[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 asean_564ประเทศไทยประเทศฟิลิปินประเทศบรูไนประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซียประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศเมียนม่า

 
ข้อมูลสารสนเทศ
ห้องสมุดประชาชนอำเภบ้านเขว้ายินดีต้อนรับค่ะ


ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือเรียน กศน.

ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ที่ ชื่อหนังสือ ระดับ รหัส คลิกดาวน์โหลด
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษา พต11001 ดาวน์โหลด
2. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.ต้น พต21001 ดาวน์โหลด
3. ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001 ดาวน์โหลด
4. ภาษาไทย ประถมศึกษา พท11001 ดาวน์โหลด
5. ภาษาไทย ม.ต้น พท21001 ดาวน์โหลด
6. ภาษาไทย ม.ปลาย พท31001 ดาวน์โหลด
7. วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา พว11001 ดาวน์โหลด
8. วิทยาศาสตร์ ม.ต้น พว21001 ดาวน์โหลด
9. วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย พว31001 ดาวน์โหลด
10. คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา พค11001 ดาวน์โหลด
11. คณิตศาสตร์ ม.ต้น พค21001 ดาวน์โหลด
12. คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พค31001 ดาวน์โหลด
13. ศิลปศึกษา ประถมศึกษา ทช11003 ดาวน์โหลด
14. ศิลปศึกษา ม.ต้น ทช21003 ดาวน์โหลด
15. ศิลปศึกษา ม.ปลาย ทช31003 ดาวน์โหลด
16. สุขศึกษา พลศึกษา ประถมศึกษา ทช11002 ดาวน์โหลด
17. สุขศึกษา พลศึกษา ม.ต้น ทช21002 ดาวน์โหลด
18. สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002 ดาวน์โหลด
19. เศรษฐกิจพอเพียง ประถมศึกษา ทช11001 ดาวน์โหลด
20. เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น ทช21001 ดาวน์โหลด
21. เศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย ทช31001 ดาวน์โหลด
22. การพัฒนาตนเอง ชุมชุน สังคม ประถมศึกษา สค11003 ดาวน์โหลด
23. การพัฒนาตนเอง ชุมชุน สังคม ม.ต้น สค21003 ดาวน์โหลด
24. การพัฒนาตนเอง ชุมชุน สังคม ม.ปลาย สค31003 ดาวน์โหลด
25. ทักษะการประกอบอาชีพ ประถมศึกษา อช11002 ดาวน์โหลด
26. ทักษะการพัฒนาอาชีพ ม.ต้น อช21002 ดาวน์โหลด
27. ทักษะการขยายอาชีพ ม.ปลาย อช31002 ดาวน์โหลด
28. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ประถมศึกษา อช11003 ดาวน์โหลด
29.

การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ม.ต้น

อช21003

ดาวน์โหลด
30. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ม.ปลาย อช31003 ดาวน์โหลด
31. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ประถมศึกษา สค11002 ดาวน์โหลด
32. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น สค21002 ดาวน์โหลด
33. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย สค31002 ดาวน์โหลด
34. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ ประถมศึกษา อช11001 ดาวน์โหลด
35. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ ม.ต้น อช21001 ดาวน์โหลด
36. ช่องทางการขยายอาชีพ ม.ปลาย อช31001 ดาวน์โหลด
37. สังคมศึกษา ประถมศึกษา สค11001 ดาวน์โหลด
38. สังคมศึกษา ม.ต้น สค21001 ดาวน์โหลด
39. สังคมศึกษา ม.ปลาย สค31001 ดาวน์โหลด
40. ทักษะการเรียนรู้ ประถมศึกษา ทร11001 ดาวน์โหลด
41. ทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น ทร21001 ดาวน์โหลด
42. ทักษะการเรียนรู้ ม.ปลาย ทร31001 ดาวน์โหลด
 
ขอบคุณที่มา จากเว๊บ
 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า ยินดีต้อนรับค่ะ 

 

สารสนเทศสื่อบริการ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเข

ที่

รายการ/กิจกรรม

จำนวน(หน่วย)

๑.

หนังสือพิมพ์รายวัน

๒ ชื่อเรื่อง

.

วารสาร

๑๑ ชื่อเรื่อง

๓.

หนังสือทั่วไป

๓,๓๗๖ รายการ

๔.

หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

๖๔๓ รายการ

๕.

หนังสืออ้างอิง

๓๗๔ รายการ

๖.

แผ่นซีดี/วีซีดี/ดีวีดี/แถบเสียง

๕๓๒ รายการ

๗.

เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดี

๑ เครื่อง

๘.

เครื่องรับสัญญาดาวเทียม

๑ เครื่อง

๙.

โทรทัศน์

๑ เครื่อง

๑๐.

เครื่องคอมพิวเตอร์

๔ ชุด

๑๑.

แหล่งเรียนรู้

๑๖ แห่ง 
 
 http://sukho.nfe.go.th/mst/topic2_old.php?page=2

                   
 


เข้าชม : 6396
 
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
480 ถนนโคทองพัฒนา ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4483-9035

โทรสาร  0-4483-9035 pa_pa00@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง