[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
รู้จักเรา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ชื่อสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษยณีย์ ๓๖๑๕๐

๒. ที่ตั้ง/การติดต่อ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอ ที่บ้านแก้งคร้อ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ถนนชัยภูมิ – ชุมแพ ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๓๑๑๒๓ โทรสาร .๐-๔๔๘๓๑๑๒๓ .เว็บไซต์ www.chaiyphum.nfe.go.th/๑๐๐๒/...E-mail nfekengkro@hotmail.com………

๓. สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

๔. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
๔.๑ ประวัติสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแก้งคร้อ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ โดยจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ ๒๖ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๑
ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ได้มีการประกาศใช้ พรบ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแก้งคร้อ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ (กศน.อำเภอแก้งคร้อ) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก้งคร้อ (เดิม) ซึ่งถูกยุบไปรวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เขต ๒ เป็นที่ตั้งที่ทำการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ขนาด ๒๔ X ๘ X ๗ ตารางเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒ งาน ตั้งอยู่ที่บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


๔.๒ อาณาเขต
อำเภอแก้งคร้อเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน ๑๖ อำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดตามทางหลวงแผ่นดินสาย ๒๐๖ ติดต่อระหว่างจังหวัดชัยภูมิ - อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่ ระยะทางประมาณ ๔๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมา ณ ๔๐ นาที
มีประชากรในเขตอำเภอแก้งคร้อ ณ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
เป็นชาย ๔๕,๙๗๐ คน
เป็นหญิง ๔๖,๑๕๖ คน
รวม ๙๒,๑๒๖ คน
มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ เขตอำเภอภูเขียว และอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ เขตอำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก เขตอำเภอมัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก เขตอำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๔.๓ สภาพชุมชน
อำเภอแก้งคร้อ ได้แยกท้องที่มาจากอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๐๑ และต่อมาได้มีพระราชกฤษฏีกา ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอแก้งคร้อ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๐๒ เหตุที่ได้ชื่อว่า "อำเภอแก้งคร้อ" เพราะว่าที่ตั้งที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ในท้องที่หมู่บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ จึงได้ใช้ชื่อของหมู่บ้านดังกล่าวเป็นชื่ออำเภอ ส่วนที่มาของชื่อหมู่บ้าน "แก้งคร้อ" จากหลักฐานที่ปรากฏตามประวัติพบว่า ในบริเวณหลังที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๔๐๐ เมตร มีลำห้วยไหลผ่านจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ชาวบ้านเรียกว่า "แก้ง " หรือ "แก่ง" ที่ลำห้วยมีต้นตะคร้อใหญ่อยู่ใกล้ทางเดินเป็นบริเวณร่มเย็น และผู้คนเดินผ่านเส้นทางนี้ มักจะพักพิงที่บริเวณใต้ต้นตะคร้อ ดังกล่าว ผู้คนทั่วไปจึงเรียกชื่อลำห้วยนี้ว่า "แก้งคร้อ" ซึ่งที่จริงน่าจะเรียกว่า "แก่งคร้อ" แต่สำเนียงพื้นเมืองอีสานออกเสียง "แก่ง" เป็น "แก้ง" ต่อมามีผู้คนมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณดังกล่าวมากขึ้น จนเป็นชุมชนหมู่บ้านเรียกว่า "หมู่บ้านแก้งคร้อ" ตามชื่อลำห้วย คำขวัญอำเภอแก้งคร้อ “ แก้งคร้อเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ศาสนจักรก้าวไกล พระชัยมงคลคู่บ้าน ศาลปู่ด้วงย่าดีคู่เมือง ลือเลื่องเขื่อนลำปะทาว ชาวประชาสามัคคี”
๔.๔ ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
๑. นายสุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๕
๒. นางสุพิน ศริริรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖
๓. นายสุวัตน์ โคมเดือน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗
๔. นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๗
๕. นายวิรัตน์ จุลทะหว้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒
๖. นายสนั่น เตชะนอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน

๕. รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
บุคลากร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ จำนวน ๓๖ คน

