[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
    
 

  

  

7 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
11 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองข่าจัดกิจกรรมต้อนรับจังหวัดเคลื่นที่
วันที่ ๒ํ๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กศน.ตำบลหนองข่าและเครือข่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการ ทางด้านการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลหนองข่า ต้อนรับจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองข่าจัดกิจกรรมต้อนรับจังหวัดเคลื่นที่
วันที่ ๒ํ๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กศน.ตำบลหนองข่าและเครือข่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการ ทางด้านการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลหนองข่า ต้อนรับจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
21 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากศน. พิธีไหวครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
16 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่าการกุศล หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เพื่อจัดสร้างห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดชัยภูมิ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
1 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ยินดีตอนรับ กศน.อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้
12 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสระโพนทอง
กศน.ตำบลสระโพนทอง รวมกับ อบต.สระโพนทอง จัดกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้มเครื่อนที่
30 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ2554-2558 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2558 โดย คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
17 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดย กศน.ตำบลบ้านเดื่อ และ กศน.ตำบลโนนกอก
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตอนรับคณะศึกษานิเทศ และคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือ แนะนำความรู้และเอกสารในการเตรียมความพร้อมสำหรับประเมิน รอบ๓
8 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรม วันแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ณ ลานที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์
30 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูณ์ จัดโครงการ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดปาภูคีธรรมาราม ๒๕๕๗ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
30 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูณ์ จัดโครงการ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดปาภูคีธรรมาราม ๒๕๕๗ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
23 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ภูม่านแคมป์รีสอร์ท อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
23 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์
27 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ลานสาวบ้านแต้ หน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์
14 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถ ก่อใ
4 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ได้จัดทำโครงการอบรมอาชีพการผูกผ้าประดับให้กับาวตำบลบ้านเดื่อ วันที่ 2-3 กันยายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
26 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนทอง
กศน.ตำบลโนนทองยินดีตอนรับนายนิติพันธ์ ระลอกแก้ว รอง ผอ.กศน.จ.สิงบุรี และนายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผอ.ฝึกประสบการณ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
๑๕๐  ม.๑  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐  โทร.(โทรสาร)  ๐๔๔-๘๔๗๓๕๔


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05