[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
ความหมายของสื่อดิจิทัล

อังคาร ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2559

คะแนน vote : 211  

 

สื่อดิจิตอล ( Digital media )

  1. 1. สื่อดิจิตอล หมายถึงสื่อที่มีการนาเอาข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหวเสียง และ วิดีโอ เป็นต้น โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยให้ข้อมูลที่เป็นสื่อต่างๆ เหล่านั้นมาแปลงสภาพและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
  2. 2. องค์ประกอบของสื่อดิจิตอลเบื้องต้นจึงน่าจะเป็นอย่างเดียวกันกับ องค์ประกอบเบื้องต้นของ มัลติมีเดียด้วย ซึ่งมักประกอบไปด้วยพื้นฐาน 5 ชนิดได้แก่1. ข้อความ (Text)2. เสียง (Audio)3. ภาพนิ่ง (Still Image)4. ภาพเคลื่อนไหว (Animation)5. ภาพวีดีโอ (Video)
  3. 3. ข้อความ เป็นส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของมัลติมีเดีย ใช้แสดงรายละเอียด หรือเนื้อหาของเรื่องที่นาเสนอ ถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของมัลติมีเดีย ระบบมัลติมีเดียที่นาเสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้วยังสามารถกาหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ (โต้ตอบ)ในระหว่างการนาเสนอได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน มีหลายรูปแบบ ได้แก่ ข้อความทีไ่ ด้จากการพิมพ์ ,ข้อความจากการสแกน,ข้อความไฮเปอร์เท็กซ์
  4. 4. 2. เสียง เสียง ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลซึ่งสามารถเล่นซ้ากลับไป กลับมาได้ โดยใช้โปรแกรมที่ออกแบบ มาโดยเฉพาะสาหรับทางานด้านเสียง หากในงานมัลติมีเดียมีการใช้เสียงที่เร้าใจและสอดคล้องกับเนื้อหาใน การ นาเสนอ จะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามในเรื่องราวต่างๆ ได้เป็น อย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากเสียงมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความหรือภาพนิ่งดังนั้น เสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นสาหรับมัลติมีเดียซึ่งสามารถนาเข้าเสียงผ่าน ทางไมโครโฟน แผ่นซีดีดีวีดี เทป และวิทยุ เป็นต้น
  5. 5. 3. ภาพนิ่ง ภาพนิ่ง เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพ ลายเส้น เป็นต้น ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่า ข้อความหรือตัวอักษร เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการ มองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ่งมากกว่า ข้อความหรือตัวอักษรซึ่งข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อจากัดทางด้านความ แตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนั้นสามารถสื่อความหมายได้กับทุกชนชาติ ภาพนิ่งมักจะแสดงอยู่บนสื่อชนิดต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือ วารสารวิชาการ เป็นต้น
  6. 6. 4. ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือ ปรากฏ การณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของลูกสูบของ เครื่องยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม การผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งอาจมี ปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ้างเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ที่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่า ภาพนิ่งหลายเท่า
  7. 7. 5. วิดีโอ วิดีโอ เป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก วิดีโอในระบบดิจิตอล สามารถ นาเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือ ภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้วิดีโอในระบบมัลติมีเดียก็คือ การสิ้นเปลือง ทรัพยากรของพื้นที่บนหน่วยความจาเป็นจานวนมาก เนื่องจากการนาเสนอวิดีโอ ด้วยเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real-Time) จะต้องประกอบด้วยจานวนภาพไม่ต่ากว่า 30 ภาพต่อวินาที(Frame/Second) ถ้าหากการประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่าน กระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณมาก่อน การนาเสนอภาพเพียง 1 นาทีอาจ ต้องใช้หน่วยความจามากกว่า 100 MB ซึ่งจะทาให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินขนาดและมี ประสิทธิภาพในการทางานที่ด้อยลงนั้นเอง
  8. 8. ขอบคุณข้อมูลจากhttp://mit.pbru.ac.th/knowledge ความหมายของสื่อดิจิตอลhttp://porschkub.exteen.com องค์ประกอบของสื่อดิจิตอลhttp://www.hemmarat.com ข้อมูลรายวิชา 0503274


เข้าชม : 31184


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      วิธีออกกำลังกายภายในบ้าน 17 / เม.ย. / 2563
      10 ขั้นตอน “ปลูกผักสวนครัว” ในสวนสวย 17 / เม.ย. / 2563
      7 อาหารไทยต้าน \'โควิด-19\' เปิดสรรพคุณเด็ดที่ช่วยป้องกันไวรัส 17 / เม.ย. / 2563
      เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี 17 / เม.ย. / 2563
      วิธีการป้องกัน รับมือ \"ไวรัส COVID-19\" 17 / เม.ย. / 2563


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05