[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

 

1.สถานศึกษา

ชื่อ    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภักดีชุมพล

ที่ตั้ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภักดีชุมพล 

                  ตำบลเจาทอง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  36260

    หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 828236

    E –mail chaiyaphum/1015@nfe.com

                 Website: chaiyaphum/1015@nfe.com

2. สังกัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

 3.ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภักดีชุมพล ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  27  สิงหาคม  พ.. 2536   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง    จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอภักดีชุมพล   สถานภาพเป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง  สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอภักดีชุมพล เริ่มแรกเช่าห้องแถวเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอภักดีชุมพล กิ่งอำเภอภักดีชุมพล   เป็นที่ทำการชั่วคราว    ต่อมาวันที่   11  กันยายน 2539   จึงย้ายที่ทำการจากห้องเช่า    เข้ามาขอใช้สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ  เป็นที่ทำการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอภักดีชุมพล  ตามนโยบายของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

4. ข้อมูลชุมชน

           สภาพทั่วไปและอาณาเขต

                     อำเภอภักดีชุมพลตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ  วันที่  สิงหาคม  2531  โดยแยกการปกครองออกมาจากอำเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 3  ตำบล คือ  ตำบลบ้านเจียง  ตำบลเจาทอง  ตำบลวังทอง (ปัจจุบันได้แยกเพิ่มอีก  1  ตำบล คือ ตำบลแหลมทอง)โดยมีที่ตั้งที่ว่าการอำเภอและศูนย์ราชการอยู่ที่บ้านลาดชุมพล   หมู่ที่  1  ตำบลเจาทอง และยกระดับเป็นอำเภอเมื่อ  วันที่  7 กันยายน  2538      ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ  บนถนนสายวังใหญ่ หนองบัวแดง  (สาย2359)บริเวณหลักกิโลเมตรที่  60  ที่พิกัด QT597597 ห่างจากที่ตั้งจังหวัด 93  กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร  320  กิโลเมตร  มีพื้นที่  900.456  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  84,312 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                 ทิศเหนือ            ติดกับอำเภอหนองบัวแดง     จังหวัดชัยภูมิ
                       ทิศใต้                 ติดกับอำเภอลำสนธิ              จังหวัดลพบุรี
                      ทิศตะวันออก     ติดกับอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
                       ทิศตะวันตก       ติดกับอำเภอบึงสามพัน   อำเภอวิเชียรบุรี  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์

 5. ครูและบุคลากร

ครู และบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภักดีชุมพล มีจำนวน  46  คน   ดังนี้

 


     

วิสัยทัศน์  ( Vision )

                          ประชาชนในอำเภอภักดีชุมพลได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ  ได้ทุกที่  ทุกเวลาอย่างทั่วถึง  และเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้  และการมีอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ
( Mission  )

1                 จัดทำยุทธศาสตร์  เป้าหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกันนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษา

2                 ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3                 ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

4                 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกำหนด

5                 ส่งเสริม  และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สื่อ  นวัตกรรมร่วมกันสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

6                 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7                 กำกับ  ดูแล  นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ  กศน.  ตำบล

8                 ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ปรัชญา

                                คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น

 

 เป้าประสงค์

                                1.   การบริหารจัดการของ กศน.อำเภอภักดีชุมพล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

                                2.   กศน.อำเภอภักดีชุมพล เป็นแหล่งสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร

3.             ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายและหลักการจัดการศึกษานอกระบบและ

 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

4.             กศน.อำเภอภักดีชุมพลมีแหล่งบริการการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถตอบสนองความ

 ต้องการที่แตกต่างของแต่ละบุคคล

                                5.  สถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ

                                6.  องค์กรในชุมชนประสบความสำเร็จและได้รับบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุด

7.  เพิ่มช่องทางและวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

                           8.  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและกลุ่มประชาชนผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                           9.  เครือข่ายพันธมิตรมีแรงจูงใจ และมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

 ยุทธศาสตร์

1.        พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.             พัฒนาประสิทธิภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ของคนในชุมชนให้มีวิธีคิดและดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                3.    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                                4.    พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

                                5.    พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์

                                6.    ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เป็นกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าชม : 5757
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภักดีชุมพล
ตำบลเจาทอง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๒๖๐
โทรศัพท์  ๐-๔๔๘๒-๘๒๓๖  โทรสาร  ๐-๔๔๘๒-๘๒๓๖
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05