[x] ปิดหน้าต่างนี้
 



 
 


นายเกษม ทาขามป้อม
(ผู้อำนวยการ กศน.เมืองชัยภูมิ)



นางศริยา  บุญสะอาด
(ครูอาสาสมัคร กศน.เมืองชัยภูมิ)



นางสาวอังคณา  ไตรเสนีย์
(ครู กศน.ตำบลชีลอง)




นางเบ็ญจมาศ  กำลังศิลป์
(ครู กศน.ตำบลชีลอง)




นายธิติ  อินาวัง
(ครู ศรช.ตำบลชีลอง)




นายภูชิต  วงษ์สูงเนิน
(ครู ศรช.ตำบลชีลอง) 

 

นางณพัฒตรา  เสมียนชัย
(ครู ศรช.ตำบลชีลอง)



นางสาวพิชญากร  ไตรโยธี  
(ครู ศรช.ตำบลชีลอง)



นางบำรุง  พิกุลขาว  
(ครู ศรช.ตำบลชีลอง)

 



  
กศน.ตำบลชีลองจัดโครงการอบรมการใช้งาน E-learning
กศน.ตำบลชีลองจัดโครงการอบรมการใช้งาน E-learning ให้ความรู้แก่นักศึกษาตำบลชีลองในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ กศน.ตำบลชีลอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการศึกษาให้นักศึกษาตำบลชีลองสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา  เข้าชม :  [0]


 กศน.ตำบลชีลองจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กศน.ตำบลชีลองจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ กศน.ตำบลชีลอง  เข้าชม :  [0]


กศน.ตำบลชีลองจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) 
 กศน.ตำบลชีลองจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ณ กศน.ตำบลชีลอง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาในพื้นที่ตำบล  เข้าชม :  [2]
 
กศน.ตำบลชีลอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร กศน. 
 กศน.ตำบลชีลอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร กศน. ณ กศน.ตำบลชีลอง โดยมี นางศิรยา บุญสะอาด นายทิพย์วิท ใสชาติ จาก กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิมาให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอาสาสมัคร กศน.เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗   เข้าชม :  [8]
 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กศน.ตำบลชีลอง 
 กศน.ตำบลชีลองได้จัดหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักศึกษาตำบลชีลอง โดยการทำตะกร้าด้วยเชือกยางพาราเพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักเพื่อประกอบอาชีพมีรายได้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่กศน.ตำบลชีลอง  เข้าชม :  [3]


   กศน.ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ ได้รับการนิเทศการปฏิบัติงานโดย 
นายเกษม ทาขามป้อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ 
  กศน.ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ ได้รับการนิเทศการปฏิบัติงาน จากนายเกษม  ทาขามป้อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ วันที่ 17 มกราคม 2557  เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

กศน.ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จัดโครงการทักษะชีวิต อาสาสมัคร กศน. ณ กศน.ตำบลชีลอง 
 กศน.ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จัดโครงการทักษะชีวิต อาสาสมัคร วันที่ 17 มกราคม 2557  เพื่อให้อาสาสมัคร กศน.ชีลองมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นและไปเผยแพร่ให้กับชุมชนตนเองต่อไป
 

................................................................................................................ 

กศน.ชีลองจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน  19 มกราคม 2557 
กศน.ชีลองจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ณ กศน.ตำบลชีลอง โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา กศน.ตำบลชีลองและได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิร่วมเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษา
กศน.ตำบลชีลองจัดสอบปลายภาค 
กศน.ตำบลชีลองจัดสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ.2556
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เยียวยาประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ฉะเชิงเทรา 
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เยียวยาประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อาทิตย์ ที่ 1-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 โดยมี รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นประธานในพิธีเปิด
คณะครูและนักศึกษาตำบลชีลองร่วมกันพัฒนาพื้นที่กศน.ตำบล 
คณะครูและนักศึกษาตำบลชีลองร่วมกันพัฒนาพื้นที่กศน.ตำบลชีลอง เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กศน.ตำบลชีลองต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล 
กศน.ตำบลชีลองต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ.2556
กศน.ตำบลชีลองจัดสอบปลายภาค 
กศน.ตำบลชีลองจัดสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ.2556
มุมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลชีลอง 
กศน.ตำบลชีลองจัดมุมส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.ตำบลชีลอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กศน.ตำบลชีลองจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
กศน.ตำบลชีลองจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาตำบลชีลองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556
 


...............................................................................................................

  แหล่งเรียนรู้    การปลูกต้นชวนชม
วิทยากร          นางสายยนต์   กองโคตร
ที่อยู่               41 ม. 10  บ.หนองคล้า ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  แหล่งเรียนรู้    การปลูกหอมแบ่ง
วิยาการ           นายสมนึก  คุณอุณส่าห์
ที่อยู่                บ.โนนหว้านไพล ต.ชีลอง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
  แหล่งเรียนรู้   การทอเสื่อกก
วิยาการ         นางหนูเล็ก  อุ่นโครต
ที่อยู่              30 ม.12 บ.หนองหว้า ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   แหล่งเรียนรู้  การทำลูกประคบสมุนไพรสด
วิยาการ         นางสำรอง  เนื่องวรรณะ
ที่อยู่              ม.16 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   แหล่งเรียนรู้  การทอเสื่อจากไหลราชินี
วิยาการ         นางบุ  อ้อนชัยภูมิ
ที่อยู่              17 ม.11 บ.ใหม่พัฒนา ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
                                                                                                                                 

................................................................................................................



การวิจัยเรื่อง: การแก้ปัญหานักศึกษา ระดับ ม.ต้น อ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง

ชื่อผู้วิจัย :      นางสาวอังคณา ไตรเสนีย์
การวิจัยเรื่อง: การแก้ปัญหานักศึกษา ระดับประถมศึกษาไม่รู้จัก
พยัญชนะภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้วิจัย : นางเบญจมาศ กำลังศิลป์ 

 
 การวิจัยเรื่อง: การแก้ปัญหานักศึกษา อ่านออกเสียงควบกล้ำ
ไม่ถูกต้อง

ชื่อผู้วิจัย : นายภูชิต วงษ์สูงเนิน
การวิจัยเรื่อง : การแก้ปัญหานักศึกษา เขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
ชื่อผู้วิจัย : นายธิติ  อินาวัง
 

 
  
                                                                                                                                     

................................................................................................................

 
 









































 


 
 
 




เข้าชม : 2347
 
 
ที่ตั้ง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05