[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่  1  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

1.       ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   เฟอนิเจอร์ไม้แปรรูป

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นายหนูไกล    ศรีณะลา

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่ 312/1 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

                                                       4.  วัสดุอุปกรณ์

·       ไม้ประดู่                                                                               
·       เครื่องขัดไม้

·       กระดาษทราย

·       แลคเกอร์ 

                                                            5. กระบวนการผลิต

1.       นำไม้ประดู่ที่เตรียมไว้มาขัดทำให้ได้รูปตามต้องการแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไร

2.       ใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเพื่อเก็บรายละเอียด

3.       ทาแลคเกอร์เพื่อเคลือบเงา  2  รอบ

6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

7.       ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้

7.1   ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติตนเอง

7.2   ทำให้ได้รับความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

7.3    ทำให้มีพัฒนาการพัฒนาจากรากฐานการดำรงชีวิตในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาไปสู่ความสามารถได้

7.4   ทำให้เกิดมีความรักและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน สามารถให้ข้อมูลในท้องถิ่นได้

7.5   สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัว

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านโพนทอง  หมู่ที่  2  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ 

1.       ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   นวดแผนไทยสมุนไพรลูกประคบ

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นากว้าง    จรูญพันธุ์

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่ 63/2 หมู่ที่ 2  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ      จังหวัดชัยภูมิ

 4.  วัสดุอุปกรณ์

1.       สมุนไพรต่าง ๆ เช่น  ตะไคร้  ผิวมะกรูด  ใบส้มป่อย  ใบมะขาม  เครือเอ็นอ่อน  ขิง  ขมิ้นชัน

ใบหนาด  ใบเป้า  ใบอ้มหอม  ใบพระยายา

2.       ผ้าด้ายดิบสีขาว

3.       เชือกมัดผ้า

4.       กระด้งใช้ตากสมุนไพร

      5. กระบวนการผลิต

1.       นำสมุนไพรที่เตรียมไว้มาหั่นให้ฝอย

2.       นำไปตากแดดให้แห้งสนิท

3.       ตัดผ้าขาวที่เตรียมไว้ตัดเป็นละประมาณ  30 -30  ..

4.       นำสมุนไพรที่ตากแดดจนแห้งสนิทมาห่อรวมกันให้ได้ทุกอย่างในห่อเดียวประมาณ 3 ขีด  มัดปลายผ้าด้วยเชือกที่เตรียมไว้

หมายเหตุ    ใช้ประคบเวลานวด 

6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านนางเม้ง  หมู่ที่  3  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

1.       ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   เครื่องจัก - สาน

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นายสุดใจ    สมัตถะ

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  40   หมู่ที่ 3  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ      จังหวัดชัยภูมิ

4.  วัสดุอุปกรณ์

1.       ไม้ไผ่

2.       มีด

5.    กระบวนการผลิต 

1.       นำไม้ไผ่ที่เตรียมผ่าซีกแล้วจักเป็นเส้น

2.       สานเป็นลายต่าง ๆ ตามรูปทรงของสิ่งที่เราจะทำ เช่น  ไซ  ตะกร้า  กระด้ง  ฆ้อง  กระชอน  ตะแกรง

6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

 

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ที่  4  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

1.       ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   ยาลูกกลอลสมุนไพร

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางสำเนียง    คะระมะ

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  33/1   หมู่ที่ 34 ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ      จังหวัดชัยภูมิ

4.      วัสดุอุปกรณ์

1. ขมิ้น

2. ขิง

3. น้ำตาลปึก

4. เกลือ

5. พริกดีปลี

6. เปลือกผักก่าม(ขูดเอาแต่เปลือกในที่ละเอียด)

7. กระเทียม

8. น้ำผึ้ง

      5.  กระบวนการผลิต

1.       นำสมุนไพรทั้งหมดที่เตรียมไว้ล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้ง

2.       โขลกตำให้เข้ากัน

3.       ปั้นเป็นก้อนเล็กๆ

      6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

 

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านสร้างแว้ หมู่ที่  5  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ              

 1.           ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   กล่องใส่นาฬิกา

2.    ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางบงกชกร    ตอสกุล

1.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  49  หมู่ที่   5  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ    จังหวัดชัยภูมิ

      4.   วัสดุอุปกรณ์

1.       ไม้ยางพาราหรือไม้ทุเรียน                                  

2.       ผ่าเป็นซีกกว้าง  1.5 นิ้ว

3.       กาวทาไม้

4.       กระดาษทราย

     5.    กระบวนการผลิต

1.       ขัดไม้ด้วยกระดาษทรายเพื่อเก็บรายระเอียด

2.       ทาแลคเกอร์เคลือบเงา 2 รอบ  ตากให้แห้งหรืออบ

3.      นำไม้ที่เตรียมมาประกอบเข้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามต้องการ

 

      6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

 

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านซับพระไวย์  หมู่ที่  6  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ   

 1.       ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   ทอเสื่อกก

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางศิริพร    กุนนอก

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  9  หมู่ที่  6  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ

4.      วัสดุอุปกรณ์

 1.  ต้นกก หรือ ผือ

         2.  เชือก

 3.  เครื่องทอ

      5.  กระบวนการผลิต

1.  นำต้นกกหรือต้นผือมาตากแดดให้แห้ง

2.  ย้อมสีตามชอบ

3.  กระบวนการทออกมาเป็นผืนหรือเป็นแผ่น

      6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ
 

                                                    แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านโนนม่วง  หมู่ที่  7  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

                              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

1.        ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   มะม่วงแช่อิ่ม

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางหนูน้อม    ชูสกุล

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่     หมู่ที่  7  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ    จังหวัดชัยภูมิ

4.      วัสดุอุปกรณ์

1.  มะม่วงแก้ว

2.  เกลือ

3.  น้ำตาลทราย

4.  โอ่งไว้ใช้ดองมะม่วง

5.  หัวเชื้อที่ใช้ดองมะม่วง

      5.  กระบวนการผลิต

1.  นำมะม่วงแก้วที่เตรียมไว้มาล้างให้สะอาด

       2.  นำไปดองประมาณ  1  เดือน

3.  ปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้น

4.  ต้มน้ำเชื่อมให้เย็นแล้วนำมะม่วงที่หั่นไว้ลงแช่นำเข้าตู้เย็น

     6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ                                                    หล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านซับม่วง  หมู่ที่  8  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ


1.            ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :  
ทอผ้า

2.  ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางหนูชิต    ทางชัยภูมิ

       3.  สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  127/1 หมู่ที่  8  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ      จังหวัดชัยภูมิ

       4.  วัสดุอุปกรณ์      

1.                   ด้ายหรือไหม

2.                   กี่ที่ใช้สำหรับทอผ้า

3.                   สีย้อมผ้า

5.   กระบวนการผลิต

1.                   ย้อมด้ายหรือไหมตามต้องการ

2.                   ถ้าเป็นไหมที่ต้องการลวดลายต่างๆ  ทำการมัดหมี่เพื่อให้เกิดลวดลายก่อนนำมาย้อมสีในหลายกระบวนการ

3.                   ทำการทอผ้าเพื่อให้ออกมาเป็นผืน

      6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ 

 แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ที่  9  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ


1             .ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   ขนมเบเกอรี่

2.  ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางไพรวรรณ    จั้นชัยภูมิ

       3.  สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  145 หมู่ที่  9 ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ     จังหวัดชัยภูมิ

       4.  วัสดุอุปกรณ์      

1.                    แป้งสาลีเอนกประสงค์

2.                   ผงฟู

3.                   น้ำตางไอซิ่ง

4.                   เกลือป่น

5.                   ไข่ไก่ (เฉพาะไข่แดง)

6.                   เตาอบขนม

7.                   พิมพ์แบบต่างๆ

8.                   ไส้ขนมรสต่างๆ

      5.  กระบวนการผลิต

1.                   ร่อนแป้งสาลีเอนกประสงค์ที่เตรียมไว้ใสผงฟู  น้ำตาลไอซิ่ง

2.                   นวดแป้ง ( ปั่นด้วยเครื่อง ) ให้เข้ากัน  ตามส่วนผสม

3.                   เทใส่พิมพ์ตามรูปทรงที่ต้องการ

4.                   นำเข้าเตาอบ

      6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

 

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ที่  10  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

1.            ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   ทอผ้าฝ้าย

2.  ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางรัตนา    กองจันทร์

       3.  สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  20/1  หมู่ที่  10 ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ    จังหวัดชัยภูมิ

       4.  วัสดุอุปกรณ์      

1.        ด้ายหรือไหม

2.        กี่ที่ใช้สำหรับทอผ้า

3.       สีย้อมผ้า

5.  กระบวนการผลิต

1.        ย้อมด้ายหรือไหมตามต้องการ

2.        ถ้าเป็นไหมที่ต้องการลวดลายต่างๆ  ทำการมัดหมี่เพื่อให้เกิดลวดลายก่อนนำมาย้อมสีในหลายกระบวนการ

3.        ทำการทอผ้าเพื่อให้ออกมาเป็นผืน


      6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ


แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านนางเม้ง  หมู่ที่  11  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ 

1.       ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   ตะกร้าจากเส้นใยยางพารา

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นาง

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่       หมู่ที่ 3  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

4.  วัสดุอุปกรณ์

      5.  กระบวนการผลิต

6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

บ้านโพนทอง  หมู่ที่  12  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

      1.       ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   น้ำพริกต่างๆ

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางสมพร    พิลาวรรณ์

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่   239    หมู่ที่ 12  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ     จังหวัดชัยภูมิ

4.  วัสดุอุปกรณ์

1.                   พริกแห้ง

2.                   กระเทียม

3.                   หัวหอมแดง

4.                   น้ำตาลปีบ

5.                   เกลือ

6.                   ปลาป่น หรือปลาร้า

7.                   กลิ่นแมงดา

5.   กระบวนการผลิต

1.                   โขลกส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

2.                   นำไปผัดในกระทะน้ำมันใส่เกลือ  น้ำตาลปีบ  คนไปเรื่อยๆ  จนแห้ง

