[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติความเป็นมาห้องสมุดประชาชน

              ห้องสมุดประชาชน ได้เริ่มจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2459 โดย กรมศึกษาธิการ (ในสมัยนั้น) มีชื่อเรียกว่า "ห้องสมุดหนังสือสำหรับประชาชน" เป็นที่รวบรวมหนังสือต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและเปิดบริการให้ ประชาชนทุกคนเข้าอ่านได้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกห้องสมุด และ ผู้มาใช้บริการไม่ต้องเสียเงิน ห้องสมุดหนังสือ สำหรับประชาชนได้รับการจัดตั้งขึ้น 3 แห่งคือ ที่โรงเรียน วัดสุทัศน์ โรงเรียนสามจีนใต้ จังหวัดพระนคร และโรงเรียน วัดประยูรวงศ์จังหวัดนนทบุรี ในปีต่อมาได้เปิดขึ้นอีก 2 แห่ง ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา และ ณ ที่ว่าการอำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาในปี พ.ศ.2461 ได้เปิดเพิ่มอีก 4 แห่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2483 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง กองการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้น สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ ต่อมาในปี พ.ศ.2492 รัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาผู้ใหญ่ ่ให้กว้างขวาง และเหมาะสมกับสถานการณ์จึงได้มีการขยายรูปงานใหม่ 4 ด้าน คือ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาผู้ใหญ่ การมัธยมศึกษาและการศึกษาประชาชน ในงานด้านการศึกษา ประชาชนรัฐบาลวงนโยบายให้จังหวัดต่าง ๆ เริ่มจัดห้องสมุด ประชาชนขึ้น เมื่อ พ.ศ.2494 และ กองการศึกษาผู้ใหญ่โอนมา สังกัดกรมประชาศึกษา  ใน พ.ศ. 2495 กรมประชาศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมสามัญศึกษางานห้องสมุดประชาชนจึงมาสังกัดแผนก การศึกษาประชาชน กองการศึกษาผู้ใหญ่กรมสามัญศึกษาและในปีเดียวกันนี้เองคณะรัฐบาลได้มีมติให้จัดตั้งห้องสมุด ประชาชนอำเภอขึ้นตามอำเภอต่าง ๆ อำเภอละ 1 แห่ง มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยร่วมกัน ดำเนินการ แต่มีอุปสรรคบางประการทำให้ไม่สามารถจัดตั้งห้องสมุดประชาชนได้ครบทุกอำเภอ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงระเบียบห้องสมุดประชานจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ

          - ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 

          - ห้องสมุดประชาชนอำเภอ และ  

- ห้องสมุดเคลื่อนที่

          ในปี พ.ศ. 2516รัฐบาลเห็นความสำคัญของกิจกรรมห้องสมุดประชาชนที่เป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาของ ประชาชนจึงได้ประกาศให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัด สถานศึกษา สังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมการสามัญศึกษา ต่อมาใน วันที่ 24 มีนาคม 2522 ได้มีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นมาในกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมห้องสมุด ประชาชนจึงโอนมาขึ้นอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของงานอุปกรณ์การศึกษาและสื่อมวลชน กองปฏิบัติการส่วนห้องสมุด ประชาชนภายในจังหวัดต่าง ๆ เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแต่ละจังหวัด ต่อมาได้มีการ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในกรมการศึกษานอกโรงเรียนงานห้องสมุดประชาชนจึงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ของฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ กองส่งเสริมปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2535 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ปรับบทบาทของห้องสมุด ประชาชนให้กว้างขวางโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทั้งการบริการและการจัดกิจกรรมให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของผลทำให้มีห้องสมุดประชาชนจังหวัด 73 แห่ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอ 502 แห่งและห้องสมุดประชาชนตำบล 689 แห่ง

     ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ

1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ

2. สถานที่ตั้ง   ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

โทรศัพท์  0-4488-2419   

๓.  ลักษณะอาคาร  เอกเทศ

๔.  ระยะเวลาดำเนินการ                37            ปี

๕.  จำนวนสมาชิกห้องสมุด            539           คน

 เข้าชม : 1530
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ  ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-882-419
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by