[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนอำเภอบำเหน็จณรงค์

 

ห้องสมุดอำเภอบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่บริเวณบึงชวน ถนนสนามม้า ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 400 ตารางวา (1ไร่) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2538 โดยได้รับงบประมาณสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอบำเหน็จณรงค์ เงินสมทบทุนบริจาคร่วมกันของประชาชนอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นเงิน 100,000 บาท จากกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 360,000 บาท ต่อมาปี 2539 ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอบำเหน็จณรงค์เพิ่มเติมใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น คือ นายเทรุมาสะ อาคิโอะ ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น หนึ่งล้านห้าแสนบาท เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอบำเหน็จณรงค์ให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัย ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดเพิ่มเติมใหม่ และเป็นห้องสมุดที่มีอาคารยาวที่สุด นอกจากนั้นได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ ครุภัณฑ์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องรับโทรสาร ไว้ในห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้ห้องสมุด และห้องสมุดประชาชนอำเภอบำเหน็จณรงค์เป็นสื่อกลางในการให้บริการสื่อ ประเภทสิ่งพิมพ์ และสื่อทางเทคโนโลยีทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอไว้ใช้ศึกษาเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี

การดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอบำเหน็จณรงค์ เพิ่มเติมใหม่เปิดบริการประชาชนทั่วไปในวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี

- ลักษณะอาคาร คอนกรีต                   1        ชั้น

- ประกาศจัดตั้งปีพุทธศักราช                2537

- จำนวนสมาชิกห้องสมุดที่เป็นนักศึกษา (ปัจจุบัน)

- จำนวนสมาชิกห้องสมุดที่ไม่เป็นนักศึกษา (ปัจจุบัน)

- จำนวนผู้มาใช้บริการในห้องสมุดเฉลี่ย วันละ

- ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 12 ครั้ง/ปี ผู้มีใช้บริการครั้งละประมาณ

- จำนวนวันที่เปิดให้บริการ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

- เปิดบริการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

- หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

การบริการต่างๆในห้องสมุด

1.       บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ทั้งฉบับปัจจุบัน และฉบับเก่า

2.       บริการนวนิยายไทย-จีน เรื่องสั้น เรื่องแปล พ็อกเก็ตบุ๊คส์

3.       มุมเด็ก จัดบริการ หนังสือเด็ก เช่น สารานุกรมสำหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน ของเล่น

4.       บริการโทรทัศน์ วีดีทัศน์ และเทปเสียง

5.       บริการยืม-คืน หนังสือ ด้วยบัตรสมาชิก

6.       บริการหนังสือวิชาการ โดยจัดเก็บด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้

7.       บริการหนังสืออ้างอิง เช่น สารานุกรม พจนานุกรม บรรณานุกรม หนังสืออ่านเฉพาะเรื่อง จัดเรียงเช่นเดียวกับหนังสือวิชาการ

8.       บริการหนังสือวิชาการ จัดเก็บด้วยระบบดิวอี้ (หมวด 000-900)

9.       บริการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน กิจกรรมการจัดการศึกษานอกโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดประชาชนส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนทุกระดับ และทุกวิธีการเรียนต่างๆ ได้แก่

10.   บริการข้อมูลชุมชน ห้องสมุดประชาชนอำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้จัดศูนย์ข้อมูลชุมชนไว้ให้บริการข้อมูลอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยจัดบอร์ดภายในห้องสมุด จัดนิทรรศการ ในหัวข้อที่กำลังอยู่ในความสนใจ และความต้องการของชุมชน จัดหาวีซีดีภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้บริการแก่ประชาชน

จำนวนบุคลากร

          บรรณารักษ์      จำนวน   1    คนเข้าชม : 1503