[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
 

ประวัติความเป็นมา กศน.อำเภอบ้านเขว้า

      ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ   เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2536 (ลงนามโดย นายปราโมทย์  สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปีพ.ศ.2551ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านเขว้า  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551  เป็นสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 480 หมู่ที่ 1 ถนนโคทองพัฒนา ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36170  โดยได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงหนองบัว จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 46.4/10 ตารางวา ประกอบด้วย  อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า 1 หลัง และอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า 1 หลัง   
                                                                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า
                                                                                                 ยินดีต้อนรับ
 

1.บริบททั่วไป

อำเภอบ้านเขว้ามีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง

 ดังนี้

·         ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองบัวแดง

·         ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองชัยภูมิ

·         ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอจัตุรัส

·         ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองบัวระเหว

    ที่ตั้งและอาณาเขต

 

 

 

 

 

 

 

ท้องที่อำเภอบ้านเขว้าประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

·         เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านเขว้า

·         เทศบาลตำบลทุ่งทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเขว้า (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า)

·         เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดแร้งทั้งตำบล

·         เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุ่มลำชีทั้งตำบล

·         องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชีบนทั้งตำบล

·         องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูแลนคาทั้งตำบล

·         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนแดงทั้งตำบล

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้าปัจจุบันตั้งอยู่บนเนื้อที่ จำนวน 2  ไร่ 1 งาน  46.4/10  ตารางวา ณ บริเวณที่ดินสาธารณ ประโยชน์  แปลงหนองบัว เลขที่ 480 หมู่ที่ 1  ถนนโคทองพัฒนา  ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์36170 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียกชื่อย่อว่า กศน.อำเภอบ้านเขว้า  ต่อมาในปี พ.ศ.2551  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านเขว้า  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า ตาม พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   พ.ศ.2551 ลงวันที่  4  มีนาคม  2551    มีสถานภาพเป็นสถานศึกษา

โทรศัพท์ /  โทรสาร. 0-4483-9035

Website www. http : // chaiyaphun. Nfe.go. th/๑๐๐๗/

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

ปรัชญา

            คิดเป็น    เน้นคุณธรรม    นำความรู้  สู่อาชีพ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วิสัยทัศน์

                        กศน.บ้านเขว้า เป็นองค์กรหลักในการจัด และส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนอำเภอบ้านเขว้า  สามารถเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

 

อัตลักษณ์   เป็นคนดี มีงานทำ นำความรู้ สู่สังคม

 

พันธกิจ 

๑.  จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษานอกระบบ

     และการศึกษาตามอัธยาศัย    

๓.  ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

.  พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

     และการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า  เป็นสถานศึกษาหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญกับการจัดการศึกษาภาคประชาชนระดับอำเภอ  โดยใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อยกระดับการศึกษาและสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้กับประชาชนนอกโรงเรียน  ซึ่งได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวภายใต้การบริการองค์กร ของผู้บริการ ดังทำเนียบต่อไปนี้

 

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา                          
     1. นายประดิษฐ์    วงศ์พรหม  พ.ศ.2537 - 2540
     2. นางนิตยา  เจริญสุข          พ.ศ.2541 - 2546
     3. นายชวน  มณีวรรณ          พ.ศ.2546 - 2548
     4. นายบุญช่วย  ยุพิน            พ.ศ.2548 - 2549
     5. นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม  พ.ศ. 2549 - 2552
     6. นางขวัญใจ  ไลนอก         13  ก.พ. พ.ศ. 2552 – 13 ธันวาคม 2555
     7. นายธนภาค  รอดพร้อม     13 ธ.ค.2555 - ปัจจุบัน
                          
       
1.สถานศึกษาในสังกัด

              1.1.  ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  1  แห่ง

              1.2.  กศน.ตำบล  จำนวน  6  แห่ง

            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า  มีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียนของอำเภอบ้านเขว้า โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ  6  ตำบลเทศบาล  88  หมู่บ้าน   มี กศน.ตำบล  6 แห่ง เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพบกลุ่มของนักศึกษา ดังนี้

