[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

วิสัยทัศน์
     ห้องประชาชนอำเภอบ้านเขว้า  เป็นองค์กรหลักในการสร้างสังคมอุดมปัญญาด้วยการจัดการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

พันธกิจ 
1.  สร้างเสริมความใฝ่ฝันทะยานอยากในการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเรียนรู้ได้จากสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.  สร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้โดยการกระจายแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.  จัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและชดเชยโอกาสทางการศึกษา
4.  สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.  ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้มีคุณธรรมนำความรู้และมีทักษะการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าชม : 1505