[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่  1  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

1.       ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   เฟอนิเจอร์ไม้แปรรูป

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นายหนูไกล    ศรีณะลา

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่ 312/1 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

                                                       4.  วัสดุอุปกรณ์

·       ไม้ประดู่                                                                               
·       เครื่องขัดไม้

·       กระดาษทราย

·       แลคเกอร์ 

                                                            5. กระบวนการผลิต

1.       นำไม้ประดู่ที่เตรียมไว้มาขัดทำให้ได้รูปตามต้องการแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไร

2.       ใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเพื่อเก็บรายละเอียด

3.       ทาแลคเกอร์เพื่อเคลือบเงา  2  รอบ

6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

7.       ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้

7.1   ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติตนเอง

7.2   ทำให้ได้รับความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

7.3    ทำให้มีพัฒนาการพัฒนาจากรากฐานการดำรงชีวิตในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาไปสู่ความสามารถได้

7.4   ทำให้เกิดมีความรักและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน สามารถให้ข้อมูลในท้องถิ่นได้

7.5   สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัว

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านโพนทอง  หมู่ที่  2  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ 

1.       ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   นวดแผนไทยสมุนไพรลูกประคบ

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นากว้าง    จรูญพันธุ์

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่ 63/2 หมู่ที่ 2  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ      จังหวัดชัยภูมิ

 4.  วัสดุอุปกรณ์

1.       สมุนไพรต่าง ๆ เช่น  ตะไคร้  ผิวมะกรูด  ใบส้มป่อย  ใบมะขาม  เครือเอ็นอ่อน  ขิง  ขมิ้นชัน

ใบหนาด  ใบเป้า  ใบอ้มหอม  ใบพระยายา

2.       ผ้าด้ายดิบสีขาว

3.       เชือกมัดผ้า

4.       กระด้งใช้ตากสมุนไพร

      5. กระบวนการผลิต

1.       นำสมุนไพรที่เตรียมไว้มาหั่นให้ฝอย

2.       นำไปตากแดดให้แห้งสนิท

3.       ตัดผ้าขาวที่เตรียมไว้ตัดเป็นละประมาณ  30 -30  ..

4.       นำสมุนไพรที่ตากแดดจนแห้งสนิทมาห่อรวมกันให้ได้ทุกอย่างในห่อเดียวประมาณ 3 ขีด  มัดปลายผ้าด้วยเชือกที่เตรียมไว้

หมายเหตุ    ใช้ประคบเวลานวด 

6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านนางเม้ง  หมู่ที่  3  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

1.       ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   เครื่องจัก - สาน

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นายสุดใจ    สมัตถะ

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  40   หมู่ที่ 3  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ      จังหวัดชัยภูมิ

4.  วัสดุอุปกรณ์

1.       ไม้ไผ่

2.       มีด

5.    กระบวนการผลิต 

1.       นำไม้ไผ่ที่เตรียมผ่าซีกแล้วจักเป็นเส้น

2.       สานเป็นลายต่าง ๆ ตามรูปทรงของสิ่งที่เราจะทำ เช่น  ไซ  ตะกร้า  กระด้ง  ฆ้อง  กระชอน  ตะแกรง

6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

 

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ที่  4  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

1.       ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   ยาลูกกลอลสมุนไพร

2.       ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางสำเนียง    คะระมะ

3.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  33/1   หมู่ที่ 34 ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ      จังหวัดชัยภูมิ

4.      วัสดุอุปกรณ์

1. ขมิ้น

2. ขิง

3. น้ำตาลปึก

4. เกลือ

5. พริกดีปลี

6. เปลือกผักก่าม(ขูดเอาแต่เปลือกในที่ละเอียด)

7. กระเทียม

8. น้ำผึ้ง

      5.  กระบวนการผลิต

1.       นำสมุนไพรทั้งหมดที่เตรียมไว้ล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้ง

2.       โขลกตำให้เข้ากัน

3.       ปั้นเป็นก้อนเล็กๆ

      6.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(       )   แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น

( P)   แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล

( P)   แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ

 

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ประจำตำบลโพนทอง

       บ้านสร้างแว้ หมู่ที่  5  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โดย...กศน.ตำบลโพนทอง :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ              

 1.           ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา :   กล่องใส่นาฬิกา

2.    ภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้ :  นางบงกชกร    ตอสกุล

1.       สถานที่แหล่งเรียนรู้ :  บ้านเลขที่  49  หมู่ที่   5  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ    จังหวัดชัยภูมิ

      4.   วัสดุอุปกรณ์

1.       ไม้ยางพาราหรือไม้ทุเรียน                                  

2.       ผ่าเป็นซีกกว้าง  1.5 นิ้ว

3.       กาวทาไม้

4.       กระดาษทราย

     5.