[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
 นายสถิตย์  ตุงชีพ
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน


นายไชยยศ  คงควร
ครู กศน.ตำบลนายชำนาญ  ศรีกุดเลาะ
ครูศูนย์การเรียนชุมชนนางกิติยา  แพงเกษม
ครูศูนย์การเ้รียนชุมชน

 

นางสาวพรธิดา  ชาอุไร
ครูศูนย์การเรียนชุมชนนางขนิษฐา  โภคทรัพย์
ครูศูนย์การเรียนชุมชนนางสาวยุภา  ชัยสิทธิ์
ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
 

 

การดำเนินการสอบปลายภาคเรียน กศน.ตำบลห้วยต้อน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนห้วยต้อนวิทยาคม ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2557


การปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา กศน.ตำบลห้วยต้อน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 6 มีนาคม 2557


  การดำเนินการสอบปลายภาคเรียน กศน.ตำบลห้วยต้อน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนห้วยต้อนวิทยาคม ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2557

-กศน.ห้วยต้อน ร่วมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกผาเอียง
-   กศน.ตำบลห้วยต้อน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
กศน.ตำบลห้วยต้อน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
-  กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ และ กศน.อำเภอจัตุรัส จัดอบรมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับนักศึกษา กศน.
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน. 

 

โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมอาสาสมัคร กศน.ตำบลห้วยต้อน
ณ กศน ตำบลห้วยต้อน
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  กศน.ตำบลห้วยต้อน
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖
ณ วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ตำบลห้วยต้อน
ณ วันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖


 


การอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ
วันจันทร์ที่ ๒  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 


 
  

   แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำตำบลห้วยต้อน  บ้านใหม่ผาเอียง
 หมู่ ๑๒"การเกษตรผสมผสาน"
ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ : นางละม่อม ปราบภัย
   

แผนปฏิบัติงาน กศน.ตำบลห้วยต้อน ปีงบประมาณ 2557
   
   
      ชื่องานวิจัย        การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z
ชื่อผู้วิจัย          นายไชยยศ  คงควร     
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ
  
บทคัดย่อ
  
       การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับประถมศึกษา
 ได้มีความรู้ ความสามารถในการอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z โดยใช้
 แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนที่มีการใช้กิจกรรมการการอ่านและเขียนตัวอักษรภาษา
 อังกฤษรวมทั้งการลงมือทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และประเมิน
 ผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาด้านการอ่านและเขียนตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษตามทักษะ
 กระบวนการ โดยผู้วิจัยได้ทำการคิดวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย
       จากการศึกษาปรากฏว่า จากการทดสอบจากทักษะการอ่านและเขียนตัวอักษร
 ภาษาอังกฤษ และทำแบบฝึกหัดทุกชุดที่กำหนดให้นั้นทำให้นักศึกษามีความรู้ ความจำ
 และสามารถทำแบบทดสอบได้ดียิ่งขึ้น  ดังจะเห็นได้จากการทำคะแนนของนักศึกษาที่
 เพิ่มขึ้น
 
 

นายชำนาญ
 ศรีกุดเลาะ งานวิจัย การส่งเสริมการเรียนวิชาพื้นฐาน
 

 
งานวิจัยเรื่อง : การไม่ส่งงานตามที่สั่ง
 นางสาวพรธิดา
ชาอุไร
 งานวิจัยเรื่อง : พัฒนาการอ่านของนักศึกษาชั้นประถมศึกษา
 นางสาวยุภา ชัยสิทธิ์  งานวิจัยเรื่อง: พัฒนาทักษะการจำคำศัพท์
นางขนิษฐา โภคทรัพย์  งานวิจัยเรื่อง: การพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยการอ่านของนักศึกษา


View All

 
 
 เข้าชม : 3395
 
 
ที่ตั้ง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05