[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ที่มา กศน.อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่)

คำสั่งมอบอำนาจ ผอ.กศน.อำเภอ/ผอ.กศน.จังหวัด

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายและคดีความ สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ
พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขอบคุณและอนุโมทนา พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.๒๕๒๖ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis013.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis016.pdf
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis019.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis021.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis023.pdf
ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำร้องเรียนฯ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis025.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis027.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis031.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับนักเรียนฯ พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis033.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis035.pdf
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยฯ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis036.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis040.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis041.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis042.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis043.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๔) 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis045.pdf
ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ฯ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis053.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางการอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis054.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis057.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis058.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis059.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๔) 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis060.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๕) 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis061.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis062.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis064.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis065.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis069.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis074.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis076.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis078.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis079.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis080.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis081.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis082.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis084.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis085.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis086.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis087.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis089.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis095.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis096.pdfเข้าชม : 6726
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 044 821330  E_mail : 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin