[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

พื้นที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ที่ตี้ง

ผู้ดูแล

ตำบลในเมือง

 

 

ฮูลาฮู้ป

 

 

244/109 ต.ในเมือง

อ.เมือง  ชัยภูมิ

 

 

นางสมศรี  เสรีวัลลภ

กศน.ตำบลในเมือง

ศรช.คลองลี่

ทำกระเป๋าจากหลอดกาแฟ

35 ม.12 ต.ในเมือง

อ.เมือง  ชัยภูมิ

นางหนูเปี่ยง  พันธุ์สง่า

ศรช.เมืองน้อยใต้

การปั้นเตา

50 ม.1  ชุมชนเมืองน้อยใต้ ต.ในเมือง

นางออมสิน  มีหมู่

ศรช.หนองสังข์

การทำน้ำมะพร้าว

ชุมชนหนองสังข์  หมู่ 6

ต.ในเมือง

นางเกสร  ยิ้มนิรัญ

ศรช.หินตั้ง

งานแฮนด์เมดกึ่งรีไซเคิล

383/78 ชุมชนหินตั้ง

ต.ในเมือง 

นายวรพล  เข็มสุวรรณ์

ศรช.โนนสาทร

การเพาะถั่วงอก

105 ชุมชนโนนสมอ

ต.ในเมือง

นายแสนสุข  จูมนาฝาย

ศรช.เมืองเก่า

การทำปลาร้าบอง

60 ถ.บรรณาการ

ต.ในเมือง

นางทัศนีย์   ทรายงาม

ตำบลรอบเมือง

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลรอบเมือง

 

ศรช.รอบเมือง

 

 

 

 

ตำบลบุ่งคล้า

 

การเพาะเห็ดฟาง

 

 

120/2 ม.3 ต.บุ่งคล้า

 

นางพรรณอร  โคกตะครุ

 

กศน.ตำบลบุ่งคล้า

ศรช.บุ่งคล้า

 

 

การทำไข่เค็ม

บ้านขวาน้อย  ม.1

ต.บุ่งคล้า

นางจิราภรณ์  แท่นประยุทธ

 

 

 

ข้อ มูลแหล่งเรียนรู้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

พื้นที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ที่ตี้ง

ผู้ดูแล

ตำบลหนองนาแซง

 

เกษตรผสมผสาน

 

162 ม.12 ต หนองนาแซง

 

นางบุญส่ง  ชวาฤทธิ์

กศน.ตำบลหนองนาแซง

ศรช.หนองนาแซง

 

 

 

 

ตำบลชีลอง

 

การทำแชมพูสระผมจากดอกอัญชัญ

 

 

28.16  9  ตำบลชีลอง

 

นางทองคำ  หาญรุก

กศน.ตำบลชีลอง

ศรช.บ้านชีลอง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีลอง

นางอมรา

ตำบลห้วยต้อน

 

เกษตรผสมผสาน

 

99 ม.12 บ้านใหม่นาเฮียง ต.ห้วยต้อน

 

นางละม่อม  ปราบภัย

กศน.ตำบลห้วยต้อน

 

ศรช.ห้วยต้อน

หัตถกรรมจากไม้ไผ่

10  ม.2  ต.ห้วยต้อน

นายกอง  ฝาชัยภูมิ

ตำบลโคกสูง

 

การทำปุ๋ยหมัก

 

 

 บ้านโคกสูง  ม.1  ต.โคกสูง

 

นายสุนทร  มีกุศล

 

กศน.ตำบลโคกสูง

ศรช.บ้านห้วยยาง

 

การทำรังผึ้งเตาถ่าน

บ้านโสกตลับ ม.2  ต.โคกสูง

นางสาวกษิรา  จักรทิพย์

ตำบลบ้านค่าย

 

 

การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

 

 

 

ม.3 บ้านค่าย  ต.บ้านค่าย

 

 

นายประภาส  รักษ์มณี

กศน.ตำบลบ้านค่าย

ศรช.เทศบาลบ้านค่าย

การทำพรมเช้ดเท้า

 

 ม.10  ต.บ้านค่าย

นายขจรศักดิ์  แสงงาม

 

 

 

ข้อ มูลแหล่งเรียนรู้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

พื้นที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ที่ตี้ง

ผู้ดูแล

ตำบลโนนสำราญ

 

การทำบัดกรีบัวรดน้ำและฝาโอ่ง

 

บ้านโนนสำราญ  ม.1

ต.โนนสำราญ

 

นายสวัสดิ์   พลนา

กศน.ตำบลโนนสำราญ

 

ศรช.โนนสำราญ

การเพาะเห็ดฟาง

 

ม.8 บ้านโนนสำราญ

ต.โนนสำราญ

นางบรรทม  เสาเขียว

ตำบลหนองไผ่

 

การจักสาน

 

 

 

บ้านหนองแหน ม.12

ต.หนองไผ่

 

นายกอง  โฮงภูเขียว

 

กศน.ตำบลหนองไผ่

ศรช.ตำบลหนองไผ่

การทอเสื่อกก

 

ม.10  ต.หนองไผ่

นางสาวสุบัญ  เตชะนอก

ตำบลบ้านเล่า

 

การเลี้ยงพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์กบ

 

บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา

ต.บ้านเล่า

 

นางบุญมา  พาสุข

กศน.ตำบลบ้านเล่า

 

ศรช.บ้านเล่า ม.2

การทำกระเป๋าผ้าไหมและผ้าขิดทอมือ

28/1  ม. 2 ต.บ้านเล่า

นางหนูห่วง  ศรีวิพัฒน์

ตำบลนาเสียว

 

การผลิตสิ่งของจากกล่องกระดาษ

 

 

69 ม.8 บ.นาเสียว  ต.นาเสียว

 

นางทองบล  พิลาอร

 

กศน.ตำบลนาเสียว

ศรช. บ้านนาวัง

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมแปรรูป

บ้านนาวัง ม.10  ต.นาเสียว

นายลักษณ์  สิงห์ตุ้ย

ตำบลโพนทอง

 

ยาลูกกลอน

 

 

33/1 ม.3 ต.โพนทอง

 

นางสำเนียง  คะระมะ

กศน.ตำบลโพนทอง

ศรช.บ้านโพนทอง

การทำปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ

 

20/2 บ.หนองหญ้ารังกา

ต.โพนทอง

นางสุพรรณษา 

     สงวนศักดิ์

 

 

 

ข้อ มูลแหล่งเรียนรู้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

พื้นที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ที่ตี้ง

ผู้ดูแล

ตำบลลาดใหญ่

 

การจักสานหมวกไม้ไผ่

 

38  ม.8 ต.ลาดใหญ่

 

นางสำรวย  พันธ์โสภา

กศน.ตำบลลาดใหญ่

 

ศรช.ลาดใหญ่

การทำเห็ดขอนขาว

 

45 ม.1  ต.ลาดใหญ่

นายวันทอง   อันสน

ตำบลห้วยบง

 

ผ้าเอนกประสงค์

 

 

 

20/1  ม.8  ต.ห้วยบง

 

นางดวงใจ  ชูสกุล

กศน.ตำบลห้วยบง

ศรช.ห้วยหว้า

การเผาถ่านด้วยเตาดิน

 

บ้านห้วยหว้าใต้  ม.14

ต.ห้วยบง

นายวันชัย  พลทำ

ตำบลกุดตุ้ม

 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย

 

รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตุ้ม

 

นางอรอนงค์  ภู่ชัยภูมิ

กศน.ตำบลกุดตุ้ม

 

ศรช.บ้านหนองเขื่อง

การมัดหมี่ด้วยมือ

บ้านหนองเขื่อง  ม.16

ต.กุดตุ้ม

นางทองเพชร

            หาญกุดตุ้ม

ตำบลท่าหินโงม

 

การเลี้ยงปลาดุก

 

 

23 บ.แหละหญ้าคา  ม.11  ต.ท่าหินโงม

 

นายสนิท   ไชยสงค์

 

กศน.ตำบลท่าหินโงม

ศรช.บ้านห้วยหมากแดง

 

การปั้นโอ่งยักษ์

166 บ.ห้วยหมากแดง

ม.3 ต.ท่าหินโงม

นายทองคูณ  สมพอง

ตำบลนาฝาย

 

การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

 

56 ม.15 ต.นาฝาย

 

นายอินปัน  อาจไพรวัลย์

กศน.ตำบลนาฝาย

ศรช.นาฝาย

ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร

39  .6  บ้านหนองนกเขา ต.นาฝาย

นายอำนาจ ทุยเวียง

 

 

ข้อ มูลแหล่งเรียนรู้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ

พื้นที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ที่ตี้ง

ผู้ดูแล

ตำบลซับสีทอง

 

ศูนย์สาธิตการเกษตรครบวงจร

 

162 บ.ซับสีทอง ม.5

ต.ซับสีทอง

 

นายสุเทพ  ชัยแสนสุข

กศน.ตำบลซับสีทอง

 

ศรช.ซับสีทอง

ศูนย์สาธิตการเลี้ยงผึ้ง

(พันธุ์ยุโรป)

240  ม.6 บ้านลาดผักหนาม ต.ซับสีทอง

 นายเลอศักดิ์

     ขุสุชยาภรณ์

 

 

 

                                                  (นางลำดวน   มียิ่ง)    ผู้พิมพ์/รายงานเข้าชม : 2452
 
 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
90  ถนนบรรณาการ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000
pnang_2307@hotmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by