1. กศน.ตำบลบ้านเขว้า   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพบกลุ่มของนักศึกษา    อาคารศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 14  บ้านบูรพา  ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
             2. กศน.ตำบลลุ่มลำชี  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพบกลุ่มของนักศึกษา    อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี (อาคารหลังเดิม)  หมู่ที่ บ้านป่ายาง  ตำบลลุ่มลำชี  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
            3. กศน.ตำบลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพบกลุ่มของนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (อาคารหลังเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง  ตำบลโนนแดง   อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
            4. กศน.ตำบลตลาดแร้ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพบกลุ่มของนักศึกษา ณ อาคารศูนย์การเรียนชุมชน  ภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดแร้ง  หมู่ที่ 17  บ้านโนนขี้ตุ่น  ตำบลตลาดแร้ง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
            5. กศน.ตำบลชีบน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพบกลุ่มของนักศึกษา ณ อาคารศูนย์การเรียนชุมชน ภายในบริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  หมู่ที่ บ้านหนองกระทุ่ม   ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ
            6. กศน.ตำบลภูแลนคา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพบกลุ่มของนักศึกษา  อาคารศูนย์การเรียนชุมชน  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  หมู่ที่ 1 บ้านหว้าเฒ่า 

ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

 

ประเภท

จํานวน (คน)

หมายเหตุ

ขาราชการ

2

 

พนักงานราชการ     

-ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ

   -ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

 

2

12

 

ลูกจ้างชั่วคราว

5

 

รวมทั้งสิ้น

21

 

 

 

2.  ด้านนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  2555

จัดการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนให้เข้าร่วมจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเข้าใจถึงโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่งถึงตามความต้องการและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน

ตารางแสดงจำนวนข้อมูลนักศึกษา

 

 

กศน.ตำบล

ภาคเรียนที่2/2554

ภาคเรียนที่1/2555

 

 

รวม

 

ร้อยละ

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

กศน.ตำบลบ้านเขว้า

440

496

450

472

968

109

กศน.ตำบลโนนแดง

290

300

300

300

600

102

กศน.ตำบลตลาดแร้ง

440

535

450

510

1,045

117

กศน.ตำบลชีบน

430

437

450

451

888

101

กศน.ตำบลภูแลนคา

300

318

300

340

658

110

กศน.ตำบลลุ่มลำชี

440

482

450

486

968

109

รวม

2,340

2,568

2,400

2,559

5,127

108

 

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ กศน. อำเภอบ้านเขว้า

1) จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2) ประสาน/ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายจัดการศึกษา

3) ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล

4) จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอ

5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

6) ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้กลุ่มเป้าหมาย

7) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงายผล กศน.ตำบล

8) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

 

 

 

 

 

โครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า

 

 

 

 


 

              ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  29  เมษายน  2551  เรื่อง  การจัดโครงสร้าง

ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  และสำนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  มีโครงสร้างแบ่งเป็น  7  กลุ่มงาน ดังนี้

นโยบายและจุดเน้นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ดำเนินงานภายใต้นโยบายรัฐและจุดเน้นสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ  ดังนี้

นโยบายเรงดวน

๑. การเยียวยาและฟนฟูหลังวิกฤตอุทกภัย

๒. การจัดตั้งศูนยฝกอาชีพชุมชน

๓. เรงรัดจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษาใหกับประชาชน

๔. เรงรัดการจัดระบบความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาการอานของผูเรียนและประชาชน

นโยบายตอเนื่อง

๑. นโยบายดานการศึกษานอกระบบ

๒. นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย

๓. นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

๔. นโยบายดานการสนับสนุนโครงการพิเศษ 

๕. นโยบายดานเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา

๖. นโยบายดานการบริหารจัดการ

ส่วนที่  2 

ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

“โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอ/จังหวัด”

 

นโยบายเร่งด่วน

 

 

 

 

 

 

 


 

1.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2555 – 2558

 ข้อที่  4

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ของสำนักงาน กศน. นโยบายเร่งด่วน ข้อที่  2

3. หลักการและเหตุผล

กศน.อำเภอบ้านเขว้า  ได้นำนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการจัดการเรียนการสอน การให้บริการในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า จำนวน 6 ตำบล  ดำเนินตามนโยบายทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล จึงดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนโดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในระดับตำบล ทั้ง 6 ตำบลในพื้นที่  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร และเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ ประชาชนและประเทศชาติต่อไปซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแนวคิด    กศน.บ้านเขว้า เป็นองค์กรหลักในการจัด และส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนอำเภอบ้านเขว้า  สามารถเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง   ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องและสำคัญ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอาชีพ พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและ ชุมชนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อไป  โดยมีการจัดกระบวนการดำเนินงาน  ดังนี้

ตารางแสดงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน”

 

พื้นที่

สถานที่จัด

กลุ่มเป้าหมาย(คน)

ผลการดำเนินงาน

เรื่อง

กศน.ต.บ้านเขว้า

บ้านต้อน

25

25

ผ้าด้นมือ

บ้านต้อน

25

25

การทำธุรกิจขนมไทย

กศน.ต.ชีบน

กศน.ตำบลชีบน

15

15

ผ้าด้นมือ

กศน.ตำบลชีบน

15

15

การขยายพันธ์พืช

กศน.ต.ลุ่มลำชี

บ้านหางเรียง ม.8

15

15

การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

บ้านโนนโพธิ์ ม.1

15

15

การขยายพันธ์พืช

กศน.ต.ภูแลนคา

กศน.ต.ภูแลนคา

15

15

การทำธุรกิจขนมไทย

กศน.ต.ภูแลนคา

20

20

การทำนานาไส้กรอก

กศน.ต.ตลาดแร้ง

บ้านกุดหูลิง ม.10

15

15

การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป

บ้านหลุบโพธิ์เพชร 

20

20

การเลี้ยงปลาแรดในกระชังจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

กศน.ต.โนนแดง

บ้านหนองม่วง ม.1

20

20

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า

บ้านเล้า ม.4

20

20

การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป

รวม

220

220

รวม 8 หลักสูตรอาชีพ จาก 5 กลุ่มอาชีพ

1)  สำรวจ วิเคราะห์ ความต้องการอาชีพของคนในชุมชน 

2)  นำผลการวิเคราะห์มาวางแผนดำเนินการและพัฒนา

3 ) ขั้นตอนดำเนินการ

4 ) ใช้กศน. ตำบล เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ปฏิบัติงาน การจัดประชุมสมาชิกในกลุ่ม การ วางแผนการบริหารจัดการด้านต่างๆ
5) ทำงานโดยประสานกับ ภาคีเครือข่าย อาทิ อบต. บรรณารักษ์   ครู อาสาสมัคร /  ครู กศน.ตำบล

องค์ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ กศน.อำเภอบ้านเขว้า สามารถทำการเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ครบทั้ง 6 ตำบล

4. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในอำเภอบ้านเขว้าครบทั้ง 6 ตำบล จำนวน 180 คน

5. เป้าหมาย

5.1  เชิงปริมาณจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จำนวน 6  แห่ง

5.2  เชิงคุณภาพมีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอ ร้อยละ100    เพื่อให้บริการและฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างมีคุณภาพ

 

6. ผลการดำเนินงาน

           

6.1  การใช้จ่ายงบประมาณ  

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจ

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ใช้

คิดเป็นร้อยละ

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

180 คน

215 คน

120

2,647,270.00

2,647,270.00

                 

 

6.2  ผลผลิตของการดำเนินงาน

            1)  เชิงปริมาณจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอ/จังหวัด  จำนวน 6  แห่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากเป้าหมาย 180 คน  ดำเนินการได้จำนวน 215 คน    คิดเป็นร้อยละ 120

            2)  เชิงคุณภาพจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอ/จังหวัด  ร้อยละ  100  เพื่อให้บริการในการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 


 

           

 

 

 

 

 

 

7. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงานต่อไป

พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สินค้าในศูนย์ฝึกให้มีความหลากหลาย จัดอบรมและแนะแนวช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

“โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2555”

 

 

 

 


 

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2555 – 2558  ข้อที่  2

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ของสำนักงาน กศน. นโยบายต่อเนื่องข้อที่  1 (1.1,1.2)

3. หลักการและเหตุผล

กศน,อำเภอบ้านเขว้า  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำสาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง  มีสื่อ  หนังสือเรียนที่เพียงพอ  และได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย

4.  วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย  15  ปี

            4.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับหนังสือเรียนที่เพียงพอ

5.  เป้าหมาย

            5.1  เชิงปริมาณนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  5,127 คน

            5.2  เชิงคุณภาพนักศึกษาได้เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง  มีสื่อ  หนังสือเรียนที่เพียงพอ  และได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย

6.  ผลการดำเนินงาน

            6.1  การใช้จ่ายงบประมาณ กศน. อำเภอบ้านเขว้า   ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2555 ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจ

งบประมาณที่ได้รับ(บาท)

งบประมาณที่ใช้(บาท)

งบประมาณคงเหลือ(บาท)

คิดเป็นร้อยละ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,029,866.00

3,029,866.00

0

100

- ค่าหนังสือเรียน

519,772.00

519,772.00

0

100

 

 

 

ตารางที่  2  ตารางจำนวนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6.2  ผลผลิตของการดำเนินงาน

            1)  เชิงปริมาณนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  5,127 คน

            2)  เชิงคุณภาพนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5,127  คน ได้รับโอกาสทางการเรียนและได้เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตนเองมีสื่อหนังสือเรียน ที่เพียงพอและได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนตรงกับความต้องการและหลากหลาย มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

7.  ปัญหาและอุปสรรค

7.1 หนังสือแบบเรียน ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
7.2 หนังสือแบบเรียนมีเฉพาะรายวิชาบังคับ ส่วนรายวิชาเลือกไม่มี ทำให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนไม่สมบูรณ์ตามหลักสูตร

            7.3  ผู้ปกครองและนักศึกษาบางส่วนเข้าใจว่าเป็นการสนับสนุนการเรียนที่ฟรีทุกอย่าง

            7.4  งบประมาณในการจัดกิจกรรม  การจัดซื้อ/จัดจ้างสื่อหนังสือแบบเรียนไม่เพียงพอและล่าช้า  ทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีความล่าช้าและดำเนินการไม่ต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมทั่วถึง

8.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงานต่อไป

            8.1 จัดหนังสือแบบเรียนให้ครบทุกคน ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก

            8.2 ควรจัดหาหนังสือเรียนให้ครบทุกคนตามจำนวนนักศึกษาที่ลงเรียน

            8.3 ควรมีสื่อและแบบเรียนให้พอกับความต้องการของนักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาคเรียนและสื่อที่ได้มาควรตรวจสอบก่อนเพื่อลดความผิดพลาดลง 

            8.4 ควรจัดให้กับผู้เรียนให้ทันต่อความต้องการ

8.5 ควรจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคล้อง  ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย และทันต่อการจัดดำเนินการโครงการ

8.6  ควรมีการแจ้งแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8.7  ควรมีการดำเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงและสามารถนามาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

 

“โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ”

 

 

 

 

 


 

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2555 – 2558  ข้อที่  1

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ของสำนักงาน กศน. นโยบายต่อเนื่องข้อที่  1 (1.2, 1.5 )

3. หลักการและเหตุผล

            กศน.อำเภอบ้านเขว้า  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเพื่อเป็นวิธีการในการแสวงหาความรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและประชาชนให้สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ  พัฒนาทักษะการรู้หนังสือ  และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับประชาชนได้นำไปใช้ในการศึกษาและเรียนรู้

5. เป้าหมาย

            5.1  เชิงปริมาณผู้ไม่รู้หนังสือและลืมหนังสือ จำนวน 60 คน

            5.2  เชิงคุณภาพผู้ไม่รู้หนังสือและลืมหนังสือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ได้รับพัฒนาให้เป็นผู้รู้หนังสือสามารถอ่านออกเขียนได้

 

6. ผลการดำเนินงาน

            6.1  การใช้จ่ายงบประมาณสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 47,000 บาทเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณคิดเป็นร้อยละ100

           

6.2  ผลผลิตของการดำเนินงาน

            1)  เชิงปริมาณผู้ไม่รู้หนังสือและลืมหนังสือ จากเป้าหมาย 60 คน ดำเนินการได้จำนวน 80 คน

คิดเป็นร้อยละ 130

            2)  เชิงคุณภาพผู้ไม่รู้หนังสือและลืมหนังสือ จำนวนคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้รู้หนังสือสามารถอ่านออกเขียนได้มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  และสามารถ

คิดเลขพื้นฐาน  เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  มีนิสัยรักการอ่านและรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ตารางที่  3  ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณการจัดการศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้ลืมหนังสือ

สถานศึกษา

เป้าหมาย

(คน)

ผลการดำเนินงาน

(คน)

ร้อยละ

(คน)