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา อายุการทำงาน
๑ นายสนั่น เตชะนอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา คม.การบริหารการศึกษา ๒๖ ปี
๒ นางดวงนภา พยอมหอม บรรณารักษ์ชำนาญการ ปริญญาโท
การจัดการสารมนเทศ ๑๗ ปี
๓ นายวิชัย พรมไพร พนักงานพิมพ์ดีด ส.๒ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม(พ.ม.) ๒๘
๔ นางสุวรรณี บุตรกุล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน คบ.บริหารการศึกษา ๑๗ ปี
๕ นางรัชตวดี งอกนาวัง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ๖ ปี
๖ นายไพบูลย์ งอกนาวัง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ๓ ปี
๗ นางรุ่งทิวา ศรีบุบผา ครู กศน.ตำบล คบ.ภาษาไทย ๑๑ ปี
๘ นางเสาวภา ชมนาวัง ครู กศน.ตำบล คบ.เทคโนโลยีทางการศึกษา ๑๑ ปี
๙ นางอังษณา หาญพล ครู กศน.ตำบล คบ.ภาษาไทย ๑๒ ปี
๑๐ นางสุภาฤดี แสนเสร็จ ครู กศน.ตำบล ศศ.บ.ศิลปกรรม ๑๑ ปี
๑๑ นางเยาวลักษณ์ จันทร์มะโฮง ครู กศน.ตำบล คบ.ประถมศึกษา
ศศ.บ.บริหารงานทั่วไป ๖ ปี
๑๒ นางปิยฉัตร ศรีศักดิ์นอก ครู กศน.ตำบล คบ.จิตวิทยาและการแนะแนว ๑๒ ปี
๑๓ นางจำเนียร จันทร์ศรีหา ครู กศน.ตำบล ค.บ.สังคมศึกษา ๑๒ ปี
๑๔ นางวิมลฤดี โพธิ์ชัย ครู กศน.ตำบล ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๖
๑๕ นายทองพิทักษ์ ดรวิชา ครู กศน.ตำบล พธ.บ.พุทศาสตร์บัณฑิต ๑๑ ปี
๑๖ นายบุญมา สิงห์เดช ครู กศน.ตำบล พธ.บ.การบริหารการศึกษา ๑๑ ปี
๑๗ นายสาธิต เคนมา ครู กศน.ตำบล คบ.คอมพิวเตอร์ ๖ ปี


ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา อายุการทำงาน
๑๘ นางอัญชนา พงษ์สุพรรณ ครู กศน.ตำบล ค.บ.วิทยาศาสตร์ ๒ ปี
๑๙ นายสิทธิ์ จันทร์ศรีหา ครู กศน.ตำบล รป.ม.รัฐปศาสนศาสตร์ ๒ ปี
๒๐ นายพีรดนย์ รัตนเมธางกูร ครู กศน.ตำบล ศศ.บ.การจัดการทั่วไป ๒ ปี
๒๑ นางสาวจุลเจิม สุริวงค์ ครู กศน.ตำบล วทบ.เทคโนโลยีการผลิตพืช ๒ ปี
๒๒ นางสาวสุกันยา ติมุลา ครู กศน.ตำบล วท.บ.เทคโนโลยีสาสนเทศ ๒ ปี
๒๓ นายเทอดพงษ์ มุขดา ครู กศน.ตำบล วศบ.วิศวกรรมอิเล็คทรอนิค ๒ ปี
๒๔ นายกุลฉัตร การุณ ครู กศน.ตำบล ศษบ.พละศึกษา ๒ ปี
๒๕ นางสาวจิตรลดา เดชจำเริญ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ศศบ.ภาษาอังกฤษ ๑ ปี
๒๖ นางสาวเนตรชนก พรมสุคนธ์ ครูศูนย์การเรียนชุมชน รปศ.การบริหารรัฐกิจ ๑ ปี
๒๗ นายวธัญญู ในชัยภูมิ ครูศูนย์การเรียนชุมชน วิทยาศาสตร์การศึกษา ๖ เดือน
๒๘ นางสาวทัศนีย์ ถิ่นชีลอง ครูศูนย์การเรียนชุมชน บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป ๖ เดือน
๒๙ นายธนยุทธ สมัตชัย ครูศูนย์การเรียนชุมชน วทบ.พละศึกษานันทนาการ ๖ เดือน
๓๐ นายสุรเชษฐ์ ตั้งสกุล ครูศูนย์การเรียนชุมชน วศบ.วิศวกรรมศาสตร์ ๖ เดือน
๓๑ นายศุภชัย กาญจนภักดี ครูศูนย์การเรียนชุมชน รปศ. การปกครองท้องถิ่น ๖ เดือน
๓๒ นางจุฑารัตน์ นุยภูเขียว ครูศูนย์การเรียนชุมชน ศศบ.รัฐศาสตร์ ๖ เดือน
๓๓ นางสาวพินธุวดี อุทัยเลี้ยง ครูศูนย์การเรียนชุมชน วทบ.วิทยาศษสตร์บัญทิต ๖ เดือน
๓๔ นางสาวธิตยารัตน์ ดอนชาดา ครูศูนย์การเรียนชุมชน วทบ.วิทยาศษสตร์บัญทิต ๖ เดือน
๓๕ นายจิรวัฒน์ แซ่โค้ว ครูศูนย์การเรียนชุมชน วทบ.วิทยาศษสตร์บัญทิต ๖ เดือน
๓๖ นางสาวณัฏนันท์ กุดสงค์ ครูศูนย์การเรียนชุมชน วทบ.วิทยาศษสตร์บัญทิต ๖ เดือน
เข้าชม : 3244
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ
เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ถ.แก้งคร้อ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทร. 044-831123
email :
nfekk@yahoo.co.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05