[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


สภาพทั่วไปของตำบล 


ยังคงความเป็นอยู่แบบชนบทอยู่ ถนนในตำบลเป็นคอนกรีต สลับกับลูกรังบางช่วง ในช่วงหน้าแล้วจะมีความแห้งแล้งมาก

อาณาเขตตำบล 

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 14,068 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,168 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่มันสำปะหลังและพริกอาชีพเสริม ทอผ้า

  

ตำบลห้วยยายจิ๋ว ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.เทพสถิต  ประกอบไปด้วย ๒๒ หมู่บ้าน ได้แก่

 

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

บ้านห้วยยายจิ๋ว

หมู่ที่     ๑ 

บ้านหนองจะบก

หมู่ที่     ๒

บ้านมะกอกงาม

หมูที่     ๓

บ้านวังตาลาดสมบูรณ์

หมู่ที่     ๔

บ้าน โคกรัง

หมูที่     ๕

บ้านวังคมคาย

หมู่ที่     ๖

บ้านยางเตี้ย

หมู่ที่     ๗

บ้านประดู่งาม

หมู่ที่     ๘

บ้านวังบายศรี

หมู่ที่     ๙

๑๐

บ้านหนองโบสถ์

หมู่ที่    ๑๐

๑๑

บ้านใหม่โนนเมือง

หมู่ที่    ๑๑

๑๒

บ้านหินรางห์

หมู่ที่    ๑๒

๑๓

บ้านหินเพลิงพัฒนา

หมู่ที่    ๑๓

๑๔

บ้านเมืองทอง

หมู่ที่    ๑๔

๑๕

บ้านเขาวงศ์พระจันทร์

หมู่ที่    ๑๕

๑๖

บ้านวังสมบูรณ์

หมู่ที่    ๑๖

๑๗

บ้านคลองสระแก้ว

หมู่ที่    ๑๗

๑๘

บ้านหนองผักบุ้ง

หมู่ที่    ๑๘

๑๙

บ้านโนนสง่า

หมู่ที่    ๑๙

๒๐

บ้านคลองสอง

หมู่ที่    ๒๐

๒๑

บ้านประสบโชค

หมู่ที่    ๒๐

๒๒

บ้านโนนสน

หมู่ที่    ๒๑

 
 
 

 


เข้าชม : 242
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044 - 855152
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05