กศน.ตำบลบ้านเขว้า

14

14

100

กศน.ตำบลโนนแดง

13

13

100

กศน.ตำบลตลาดแร้ง

14

14

100

กศน.ตำบลชีบน

13

13

100

กศน.ตำบลภูแลนคา

13

13

100

กศน.ตำบลลุ่มลำชี

13

13

100

รวม

80

80

100

            7. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

            8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงานต่อไป

            เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนมาก ดังนั้นจึงควรจัดหาสื่อและกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

 

โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานและมีรายได้อย่างยั่งยืน

 

 

นโยบายด้านการศึกษาต่อเนื่องต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 


 

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2555 – 2558  ข้อที่  4

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ของสำนักงาน กศน.  นโยบายต่อเนื่องข้อที่  1 (1.3)

3. หลักการและเหตุผล

กศน.อำเภอบ้านเขว้ามุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการศึกษาต่อเนื่องดำเนินการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนางานการอาชีพ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้านอุตสาหกรรม อาชีพด้านพาณิชยกรรม อาชีพด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอาชีพด้านการจัดการและบริการ เรื่อง  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพได้ดำเนินการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินการได้ จำนวน 240 คน มีทักษะความชำนาญเฉพาะเรื่องและ ได้

 

สถานที่จัด

เป้าหมาย(คน)

เป้าหมาย(คน)

ผลการดำเนินงาน(คน)

เรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านเขว้า

 

 บ้านคลองไผ่งาม

20

20

 งานใบตอง

 บ้านเขว้า

20

20

 การทำบล๊อกประสาน

ชีบน

 

หนองกระทุ่ม ม.11

20

20

เชือกป่านมหัศจรรย์

หนองกระทุ่ม ม.3

20

20

การแปรรูปสมุนไพร

ลุ่มลำชี

 

บ้านป่ายาง ม.3

20

20

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก

บ้านโนนน้อย ม.4

20

20

งานใบตอง

ภูแลนคา

 

 กศน.ตำบลภูแลนคา

20

20

 การจัดและตกแต่งสวนหย่อม

 กศน.ตำบลภูแลนคา

20

20

 การทำเหล็กดัด

ตลาดแร้ง

 

บ้านหลุบโพธิ์ ม.5

20

20

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

บ้านหลุบโพธิ์เพชร 

20

20

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

โนนแดง

 

บ้านซับช่องแมว7

20

20

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

บ้านเจริญทรัพย์ ม.9

20

20

การเลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง

240

240

รวม 10 กลุ่มอาชีพ

           

เรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการของตนเอง หลักสูตรมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละท้องถิ่นเน้นให้ผู้รับบริการมีทักษะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ได้แก่ วิชาการเลี้ยงไก่ไข่  การเพาะเห็ด การแปรรูปเสื่อกก การสานตะกร้าจากเส้นยางพารา

4. วัตถุประสงค์

            4.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

            4.2  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ

            4.3  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น         

5. เป้าหมาย

            5.1  เชิงปริมาณผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. จำนวน   120 คน

            5.2  เชิงคุณภาพผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ได้รับพัฒนาการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

6. ผลการดำเนินงาน

            6.1  การใช้จ่ายงบประมาณสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้

 

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจ

งบประมาณที่ได้รับ(บาท)

งบประมาณที่ใช้(บาท)

งบประมาณคงเหลือ(บาท)

คิดเป็นร้อยละ

การศึกษาต่อเนื่อง

 

 

 

 

-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

72,000.00

72,000.00

0

100

            6.2  ผลผลิตของการดำเนินงาน

                        1)  เชิงปริมาณผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน.  จากเป้าหมายจำนวน 120 คน  ดำเนินการได้ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 200

                        2)  เชิงคุณภาพผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. จำนวนคนได้รับการจัดกิจกรรมด้านอาชีพที่หลากหลาย  เหามะสมกับความต้องการ  ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  ทำให้มีความรู้และประสบการณ์และสามารถหาช่องทางในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้น

 

 

 

 

 

ตารางที่  4  ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

 

 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

 

 

 

 

 


 

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2555 – 2558  ข้อที่  4

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ของสำนักงาน กศน.  นโยบายต่อเนื่องข้อที่  1 (1.3.1)

 

 

