[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 มกราคม)

พุธ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


 


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทุกวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี


เดือนธันวาคม ปีพระพุทธศักราช 2531สำนักงานสภาจังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขอให้มีการกำหนด “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ขึ้น โดยถือเอา วันที่ 17พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีและทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ต่อมาคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย และจัดเอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้พิจารณาทบทวนเรื่องการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม และความถูกต้องตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เสนอความคิดว่าควรที่จะเป็น วันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จะเป็นการเหมาะสมกว่า ซึ่งวันนั้นตรงกับวัน ศุกร์ที่ 17 มกราคม ปีพระพุทธศักราช 2376 ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ปีพระพุทธศักราช 2532 ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ ในการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

ดังนั้นวันที่ 17 มกราคม ปีพระพุทธศักราช 2533 จึงเป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” วันสำคัญทางประวัติศาสตร์วันหนึ่งซึ่งถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

นับแต่นั้นมาจังหวัดสุโขทัย และทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดให้มี งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม เป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมหลักประกอบด้วย พิธีสักการะ บวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ขบวนแห่ และพิธีสวดสรภัญญะ ฯลฯ โดยสถานที่จัดงานของจังหวัดสุโขทัย คือ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ส่วนสถานที่จัดงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ณ บริเวณลานพ่อขุน และหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

  

พระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หรือพ่อขุนรามราช ชื่อ“รามราช” พบในจารึกวัดศรีชุมว่า “ลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้หนึ่งชื่อพ่อขุนรามราชปรา(ช)ญ์รู้ธรรม” รวมทั้งพบในจารึก และเอกสารอื่นๆอีกหลายแห่งว่า “พญารามราช” อาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ อธิบายคำว่า “ราม” (จากชื่อพญารามราช) น่าจะมาจาก “อุตตโมราม” ซึ่งแปลว่า “พระรามผู้ยิ่งใหญ่” ที่ทรงเป็นพระอนาคตพุทธเจ้าองค์ต่อไปจากพระเมตไตรย ดังที่กล่าวถึงใน “โสตตัตถกีมหานิทาน” เพราะในช่วงเวลานั้นต่างให้ความสำคัญแก่พระอนาคตพุทธเจ้าโดยเฉพาะ (เอกสารวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ : จารึกพ่อขุนรามคำแหง” : ๒๕๓๑)แต่ชื่อ “รามคำแหง” พบเพียงครั้งเดียวในจารึกพ่อขุนรามคำแหง และไม่พบในที่อื่นๆอีกเลยทุกวันนี้ชื่อ “รามคำแหง” เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายกว่า “รามราช” จึงขอเรียกตามความนิยมว่า “พ่อขุนรามคำแหง”

ในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ว่าขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดได้ยกทัพมาตีเมืองตาก ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงยกกองทัพจากเมืองสุโขทัยไปป้องกันเมืองตาก โดยมีพระรามราชโอรสซึ่งมีพระชนมายุ ๑๙ พรรษาไปด้วย การรบของทั้งสองฝ่ายได้ทำยุทธหัตถี (การรบบนหลังช้าง) ในตอนแรกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นฝ่ายเสียเปรียบ ช้างที่ประทับของพระองค์สู้กำลังข้าศึกไม่ได้ พระรามได้รีบไสช้างเข้าไปช่วย และสู้รบกับขุนสามชนจนได้ชัยชนะ ความกล้าหาญของพระรามใน ครั้งนี้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงพระราชทานนามให้เป็น “รามคำแหง” ซึ่งหมายถึง รามผู้กล้าหาญเข้มแข็งในการรบ หลังจากศึกครั้งนี้เข้าใจว่าฐานะทางการเมืองของสุโขทัยมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น และคงมีการทำสงครามเพื่อขยายอาณาเขตสุโขทัยให้กว้างขวางออก

