[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

  

5 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. ตำบลหนองโพนงาม
กศน. ตำบลหนองโพนงาม จัดกิจกรรมสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษ
5 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. ตำบลหนองโพนงาม
กศน. ตำบลหนองโพนงาม จัดกิจกรรมสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษ
5 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. ตำบลหนองโพนงาม
กศน. ตำบลหนองโพนงาม เปิดให้บริการใช้คอมพิวเตอร์ ศูนย์ ict
5 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
มุมอาเซียน กศน.ตำบลหนองโพนงาม
5 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพนงาม จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
2 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ICT วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตามหลักปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำชุมชนตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัย ภูมิ
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
22 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
22 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับชุมชนคุ้มต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และโรงเรียนในสังกัด ร่วมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภุมิ
14 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับ
คณะกรรมการ สศ.ปชต ครู ข ครู ค และกองกำลังรักษาความสงบ ร่วมเผยแพร่ในการออกเสียงประชามติ. ณ บ้านดอนกลาง ม.2 โดยมีท่านคมสัน รองเมือง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นผู้ให้ความรู้ร่างรัฐธรมนูญ
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการสอนเสริม ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดกลุ่มอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างปูน
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
8 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลเทศบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
29 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนกอก
กศน.ตำบลโนนกอก จัดกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล
26 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.โนนทอง
กศน.ตำบลโนนทองจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๖๙๒๒๙


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05