3. หลักการและเหตุผล

กศน.อำเภอบ้านเขว้า การจัดกระบวนการเรียนรูที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนกระตุนใหเกิดวิธีคิด มีความรูสึกเห็นคุณคาของตนเอง ซึ่งมีเนื้อหาของกิจกรรมสามารถของบุคคล กระตุนใหเกิดวิธีคิด มีความรูสึกเห็นคุณคาของตนเอง         ซึ่งมีเนื้อหาของกิจกรรมสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง  ไดแก ครอบครัวศึกษา ดนตรี กีฬา   ยาเสพติด ประชาธิปไตย การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณธรรมและจริยธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  โบราณคดี ในรูปแบบตาง ๆ เชน การเขาคาย การแขงขัน การศึกษาดูงาน ฯลฯ

-โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

-โครงการคุณธรรม นำการศึกษาแก้ปัญหายาเสพติด

 

4. วัตถุประสงค์

            4.1 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต

            4.2  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้จริง

5. เป้าหมาย

            5.1  เชิงปริมาณ ผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. จำนวน 120 คน

            5.2  เชิงคุณภาพผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. ไม่น้อยกว่าร้อยละ80  ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตที่มีรูปแบบหลากหลายและสอดคล้องกับตนเอง

6. ผลการดำเนินงาน

            6.1  การใช้จ่ายงบประมาณสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จำนวน -   บาท

            6.2  ผลผลิตของการดำเนินงาน

                                    1)  เชิงปริมาณผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. จากเป้าหมาย 120 คน    ดำเนินการได้ จำนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 270

                                    2)  เชิงคุณภาพผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. จำนวน

7. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงานต่อไป

กิจกรรมที่จัดให้กลุ่มเป้าหมาย ควรทันต่อเหตุการณ์  ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

 

 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

 

 

 

 

 

 


 

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2555 – 2558  ข้อที่  4

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ของสำนักงาน กศน.  นโยบายต่อเนื่องข้อที่  1.3 (3)

3. หลักการและเหตุผล

            กศน,อำเภอบ้านเขว้า  จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายและความตองการของประชาชนในการพัฒนาสังคมและชุมชน บูรณาการเนื้อหาตาง ๆ ใหความรู้  และฝกทักษะตามความตองการของชุมชน    โดยใชชุมชน เปนฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมเนนการจัดเวทีชาวบาน การจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชน การจัดการความรูในชุมชน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูของประชาชนในชุมชน การพัฒนาทักษะการเรียนรูพื้นฐานในวิชาการใหม 

4. วัตถุประสงค์

            4.1 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต

            4.2  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้จริง

5. เป้าหมาย

            5.1  เชิงปริมาณ ผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. จำนวน  360  คน

            5.2  เชิงคุณภาพ ผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. ไม่น้อยกว่าร้อยละ80  ได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายและสอดคล้องกับตนเอง

6. ผลการดำเนินงาน

            6.1  การใช้จ่ายงบประมาณสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จำนวน - บาท  

            6.2  ผลผลิตของการดำเนินงาน

                        1)  เชิงปริมาณผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. จากเป้าหมาย 360 คน  ดำเนินการได้จำนวน 371 คน  คิดเป็นร้อยละ 103

                        2)  เชิงคุณภาพผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. ร้อยละ100  ได้รับการศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน  โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ในรูปแบบที่หลากหลายและมีคุณภาพ  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  และสามารถนำความรู้ได้ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

           

7. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

            8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงานต่อไป

            การจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ทำให้เกิดคุณค่าต่อสังคมชุมชน เกิดความอื้ออาทรต่อกัน จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการคงอยู่และต่อเนื่องสืบไป   เพื่อพัฒนาให้สังคมและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของคำว่าส่วนรวม  

 

ตารางที่ 5 สรุปผลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2555

การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

เป้าหมาย

จัดได้

คิดเป็นร้อยละ

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

 

120

240

200

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

 

120

325

271

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

 

360

371

103

การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

600

607

101

 

การส่งเสริมการอ่าน

 

 

นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย

 

 

 

 

 


 

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2555 – 2558  ข้อที่  4

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ของสำนักงาน กศน.  นโยบายต่อเนื่องข้อที่  2 ( 2.1)

3. หลักการและเหตุผล

เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ (2552-2561 ทศวรรษแห่งการอ่าน)  สำนักงาน กศน. และสร้างทัศนคติให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน              ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน    มีส่วนร่วมในการเป็นภาคีเครือข่าย  ส่งเสริมการอ่าน                                                      รวมทั้ง จูงใจให้ภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริมการอ่าน  เป็นต้นแบบที่ดีในการอ่าน ซึ่งสามารถจะทำให้การส่งเสริมการอ่านเข้าถึงพื้นที่ และสามารถทำงานร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน.ตำบล ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนทั่วประเทศ

 

4. วัตถุประสงค์

            4.1 พัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่านใฝ่เรียนใฝ่รู้โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการอ่านประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมและกำหนดมาตรการจูงใจเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน

5. เป้าหมาย

            5.1  เชิงปริมาณ ผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. จำนวน  1,800  คน

            5.2  เชิงคุณภาพ ผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. ไม่น้อยกว่าร้อยละ80  ได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายและสอดคล้องกับตนเอง

6. ผลการดำเนินงาน

            6.1  การใช้จ่ายงบประมาณสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 69,085 บาท  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณคิดเป็นร้อยละ100

            6.2  ผลผลิตของการดำเนินงาน

                        1)  เชิงปริมาณผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. จากเป้าหมาย 1,800 คน ดำเนินการได้จำนวน 3,000 คน  คิดเป็นร้อยละ 166

                        2)  เชิงคุณภาพผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. ร้อยละ100  มีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่เรียนใฝ่รู้โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการอ่าน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและกำหนดมาตรการจูงใจเครือข่ายส่งเสริมการอ่านสามารถนำความรู้ได้ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

7. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

 

8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงานต่อไป

            ควรส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและหลากหลายรวมทั้งมีความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนการอ่านและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 สรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

สถานที่

วันที่

กลุ่มเป้าหมาย

 

1.กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ”

ห้องสมุดประชาชน อำเภอบ้านเขว้า

14 ม.ค. 2555

-นักเรียน นักศึกษา กศน.

-ประชาชนทั่วไป 600

2.โครงการบริการห้องสมุดสัญจร

พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านเขว้า

จัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่

-นักเรียน นักศึกษา กศน.

-ประชาชนทั่วไป 600

3.โครงการ “ปลูกการอ่านสานปัญญา 2  เมษา รักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชน อำเภอบ้านเขว้า

2 เม.ย. 2555

-นักเรียน นักศึกษา กศน.

-ประชาชนทั่วไป 150

4.โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.อำเภอ,ตำบล

พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านเขว้า

6 ตำบล

ปีงบประมาณ2555

-นักเรียน นักศึกษา กศน.

-ประชาชนทั่วไป 150

5.โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต

พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านเขว้า

6 ตำบล

2 ก.ค.2555

-นักเรียน นักศึกษา กศน.

-ประชาชนทั่วไป 300

6.โครงการจัดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ ของไทย

 

ห้องสมุดประชาชน อำเภอบ้านเขว้า

ปีงบประมาณ2555

-นักเรียน นักศึกษา กศน.

-ประชาชนทั่วไป 300

7.กิจกรรมอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเต็มพื้นที่

พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านเขว้า 6 ตำบล

ปีงบประมาณ2555

-นักเรียน นักศึกษา กศน.

-ประชาชนทั่วไป 300

8.กิจกรรมจัดมุมส่งเสริมการอ่าน  

   3 มุม

พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านเขว้า 6 ตำบล

ปีงบประมาณ2555

-นักเรียน นักศึกษา กศน.

-ประชาชนทั่วไป 600

 

 

 

ห้องสมุดประชาชน

 

 

 

 

 


 

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2555 – 2558  ข้อที่  4

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ของสำนักงาน กศน.  นโยบายต่อเนื่องข้อที่  2 ( 2.2)

3. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การอ่านเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในชุมชน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนอ่าน และการเรียนรู้ในรูปแบบทีหลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด  จึงเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ของประชาชนเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการปฏิบัติ โดยแสวงหาภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน

 

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อจัดมุมห้องสมุดประชาชนใน กศน.ตำบล ทั้ง 6 ตำบล เพื่อจัดบริการให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงโดยเน้นการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย

4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ของประชาชนเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการปฏิบัติ

4.3 แสวงหาภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน

5. เป้าหมาย

            5.1  เชิงปริมาณ จัดมุมห้องสมุดประชาชนใน กศน.ตำบล ทั้ง 6 ตำบล

            5.2  1  เชิงปริมาณ จัดมุมห้องสมุดประชาชนใน กศน.ตำบล ทั้ง 6 ตำบล

6. ผลการดำเนินงาน

            6.1  ผลผลิตของการดำเนินงาน

                        1)  1  เชิงปริมาณ จัดมุมห้องสมุดประชาชนใน กศน.ตำบล ทั้ง 6 ตำบล

                        2)  1  เชิงปริมาณ จัดมุมห้องสมุดประชาชนใน กศน.ตำบล ทั้ง 6 ตำบล

7. ปัญหาและอุปสรรค

            7.1 หนังสือ สื่อ  ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

            7.2 งบประมาณในการจัดกิจกรรม  การจัดซื้อ/จัดจ้างสื่อ ไม่เพียงพอและล่าช้า  ทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีความล่าช้าและดำเนินการไม่ต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมทั่วถึง

8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงานต่อไป

ควรมีการดำเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงและสามารถนามาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง

 

การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน ดังนี้

.  ศึกษาสำรวจสภาพปัญหาของการจัดกิจกรรมการศึกษา ทั้ง ๓รูปแบบ คือ การศึกษานอกโรงเรียนส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกประเภท ทุกระดับในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

.  วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และบริการพื้นฐานของห้องสมุด

.  ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาโดยการจัดดำเนินเอง และประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลและหน่วยงานอื่นจัด

.  พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ การสื่อสารจากดาวเทียม

.  สนับสนุนให้การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรวิชาชีพ กลุ่มสนใจ และอาสาสมัครรูปแบบต่าง  ๆ มาช่วยดำเนินการห้องสมุด

.  จัดและให้บริการสถานที่ประชุมสัมมนา การแสดงผลิตภัณฑ์กิจกรรมของเด็กและครอบครัว กิจกรรมเอนกประสงค์ของชุมชน โดยเน้นด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมด้านส่งเสริมการดำเนินงานเชิงรุกของห้องสมุด ด้านส่งเสริมการจัดนันทนาการ สวนสุขภาพ สถานที่พักผ่อน สนามเด็กเล่นและกิจกรรมชุมชนอื่น ๆ ที่เหมาะสม

.  จัดและส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการการเรียนการสอนแก่ห้องสมุดอื่น และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ

 

ตารางที่ 7  ผลการดำเนินงานห้องสมุด

ที่

งาน / กิจกรรม

เป้าหมายทั้งปี

ผลการดำเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ

1.

งานบริหาร  ธุรการ  สารบรรณ

-              จัดทำแผนพัฒนาห้องสมุด

-              จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

-              ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน-นอก

-              สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ

 

 

1    ครั้ง

1    ครั้ง

12  ครั้ง

1๐๐ คน

 

 

 

1    ครั้ง

1    ครั้ง

12  ครั้ง

1๐๐ คน

 

 

 

100

100

100

100

 

 

 

2.

งานเทคนิคห้องสมุด

-                     ลงทะเบียนสื่อห้องสมุด

-                     วิเคราะห์เลขหมู่

-                     จัดเตรียมสื่อให้บริการ

 

500 รายการ

500 รายการ

500 รายการ

 

500รายการ

500รายการ

500รายการ

 

100

100

100

 

3.

งานบริการ

-                     รับสมัครสมาชิกห้องสมุดใหม่

-                     บริการยืมคืนสื่อห้องสมุดฯ

-                     บริการแนะนำหนังสือใหม่

-                     บริการหมุนเวียนสื่อให้กับ กศน.ตำบล

-                     บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

-                     การสอนการใช้อินเตอร์เน็ต

 

200 คน

200รายการ

12  ครั้ง

12  ครั้ง

 

12  ครั้ง

 

12 ครั้ง

 

200 คน

200รายการ

12  ครั้ง

12  ครั้ง

 

12  ครั้ง

 

12 ครั้ง

 

100

100

100

100

 

100

 

100

 

4.

โครงการ/กิจกรรมพิเศษ

โครงการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชน

-                     แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์/วารสาร

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

-                     การยืม-คืนด้วยคอมพิวเตอร์

-                     การให้บริการอินเตอร์เน็ต

-                     เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน

โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด

-                     การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก

โครงการจัดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ ของไทย

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

- อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

การจัดมุมอาเซียนใน กศน.ตำบล

 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.9 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ

 

4 รูปแบบ

 

 

 

2,000 คน