[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

กศน.ตำบลบ้านตาล  
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 การสมัครเรียน  แบ่งออกเป็น  2  ช่วง

                1 . ตั้งแต่วันที่ 1 30 เมษายน ของทุกปี

                2 . ตั้งแต่วันที่ 1 31 ตุลาคม ของทุกปี

สถานที่รับสมัคร

                1 . กศน.  ตำบลบ้านตาลและศรช.บ้านหนองคร้อ  ต.บ้านตาล  อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยถูมิ

                2 . ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์

                3 . องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

หลักฐานการสมัครเรียน

                1 . รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                2 . สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1 ฉบับ

                3 . วุฒิการศึกษาเดิม  จำนวน 1 ฉบับ

                4 . เอกสารเปลี่ยนชื่อ สกุล จำนวน 1 ฉบับ

                5 . เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี
สถานที่ประสานงาน

๑.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ บำเหน็จณรงค์  โทร  0-44842-987
๒.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
๓.  กศน.ตำบลบ้านตาล  โทร  0-86253801-2 คุณครูพยุงศักดิ์ เพชรชรกูล 
     โทร 081-8540004 คุณครูธัญญธร  ทับเพชร (ครูแมว)
    โทร  083-3798760 คุณครูพัชรินทร์  นันทวิริยาภรณ์ (ครูหนู)
บุคลากรประจำกศน.ตำบลบ้านตาล
๑. นายพยุงศักดิ์  เพชรชรกูล  หัวหน้า กศน.ตำบล
๒. นางสาวธัญญธร  ทับเพชร  ครูกศน.ตำบล
๓. นางสาวพัชรินทร์  นันทวิริยาภรณ์  ครู ศรช.
เข้าชม : 1374
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05