[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติความเป็นมา
 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินสง่า

1.  บริบทห้องสมุดประชาชน

 1.1  ด้านที่ตั้ง

          ห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า   จังหวัดชัยภูมิ      
           

 1.2  ด้านการจัดบรรยากาศภายใน

         

 1.3  ด้านครุภัณฑ์

 

 1.4  ด้านบุคลากร
            บรรณารักษ์          1    คน
                

 1.5  การแบ่งส่วนราชการและการบริหารงานของห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินสง่า  ออกเป็น 3  งาน  ดังนี้

          1)  งานบริหาร ได้แก่ การดำเนินงานเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย  การวางแผน การจัดทำโครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน     การประเมินผลงาน    งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานสารบรรณ  งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
          2)  งานเทคนิค  แบ่งออกเป็น   3 งาน   ได้แก่ 
               2.1)  งานจัดหา    ได้แก่     การดำเนินการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารนิเทศทั้งวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ เข้าห้องสมุด  ด้วยวิธีการสั่งซื้อ  ขอรับบริจาค แลกเปลี่ยน และผลิตขึ้นเอง
               2.2)  งานจัดเตรียมวัสดุสารนิเทศ   ได้แก่ การลงทะเบียนทรัพยากรสารนิเทศทั้งวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์   ดำเนินการเตรียมสิ่งพิมพ์   วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ ลงทะเบียนด้วยโปรแกรม PLS
               2.3)  งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ   ได้แก่  การสำรวจ ซ่อมแซมบำรุงรักษาหนังสือ เย็บเล่ม เขียนสันหนังสือ และเข้าปกหนังสือ
           3) งานบริการสารนิเทศ   แบ่งออกเป็น  2  งาน    ได้แก่
               3.1)  งานบริการสิ่งพิมพ์   ให้บริการยืม - คืนหนังสือ  ทำบัตรสมาชิกห้องสมุด จัดหนังสือเข้าชั้น ทวงหนังสือเกินกำหนด รับแจ้งหนังสือหาย และบัตรสมาชิกห้องสมุดหาย รับฝากของตรวจทางเข้า - ออก
               3.2) งานส่งเสริมการใช้บริการ ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยค้นคว้าข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ  บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  จัดบริการสอนการใช้ห้องสมุด  นำชมห้องสมุด   บริการหนังสืออ้างอิง    บริการสื่อการเรียนการสอน   บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(ไทยคม) บริการห้องโสตทัศน์และสื่อโสตทัศนวัสดุ   นอกจากนี้ยังจัดบริการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้โสตทัศนูปกรณ์และโสตทัศนวัสดุ   และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าชม : 1923