3.                   ถ้าต้องการใส่กลิ่นแมงดาก็ใส่คลุกเคล้าให้เข้ากัน

4.                   แพ็คใส่กระปุก

     6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

 แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านซับพระไวย์  หมู่ที่  6  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

1.       ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   ทอเสื่อกก

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางศิริพร    กุนนอก

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  9  หมู่ที่  6  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ     จังหวัดชัยภูมิ

4.      วัสดุอุปกรณ์

 1.  ต้นกก หรือ ผือ

         2.  เชือก

 3.  เครื่องทอ

      5.  กระบวนการผลิต

1.  นำต้นกกหรือต้นผือมาตากแดดให้แห้ง

2.  ย้อมสีตามชอบ

3.  กระบวนการทออกมาเป็นผืนหรือเป็นแผ่น

      6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ 

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านโนนม่วง  หมู่ที่  7  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

                              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

1.        ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   มะม่วงแช่อิ่ม

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางหนูน้อม    ชูสกุล

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่     หมู่ที่  7  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

4.      วัสดุอุปกรณ์

1.  มะม่วงแก้ว

2.  เกลือ

3.  น้ำตาลทราย

4.  โอ่งไว้ใช้ดองมะม่วง

5.  หัวเชื้อที่ใช้ดองมะม่วง

      5.  กระบวนการผลิต

1.  นำมะม่วงแก้วที่เตรียมไว้มาล้างให้สะอาด

       2.  นำไปดองประมาณ  1  เดือน

3.  ปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้น

4.  ต้มน้ำเชื่อมให้เย็นแล้วนำมะม่วงที่หั่นไว้ลงแช่นำเข้าตู้เย็น

     6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ 

 

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านซับม่วง  หมู่ที่  8  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

1.            ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   ทอผ้า

2.  ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางหนูชิต    ทางชัยภูมิ

       3.  สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  127/1 หมู่ที่  8  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

       4.  วัสดุอุปกรณ์      

1.                   ด้ายหรือไหม

2.                   กี่ที่ใช้สำหรับทอผ้า

3.                   สีย้อมผ้า

5.   กระบวนการผลิต

1.                   ย้อมด้ายหรือไหมตามต้องการ

2.                   ถ้าเป็นไหมที่ต้องการลวดลายต่างๆ  ทำการมัดหมี่เพื่อให้เกิดลวดลายก่อนนำมาย้อมสีในหลายกระบวนการ

3.                   ทำการทอผ้าเพื่อให้ออกมาเป็นผืน

      6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น
(
P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล
(
P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ที่  9  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ


1.            ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :  
ขนมเบเกอรี่

2.  ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางไพรวรรณ    จั้นชัยภูมิ

       3.  สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  145 หมู่ที่  9 ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ     จังหวัดชัยภูมิ

       4.  วัสดุอุปกรณ์      

1.                    แป้งสาลีเอนกประสงค์

2.                   ผงฟู

3.                   น้ำตางไอซิ่ง

4.                   เกลือป่น

5.                   ไข่ไก่ (เฉพาะไข่แดง)

6.                   เตาอบขนม

7.                   พิมพ์แบบต่างๆ

8.                   ไส้ขนมรสต่างๆ
   5.  กระบวนการผลิต

1.                   ร่อนแป้งสาลีเอนกประสงค์ที่เตรียมไว้ใสผงฟู  น้ำตาลไอซิ่ง

2.                   นวดแป้ง ( ปั่นด้วยเครื่อง ) ให้เข้ากัน  ตามส่วนผสม

3.                   เทใส่พิมพ์ตามรูปทรงที่ต้องการ

4.                   นำเข้าเตาอบ

      6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ที่  10  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

                1.ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   ทอผ้าฝ้าย

2.  ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางรัตนา    กองจันทร์

       3.  สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  20/1  หมู่ที่  10 ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ          จังหวัดชัยภูมิ

       4.  วัสดุอุปกรณ์      

1.        ด้ายหรือไหม

2.        กี่ที่ใช้สำหรับทอผ้า

3.       สีย้อมผ้า

5.  กระบวนการผลิต

1.        ย้อมด้ายหรือไหมตามต้องการ

2.        ถ้าเป็นไหมที่ต้องการลวดลายต่างๆ  ทำการมัดหมี่เพื่อให้เกิดลวดลายก่อนนำมาย้อมสีในหลายกระบวนการ

3.        ทำการทอผ้าเพื่อให้ออกมาเป็นผืน

      6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ
 
                          แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านนางเม้ง  หมู่ที่  11  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ 

1.       ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   ตะกร้าจากเส้นใยยางพารา

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นาง

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่       หมู่ที่ 3  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

4.  วัสดุอุปกรณ์

      5.  กระบวนการผลิต

6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ 

 

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

บ้านโพนทอง  หมู่ที่  12  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ                            

          


เข้าชม : 2560
 
 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
90  ถนนบรรณาการ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000
pnang_2307@hotmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by