[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

การให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์

           ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์  เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐  น.  หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์  การให้บริการภายในห้องสมุด  มีดังต่อไปนี้
             บริการการศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ ของห้องสมุดอย่างเสรี  โดยจัดสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ใช้ภายในห้องสมุด
             บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
             บริการสมัครสมาชิกห้องสมุด  หลักฐานการสมัครได้แก่  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
             บริการยืม – คืน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศนวัสดุ  ยกเว้นสื่อบางประเภทที่ไม่สามารถยืมออกภายนอกได้ เช่น  หนังสืออ้างอิง  พจนานุกรม  สารานุกรม  หนังสือพิมพ์  เป็นต้น  โดยมีระเบียบการยืม-คืนดังนี้
                     แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมสื่อ (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น)
                     ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน ๔ เล่ม นาน ๗ วัน
                     ยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ ครั้งละไม่เกิน ๓ ชิ้น  นาน  ๗  วัน
                     คืนหนังสือเกินกำหนดปรับวันละ  ๑  บาทต่อเล่ม
                     คืนสื่ออื่นเกินกำหนดปรับวันละ ๑ บาทต่อชิ้น
                     ส่งหนังสือคืนไม่หมดจะยืมใหม่ไม่ได้
                     หากทำหนังสือหรือสื่ออื่น ๆ หาย ให้ชดใช้ตามราคา
             บริการแนะนำช่วยเหลือในการอ่านและการใช้ห้องสมุด  เป็นบริการที่จัดให้เป็นรายบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไป  หรือเป็นกลุ่ม  เช่น  กลุ่มนักเรียนในระบบและกลุ่มนักศึกษา กศน. ทุกระดับชั้น
             บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยจัดบริการสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์ภายในห้องสมุดไว้บริการแก่ผู้ใช้บริการ  เช่น  การให้บริการอินเตอร์เน็ต การให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น
             บริการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม
             จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าชม : 1478
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ตำบลบ้านยาง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ 0-4486-9240  
E-mail : 
sunyata_jakra@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   ศุรศักดิ์