[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

2 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมประชุมโครงการ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอรท์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
2 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี ๒๕๕๙
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ ลงพื้นที่รับบริจาคหนังสือจากผู้สนับสนุนในอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการบรรณสัญจร วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.จังหวัดชัยภูมิ
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๔ มีนาคตม ๒๕๕
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนาสรุปผลการดำเนินการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๕๑
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
22 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาหลวงพลเกมส์
คณะครู กศน. อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหลวงพลเกมส์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
21 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังงานแผ่นดิน ๒๕ ตาสับปะรด
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิธีไทยสามัคคี\"
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ \"ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ตามแนวคิด ประชารัฐ\" ณ บ้านซับใหม่ หมู่ที่ ๖ ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
15 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กศน.อำเภอซับใหญ่รับการนิเทศติดตามสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาตม ๒๕๕๙
9 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของครู กศน. และแผนการปฏิบัติการ กศน.
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมประชุมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
6 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตะโกทอง จัดอบรมนักศึกษา โครงการ \"ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT \" ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
กศน.ตำบลตะโกทอง จัดอบรมโครงการ \" ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT\" ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ \" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๙
4 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตะโกทอง จัดอบรมนักศึกษา โครงการ \"ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘\"
กศน.ตำบลตะโกทอง จัดอบรมโครงการ \" ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ \" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๙
4 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลท่ากูบ จัดอบรมนักศึกษา โครงการ \"ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘\"
กศน.ตำบลท่ากูบ จัดอบรมโครงการ \" ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ \" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๙
4 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลซับใหญ่ จัดอบรมนักศึกษา โครงการ \"ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘\"
กศน.ตำบลซับใหญ่ จัดอบรมโครงการ \" ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ \" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๙
26 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจการทำงานบุคลากร กศน.ตำบลซับใหญ่ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ และนายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่เยี่ยมชมให้กำลังการทำงานบุคลากร กศน.ตำบลซับใหญ่ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
24 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฎิบัติการการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนท่ี่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันทีี่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
20 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์จัดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์เกมส์ ปี ๕๙ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เสมอภาค เป็นหนึ่งเดียว” วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
นายกิตติภพ โคมเดือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์เกมส์ ปี ๕๙ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เสมอภาค เป็นหนึ่งเดียว” ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังห
19 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้สอบ N-net วันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดบูรณ์ (ปะโค)
นายกิตติภพ โคมเดือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ร่วมกับคณะครู จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้สอบ N-net ในวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดบูรณ์ (ปะโค) อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้เพ
18 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการ \"กศน.ซับใหญ่ ร้อยดวงใจ ต้านภัยยาเสพติด\"
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการ ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง เป็นเจ้าภาพ สภากาแฟ อำเภอหนองบัวแดง
กศน.อำเภอหนองบัวแดง เป็นเจ้าภาพ สภากาแฟ ร่วมสนทนาประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคีเครือข่ายผู้นำส่วนราชการอำเภอหนองบัวแดง
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง จัดกิจกรรม กีฬากศน.หนองบัวแดงเกมส์ ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอหนองบัวแดง จัดจัดกิจกรรม กีฬากศน.หนองบัวแดงเกมส์ ครั้งที่ 10 โดยมีนายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอหนองบัวแดง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบัวแดง กล่าวรายงาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05