[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
หลักสูตร กศน. 2551
1 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระความรู้พื้นฐาน 
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาสังคมศึกษา 
4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาศิลปศึกษา 
6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาวิทยาศาสตร์
8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาภาษาไทย
10 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาทักษะการเรียนรู้
11 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ
12 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ
13 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาคณิตศาสตร์
14 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
15 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
16 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
17 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาสังคมศึกษา
18 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
19 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาศิลปศึกษา
20 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาวิทยาศาสตร์
22 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
23 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาภาษาไทย
24 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาทักษะการเรียนรู้
25 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ
26 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ
28 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาคณิตศาสตร์
29 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข้ง
30 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
31 ระดับประถมศึกษา รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
41 ระดับประถมศึกษา รายวิชาสังคมศึกษา
42 ระดับประถมศึกษา รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
43 ระดับประถมศึกษา รายวิชาศิลปศึกษา
44 ระดับประถมศึกษา รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
45 ระดับประถมศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
46 ระดับประถมศึกษา รายวิชาภาษาไทย
47 ระดับประถมศึกษา รายวิชาทักษะการเรียนรู้
48 ระดับประถมศึกษา รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ
49 ระดับประถมศึกษา รายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
50 ระดับประถมศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร์
51 ระดับประถมศึกษา รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
52 ระดับประถมศึกษา รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
53 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เข้าชม : 2037
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภักดีชุมพล
ตำบลเจาทอง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๒๖๐
โทรศัพท์  ๐-๔๔๘๒-๘๒๓๖  โทรสาร  ๐-๔๔๘๒-๘๒๓๖
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05