ภายหลังที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์สิ้นพระชนม์พ่อขุนบานเมืองราชโอรสองค์ใหญ่ ได้ขึ้นครองราชย์ที่สุโขทัยสืบต่อมา ในสมัยนี้สุโขทัยได้ขยายอำนาจทางการเมืองด้วยการทำสงครามกับเมืองต่างๆเช่นเดียวกับสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ โดยมีพระอนุชาคือพ่อขุนรามคำแหงเป็นแม่ทัพ ดังปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ว่า “กูไปท่บ้านท่เมือง ได้ช้าง ได้งวง ได้ปั่ว ได้นาง ได้เงือน ได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู พ่อกูตายยังพี่กู กูพร่ำบำเรอแก่พี่กู ดังบำเรอแก่พ่อกู” เมื่อพ่อขุนบานเมืองสิ้นพระชนม์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ครองกรุงสุโขทัยสืบต่อมา การที่พระองค์เป็นกษัตริย์นักรบ และนักปกครองที่มีความสามารถ อาณาเขตในสมัยของพระองค์จึงได้แผ่ขยายกว้างไกล จนได้รับการเทิดพระเกียรติด้วยพระนามว่า “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ในภายหลัง ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ กล่าวถึงเขตแดนสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไว้ว่า “ทางทิศเหนือ มีเมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองพลัว ถึงเมืองหลวงพระบาง ทิศตะวันออกมี เมืองสระหลวง สองแคว ลุมบาจาย สคา ถึงเมืองเวียงจันทร์ ทางทิศตะวันตกมีเมืองฉอด เมืองหงสาวดี จนสุดชายฝั่งทะเล ทางทิศใต้มี เมืองคณฑี เมืองพระบาง เมืองแพรก เมืองสุพรรณภูมิ เมืองราชบุรี เมืองเพชรบุรี เมืองนครศรีธรรมราช จนสุดชายฝั่งทะเล” จะเห็นว่าในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงฯนี้ อาณาจักรสุโขทัยได้ครอบครองเมืองในลุ่มแม่น้ำ ปิง ยม น่าน และป่าสักได้ทั้งหมด อันเป็นการรวบรวมเมืองบ้านพี่เมืองน้อง ซึ่งเคยอยู่ใต้ครอบครองของราชวงศ์พ่อขุนศรีนาวนำถุมให้เป็นแว่นแคว้นเดียวกัน และขยายอาณาเขตไปยังดินแดนห่างไกลออกไป

จากเอกสารของจีน ได้กล่าวถึงการขยายอาณาเขตของพ่อขุนรามคำแหงฯไปยังดินแดนทางใต้ว่า ในปี พ.ศ. ๑๘๒๓ ตีได้เมืองนครศรีธรรมราช และเมืองในแหลมมลายู ตลอดจนยะโฮร์ และต่อมาตีได้กัมพูชา และจากพงศาวดารเหนือได้กล่าวถึงพระเจ้าฟ้ารั่ว หรือมะกะโท ผู้เป็นราชบุตรเขยของพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งต่อมาได้ครองเมืองมอญ แสดงถึงการขยายอาณาเขตของพระองค์ไปทางตะวันตก ได้หัวเมืองมอญด้วยสันติวิธี อาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะของการยอมรับอำนาจและความเข้มแข็งของศูนย์กลางอำนาจทีเมืองสุโขทัยอันเป็นผลจากการสะสมกำลังคนที่ได้จากการทำสงครามแล้วกวาดต้อนผู้คน และแรงงานจากเมืองต่างๆ ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ก่อนรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงฯ นอกจากนั้นเนื่องจากพระองค์มีสัมพันธไมตรี

กับเมืองใหญ่ๆใกล้เคียงได้แก่ พ่อขุนเม็งราย(มังราย)แห่งอาณาจักรล้านนา และพระยางำเมืองแห่งอาณาจักรพะเยา ซึ่งได้ทำข้อตกลงที่จะช่วยเหลือกันและกันเมื่อถูกรุกรานจากอาณาจักรอื่น ในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นช่วงสมัยที่สุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ซึ่งนอกจากการทำสงครามเพื่อขยายอาณาเขตแล้ว ความรุ่งเรืองของสุโขทัยอาจเนื่องมาจากการที่สุโขทัยตั้งอยู่ในเส้นทางทางการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ และเมื่อการค้าขยายตัวเพิ่มขึ้น สุโขทัยซึ่งอยู่บนเส้นทางคมนาคมที่สามารถค้าขายติดต่อกับบ้านเมืองต่างๆได้โดยรอบ

