[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

หน้าหลัก    ปฎิทินปฎิบัติการ   บทความสาระน่ารู้   ศรช.แหล่งเรียนรู้   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ

 

  

  

29 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองขาม กศน.ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
14 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมโภชน์ กองโคตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลรังงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ กศน.ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
นายสมโภชน์ กองโคตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลรังงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ กศน.ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายนัติพงษ์ ม่วงเพชร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลรังงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเปล้า ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
นายนัติพงษ์ ม่วงเพชร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลรังงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเปล้า ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายปรมินทร์ จันทรภา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิ น อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นายปรมินทร์ จันทรภา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิ น อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายจอมทัพมหาเทพ ศรีจันทร์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ศรช. ม 5 บ้านขี้เหล็ก ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า
นายจอมทัพมหาเทพ ศรีจันทร์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ศรช. ม 5 บ้านขี้เหล็ก ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวพิจิตรา พะนะโพธิ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน ตำบลรังงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองตอ ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
นางสาวพิจิตรา พะนะโพธิ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน ตำบลรังงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองตอ ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายรัชภูมิ ผลประเสริฐ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ศรช.บ้านกะฮาด หมู่ 6 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
นายรัชภูมิ ผลประเสริฐ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ศรช.บ้านกะฮาด หมู่ 6 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวชลธิชา สมิงชัย จัดกิจกรรมการเรียนรการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลหนองฉิม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
นางสาวชลธิชา สมิงชัย จัดกิจกรรมการเรียนรการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลหนองฉิม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคทาวุธ พิไลกุล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน. ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองฉิม หมู่ที่ 3
นายคทาวุธ พิไลกุล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน. ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองฉิม หมู่ที่ 3
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายถาวร กะสันเทียะ จัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลรังงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการษึกษา 2559
นายถาวร กะสันเทียะ จัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลรังงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการษึกษา 2559
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสมฤทัย พงษ์จำนงค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลกะฮาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
นางสาวสมฤทัย พงษ์จำนงค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลกะฮาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวอำมรัตน์ แดงสกุล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลกะฮาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านท่าพุทรา ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
นางสาวอำมรัตน์ แดงสกุล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลกะฮาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านท่าพุทรา ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางบำรุง พิกุลขาว การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองโพธิ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นางบำรุง พิกุลขาว การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองโพธิ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลรังงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม 233 นายสมโภชน์ กองโคตร ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านรังงาม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลรังงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม 233 นายสมโภชน์ กองโคตร ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านรังงาม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวรัญจวน จัดการเรียนการสอน ศรช.บ้านรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ 1/2559
นางสาวรัญจวน จัดการเรียนการสอน ศรช.บ้านรุ่งอรุณภาคเรียนที่ 1/2559
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวบุษรา คงชัยภูมิ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักษึกษา กศน.ตำบลรังงาม ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านรุ่งอรุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นางสาวบุษรา คงชัยภูมิ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักษึกษา กศน.ตำบลรังงาม ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านรุ่งอรุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวกฤษณา วงษ์ชาลี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลตาเนิน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเนินทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังวหวัดชัยภูมิ
นางสาวกฤษณา วงษ์ชาลี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลตาเนิน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเนินทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังวหวัดชัยภูมิ
13 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล
17 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า ลงพื้นที่ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรุ้หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านดอนเปล้า ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า ลงพื้นที่ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรุ้หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านดอนเปล้า ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
17 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินสง่า
ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 044-846426  โทรสาร  044-846426

กลุ่มประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล นางสาวสมฤทัย  พงษ์จำนงค์

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05