[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ

ปรัชญา     “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น”
วิสัยทัศน์    กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
อัตลักษณ์   ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์   วิชาการเด่น เน้นพอเพียง
พันธกิจ 
       1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
       2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
       3. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
       4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้ให้เกิด
       ประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต
        5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้
        อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อมูลทั่วไป

 ที่ตั้ง  กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ  ถนนบรรณาการ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔ ๘๒๒ ๓๗๗

 


เข้าชม : 7555
 
 
ที่ตั้ง  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05