โดยมีเส้นทางการเดินทางไปทางเหนือถึงลุ่มแม่น้ำโขง ทางตะวันตกมีเส้นทางติดต่อกับเมืองพุกามและหัวเมืองมอญ ซึ่งสามารถออกทะเลเบงกอลติดต่อกับลังกา และอินเดียใต้ ส่วนทางใต้มีเส้นทางเดินทางผ่านลุ่มแม่น้ำปิง ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านนครศรีธรรมราชออกสู่ทะเล สันนิษฐานว่าสุโขทัยอาจเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าแบบกองคาราวาน และสุโขทัยเองอาจจะค้าของป่า และแร่ธาตุสำคัญ นอกจากนั้นสุโขทัยยังยอมเป็นเมืองผ่านทางการค้า โดยอนุญาตให้พ่อค้าเอาลินค้าไปค้าขายแลกเปลี่ยนได้โดยไม่เก็บภาษีผ่านด่าน เป็นการส่งเสริมให้มีคนมาค้าขายที่สุโขทัยเพิ่มขึ้น ดังมีข้อความปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ว่า “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจะใคร่ค้าช้างค้า ใครจะใคร่ค้าม้าค้า ใครจะใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า” จึงอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้คนจากที่ต่างๆโยกย้ายเข้ามาสู่ดินแดนในอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย ดังปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ว่า “พ่อขุนรามคำแหง ลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นขุนในเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย ทั้งมากาว ลาวแลไทย เมืองใต้หล้าฟ้า ฏ…ไทยชาวอู ชาวของ มาออก”

เมื่อพ่อขุนรามคำแหงสวรรคต (สันนิษฐานว่าประมาณปี พ.ศ. ๑๘๔๒) พระยาเลอไทยพระราชโอรสของพระองค์ได้ครองราชสมบัติ พระยาเลอไทยทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉาน มุ่งปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง แผ่ขยายออกไปจากเดิมมากขึ้น การศึกษาพระธรรม และภาษาบาลีได้เริ่มขึ้น และเจริญก้าวหน้า พระองค์ทรงฝักใฝ่ในทางธรรมมาก และทรงมีความรู้ทางปรัชญาอย่างสูง ลูกเจ้าลูกขุนจึงถวายพระนามว่า “พระมหาธรรมราชา” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระองค์ครองราชย์นาน ๔๐ ปี เมื่อสิ้นรัชกาล พระยางัวนำถมได้ครองราชย์สืบต่อมา 

 

 

เมื่อพระยางั่วนำถมทรงทำพิธีราชาภิเษกแล้ว ได้ทรงแต่งตั้งพระยาลิไทย (พระราชโอรสของพระยาเลอไทย) ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระองค์ไปปกครองเมืองศรีสัชนาลัย อันเป็นเมืองที่ถือว่ารัชทายาทแห่งราชบัลลังก์จะพึงครอบครองก่อนที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลนี้ได้มีการปราบปรามเมืองต่างๆที่แข็งเมืองมาตั้งแต่รัชกาลพระยาเลอไทย แต่ไม่สำเร็จ ทั้งยังไม่สามารถแก้ไขความเสื่อมโทรม และความแตกแยกภายใน ตอนปลายรัชกาลพระยางัวนำถมสวรรคตลงโดยกระทันหันในปี พ.ศ. ๑๘๙๐ ทำให้เกิดการแย่งชิงราชสมบัติขึ้นในกรุงสุโขทัย พระยาลิไทยองค์รัชทายาทจึงยกกำลังจากเมืองศรีสัชนาลัยเข้าเมืองสุโขทัย แล้วจับศัตรูที่คบคิดชิงราชสมบัติประหารชีวิตเสียทั้งหมด แล้วเสด็จขึ้นครองเมืองสุโขทัยในปีนั้น    
 


เข้าชม : 21953


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      2 เมษายน วันรักการอ่าน 2 / เม.ย. / 2557
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล จัดโครงการส่งเสริมการอ่านร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ 24 / มิ.ย. / 2556
      โครงการส่งเสริมการอ่านนำพาสู่อาเซียน 5 / มี.ค. / 2556
      คุณของ \"สติ\" 13 / ก.พ. / 2556
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล ทำกิจกรรม 5 ส 22 / ม.ค. / 2556


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 17:06:27
20171115 junda
ralph lauren
ugg outlets
mulberry handbags
ugg boots
longchamp handbags
coach outlet
cheap uggs
soccer cleats
prada outlet
canada goose jackets
mac outlet
canada goose outlet store
vans shoes
christian louboutin sale
cheap ray bans
air max shoes
tory burch outlet
coach canada
mlb jerseys
nhl jerseys
links of london
christian louboutin
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
ralph lauren polo
nike factory shoes
coach outlet
ugg outlet
nike outlet online
ugg boots
longchamp outlet online
nike factory outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
moncler outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses
kate spade outlet
michael kors outlet
nike foamposite
polo outlet
mcm backpacks
ugg outlet stores
marc jacobs sale
ferragamo shoes
bottega veneta outlet online
longchamp handbags
michael kors outlet
true religion jeans
nike shoes
michael kors outlet clearance
swarovski uk
tory burch outlet online store
ray-ban sunglasses
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
canada goose outlet
swarovski jewelry
chrome hearts online store
fitflops shoes
reebok shoes
ugg outlet
true religion outlet
ralph lauren
longchamp pliage
true religion outlet store
ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
coach factory outlet
giuseppe zanotti outlet
soccer jerseys wholesale
swarovski crystal
ysl outlet
kobe shoes
hermes outlet
canada goose uk
ray ban sunglasses
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
longchamp pliage
coach outlet online
oakley sunglasses
coach outlet online
ray ban sunglasses
ugg outlet
coach outlet
adidas nmd runner
bottega veneta outlet
christian louboutin shoes
true religion jeans
coach outlet store online clearances
cheap ray bans
nike roshe run
chrome hearts outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
reebok outlet store
ray ban sunglasses
michael kors outlet
nfl jerseys wholesale
ugg cyber monday
ferragamo shoes
canada goose outlet online
mulberry uk
michael kors outlet online
nike shoes for women
christian louboutin shoes
ugg outlet
ray ban sunglasses outlet
longchamp outlet
christian louboutin sale
fitflops sale clearance
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
canada goose coats
air huarache
canada goose outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
ferragamo outlet
cheap ugg boots
ugg boots
nike air max 90
pandora jewelry
ugg boots
polo ralph lauren
canada goose coats
coach factory outlet
ugg boots
polo ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
nike air max 1
canada goose jackets men
michael kors handbags outlet
hermes belts
canada goose outlet store
true religion jeans
fitflops
fitflops sale clearance
ugg outlet
ugg boots outlet
coach outlet
nike roshe
christian louboutin shoes
ferragamo outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet
adidas trainers
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet store
true religion outlet uk
ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
nhl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
canada goose outlet store
kobe shoes
swarovski outlet store
cheap jordans for sale
uggs outlet
basketball sneakers
nike air max 2015
canada goose parka
kate spade outlet
canada goose uk
true religion uk
canada goose jackets
ugg outlet
air max 90
true religion jeans
christian louboutin shoes
michael kors outlet
nike store
ralph lauren polo
ray ban sunglasses outlet
prada sunglasses
coach outlet store online
christian louboutin sale
oakley sunglasses
coach outlet online
ugg outlet
nfl jerseys
oakley sunglasses
polo outlet
canada goose outlet store
nike trainers
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
oakley sunglasses
