[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเกษตรสมบูรณ์

ที่ตั้งและอาณาเขต
          อำเภอเกษตรสมบูรณ์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดตามทางหลวงแผ่นดินสายชัยภูมิ - แก้งคร้อ - ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ ๑๐๒ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยแดง – เกษตรสมบูรณ์  ระยะทางประมาณ ๘๔ กิโลเมตร หรือประมาณ ๑ ชั่วโมงเศษทางรถยนต์ ห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ ๔๓๒ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
          ทิศเหนือ จรดอำเภอคอนสารและอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
          ทิศตะวันออก จรดอำเภอภูเขียวและอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
          ทิศใต้  จรดอำเภอเมือง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิและเทือกเขาภูแลนคา 
          ทิศตะวันตก จรดอำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ และเทือกเขาภูเขียว 
          ขนาดพื้นที่ ๑,๔๔๘.๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๙๐๕,๐๙๕ ไร่

คำขวัญอำเภอเกษตรสมบูรณ์

           “ดินแดนป่าสอนลอน สะออนสาวบ้านแต้ งามแท้แลคิ้งไกล น้ำพรมไหลผ่าน สงกรานต์ภูกุ้มข้าว  นมัสการพระเจ้าองค์ตื้อ  ลือพระไกรสิงหนาท  พระธาตุกุดจอก  นามบ่งบอกคือ  เกษตรสมบูรณ์”
 
สภาพภูมิประเทศ

          ตอนกลางของพื้นที่อำเภอ เป็นที่ราบลุ่ม สลับเนินมีลำน้ำสายสำคัญได้แก่" ลำน้ำพรม " ไหลผ่าน พื้นที่เป็นดินเหนียวปนทราย เหมาะแก่การปลูกข้าว ตอนเหนือของพื้นที่อำเภอเป็นที่ราบสลับเนิน เหมาะแก่การปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์ ทิศใต้และทิศตะวันตก เป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขา มีภูเขาสูงสลับซับซ้อน โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตก มีเทือกเขาภูเขียวซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิอากาศเหมือนลักษณะภูมิอากาศอีสาน แบ่งได้ ๓ ฤดู 
           -  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๔
           -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ของทุกปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑๐๖ นิ้ว/ปี
           -  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ๑๕

สภาพสังคม

           ชุมชนของอำเภอเกษตรสมบูรณ์เป็นสังคมชนบทส่วนใหญ่ เป็นชุมชนดั้งเดิมเกือบทุกหมู่บ้านตั้งมาอย่างน้อย ๕๐ ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ตั้งมามากกว่า ๑๐๐ ปี หรือบางหมู่บ้านมีประวัติการตั้งหมู่บ้านมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น บ้านกำแพง  บ้านเมืองเก่า  เป็นต้น  การเป็นชุมชนดั้งเดิมทำให้ชาวเกษตรสมบูรณ์อยู่กันด้วยความสงบไม่ค่อยมีปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่รุนแรงมากนัก

การประกอบอาชีพและรายได้ 

          • อาชีพเกษตรกรรม  ประมาณ ๒๐,๖๗๕ ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
          • อาชีพรับราชการ ลูกจ้างของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  ประมาณ  ๑,๒๐๙  ครัวเรือน  หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๑ 
          • อาชีพพาณิชย์  ประมาณ ๖๕๐ ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๖ 
          • อาชีพรับจ้าง  ประมาณ ๑,๔๐๐ ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๕๙

การปกครองส่วนท้องถิ่น

           เทศบาลตำบล   ๓  แห่ง ได้แก่
          ๑.  เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์            ๒.  เทศบาลตำบลบ้านเป้า
          ๓.  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
           องค์การบริหารส่วนตำบล   ๑๐  แห่ง ได้แก่
          ๑.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า            ๒.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
          ๓.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง           ๔.  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ
          ๕.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว             ๖.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
          ๗.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง   ๘.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
          ๙.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก          ๑๐.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองเข้าชม : 1639
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ตำบลบ้านยาง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ 0-4486-9240  
E-mail : 
sunyata_jakra@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   ศุรศักดิ์