puma shoes
kobe bryants shoes
swarovski outlet
michael kors outlet clearance
birkenstock shoes
canada goose outlet store
ralph lauren polo
polo ralph lauren
uggs outlet
uggs clearance
ugg outlet
true religion jeans
air max 1
michael kors outlet
canada goose coats
michael kors handbags
michael kors outlet online
polo ralph lauren shirts
canada goose outlet
kate spade
coach outlet online
ralph lauren pas cher
true religion outlet store
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
mulberry sale
salomon outlet
ugg boots
canada goose outlet
longchamp bags
nike trainers uk
ferragamo shoes sale
mont blanc pens
longchamp pliage
ugg outlet
oakley sunglasses wholesale
uggs canada
ralph lauren outlet
michael kors outlet
air huarache
moncler jackets
moncler outlet
coach outlet clearance
canada goose outlet store
oakley sunglasses
ugg outlet
polo outlet factory store
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
nba jerseys
ray bans
cheap ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
mbt shoes outlet
ray ban sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet
cheap ugg boots
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose outlet
canada goose outlet
true religion jeans
uggs outlet
ugg boots on sale
valentino outlet
ugg outlet
converse shoes sale
asics shoes
coach factory outlet
canada goose parka
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets
mlb jerseys wholesale
moncler jackets
ugg outlet
michael kors outlet
air max trainers
cheap oakley sunglasses
nike store uk
coach factory outlet
ysl outlet online
michael kors factory outlet
mulberry outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
uggs outlet
nike air huarache
chicago blackhawks jerseys
coach outlet store online
tory burch outlet
coach outlet online
michael kors outlet
coach outlet store
canada goose coats
longchamp pliage
coach factory outlet
michael kors outlet stores
michael kors outlet
lacoste polo shirts
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses
coach factory outlet
uggs on sale
michael kors outlet online
michael kors factory outlet
uggs outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets
uggs outlet
ugg outlet
coach outlet
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet
canada goose outlet store
ferragamo shoes
uggs outlet
ralph lauren outlet
jordan shoes
birkenstock outlet
fitflops
christian louboutin
ugg outlet
coach outlet store online
ugg outlet online clearance
ugg boots clearance
blackhawks jerseys
cheap ugg boots
michael kors outlet
polo outlet online
michael kors outlet online
uggs outlet
cheap ray ban sunglasses
longchamp outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
yeezy boost 350
uggs outlet
burberry canada
coach outlet online
uggs outlet
mac tools
ugg outlet
polo ralph lauren
nba jerseys wholesale
cheap mlb jerseys
cazal sunglasses
oakley sunglasses
canada goose coats
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
coach outlet clearance
ralph lauren uk
fitflops shoes
ugg outlet
polo outlet
cheap nike shoes
herve leger outlet
coach outlet canada
michael kors
prada outlet online
canada goose outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
hermes outlet store
ugg outlet online
coach outlet
longchamp pas cher
mcm outlet
michael kors factory outlet
uggs outlet
lacoste outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
kevin durant shoes
pandora outlet
mulberry handbags
mbt shoes
nike air max
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet
coach outlet store
ugg boots
ugg boots clearance
converse shoes
cheap mlb jerseys
coach outlet
coach outlet online
lebron james shoes
polo pas cher
canada goose outlet store
polo ralph lauren outlet
ed hardy outlet
air max 2015
coach outlet online
coach canada
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
michael kors wallets for women
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
pandora outlet
cheap nba jerseys
mont blanc outlet
cleveland cavaliers jersey
nike shoes outlet
canada goose jackets
michael kors uk
coach handbags
swarovski outlet store
cazal outlet
snapback hats
true religion outlet store
cheap basketball shoes
true religion outlet
cheap jordans
nfl jersey wholesale
chrome hearts outlet
canada goose outlet store
asics running shoe
fitflops sale clearance
jordan shoes
uggs outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
mulberry uk
nike free running
ralph lauren
michael kors outlet
marc jacobs outlet
michael kors outlet
ferragamo shoes
canada goose outlet
pandora charms
tory burch outlet online store
michael kors outlet clearance
ugg boots on sale
true religion jeans for men
michael kors outlet online
moncler sale
coach outlet online
christian louboutin outlet
cheap jordans
cheap oakley sunglasses
moncler jackets
lacoste shirts
camisetas futbol baratas
canada goose jackets
canada goose outlet store
true religion outlet
longchamp pas cher
michael kors handbags
birkenstock sandals
coach outlet
true religion outlet
canada goose outlet
michael kors outlet online
canada goose outlet
longchamp solde
fitflops outlet
hermes birkin
true religion jeans
uggs outlet
cheap jordans
ugg outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
coach outlet
mulberry bags
air max shoes
ferragamo outlet
true religion jeans
nike store uk
ugg boots
fitflops uk
canada goose outlet
tory burch handbags
moncler outlet online
hermes birkin bag
canada goose jackets
christian louboutin
kate spade outlet
polo outlet
polo ralph lauren outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet clearance
coach outlet
ray-ban sunglasses
tory burch outlet online
vans outlet
nike trainers
longchamp solde
coach factory outlet
canada goose coats
ugg outlet
coach outlet
lebron shoes
foamposite shoes
true religion jeans
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses outlet
coach handbags outlet
nfl jerseys wholesale
oakley sunglasses sale
ray ban sunglasses
ferragamo outlet
longchamp bags
ray ban sunglasses
pandora charms
canada goose outlet store
michael kors outlet
nike shoes
prada sunglasses for women
burberry outlet sale
polo outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
reebok shoes
coach factory store
true religion jeans
coach outlet online
uggs outlet
longchamp handbags
ralph lauren shirts
canada goose jackets outlet
cheap nhl jerseys
tory burch sandals
canada goose jackets
michael kors outlet online
yeezy boost 350
nfl jerseys
mulberry handbags
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet store
moncler coats
cheap ray ban sunglasses
mbt outlet
ferragamo shoes
coach outlet online
adidas wings shoes
nfl jersey wholesale
kobe 9 elite
oakley sunglasses wholesale
longchamp outlet
canada goose outlet
michael kors outlet online
nhl jerseys for sale
hermes belt
mulberry bags
michael kors bags
ugg outlet
ralph lauren polo shirts
michael kors handbags
soccer shoes
snapbacks wholesale
uggs outlet
ugg outlet online
swarovski crystal
ferragamo outlet
ralph lauren factory store
kate spade outlet
air jordan 4
adidas outlet
cheap nhl jerseys
burberry outlet store
polo ralph lauren
canada goose jackets for women
cheap jordan shoes
polo ralph lauren shirts
cheap jordans
swarovski outlet
cheap ugg boots
uggs outlet
coach factory outlet
longchamp pas cher
adidas nmd r1
tory burch outlet online
canada goose outlet
soccer jerseys
ralph lauren outlet
nike factory store
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
canada goose coats
ray ban sunglasses
michael kors online
nike outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
prada shoes
christian louboutin outlet
ralph lauren uk
adidas store
ralph lauren
pandora outlet
jordan shoes
coach outlet online
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin online
ralph lauren outlet
coach outlet clearance
canada goose outlet online
cheap jerseys
canada goose outlet
oakley sunglasses sale
true religion canada
coach outlet online
oakley sunglasses
canada goose outlet
nike air max 90
canada goose outlet
ugg boots
ugg canada
cheap oakley sunglasses
canada goose uk
kobe bryant shoes
soccer jerseys
canada goose outlet store
uggs outlet online
burberry outlet
tory burch outlet online
ugg outlet
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
ecco shoes
coach outlet store online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose cyber monday
longchamp outlet
air max 90
christian louboutin outlet
new balance outlet
max 90
coach outlet online
kate spade outlet online
coach outlet store online
pandora charms
michael kors outlet clearance
fitflops
canada goose outlet online
christian louboutin uk
ugg outlet stores
swarovski outlet
longchamp handbags
cheap oakley sunglasses
mac cosmetics
oakley sunglasses uk
ugg outlet
reebok trainers
nike roshe one
uggs on sale
canada goose outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
vans outlet
true religion jeans
nike uk store
michael kors handbags clearance
cheap jordans
ray ban sunglasses
michael kors bags
kate spade outlet online store
michael?kors?handbags
ugg boots for women
lacoste polo
michael kors handbags outlet
air max uk
uggs outlet
michael kors outlet
uggs outlet online
air max uk
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
swarovski uk
true religion outlet
tods outlet
hermes online
coach factory outlet
ugg boots
polo ralph lauren
true religion jeans sale
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
football shirts
ugg outlet online
air force 1 shoes
uggs
swarovski crystal
true religion jeans
fitflops sale clearance
michael kors
ugg boots clearance
kate spade outlet online
michael kors outlet online
uggs outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
ray ban sunglasses outlet
ray ban sunglasses outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet clearance
longchamp solde
ugg boots outlet
canada goose jackets
louboutin shoes
pandora charms
giuseppe zanotti shoes
coach factory outlet
fitflops sale
michael kors outlet store
coach outlet online
ugg outlet
air max 90
longchamp solde
prada shoes on sale
air jordan shoes
swarovski outlet store
cheap jerseys wholesale
uggs outlet
ray bans
michael kors outlet store
kobe 9
coach outlet
michael kors outlet
polo outlet
herve leger dresses
coach factory outlet
canada goose outlet store
ecco outlet
michael kors canada
coach outlet
nike outlet
kate spade outlet online
coach outlet
christian louboutin sale
coach outlet online
michael kors uk
cheap oakley sunglasses
ugg outlet store
birkenstock shoes
coach outlet
canada goose outlet store
cartier outlet
ferragamo shoes
michael kors outlet online
longchamp handbags sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
cheap ray ban sunglasses
ugg clearance
tory burch outlet
mulberry bags
canada goose jackets
michael kors uk
air max 90
kd shoes
uggs outlet
michael kors outlet
swarovski outlet
ugg boots clearance
swarovski crystal
ugg outlet
ralph lauren polo
ugg outlet
nfl jerseys
michael kors outlet
uggs outlet
coach outlet
air max 90
supra shoes sale
ugg outlet
coach outlet store online
polo ralph lauren
canada goose parka
coach outlet online
coach outlet
lacoste pas cher
air max trainers
ugg boots outlet
michael kors outlet clearance
tory burch outlet online
burberry outlet store
polo ralph lauren
coach outlet online
ugg outlet
polo shirts
ugg outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose jackets
coach outlet online
mulberry handbags
coach outlet online
cheap jordan shoes
fitflops uk
adidas outlet store
coach outlet
ralph lauren shirts
canada goose outlet
cheap ugg boots
kate spade outlet store
adidas wings
nike outlet store
oakley sunglasses sale
canada goose jackets
ugg boots
hermes outlet
christian louboutin sale
uggs outlet
michael kors black friday
uggs outlet
moncler outlet
uggs outlet
christian louboutin shoes
longchamp handbags
mulberry handbags
ugg outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet store
true religion jeans
cheap oakley sunglasses
ralph lauren outlet
uggs outlet
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet
ugg boots
coach factory outlet
coach outlet online coach factory outlet
coach outlet store
ugg outlet store
ray ban sunglasses
puma outlet
ugg boots
thomas sabo
michael kors outlet clearance
ferragamo outlet
michael kors outlet online
fred perry polo shirts
nhl jerseys
michael kors outlet
ugg outlet
kate spade sale
cheap oakley sunglasses
michael kors wallets
cheap oakley sunglasses
christian louboutin
michael kors outlet online
ray ban sunglasses sale
nike roshe run
supra shoes
adidas nmd
lakers jerseys
pandora jewelry
[
โดย : xiaojun    ไอพี : 104.237.90.66ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป