[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย

ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอภักดีชุมพล

ที่

ชื่อ – สกุล

สถานที่

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

นางอุบล ด้วงคำจันทร์

๓๑ หมู่ ๖ บ้านคลองจันลา ตำบลบ้านเจียง

การทอเสื่อ จากหญ้ารังกา

นายจักรวาล ขึ้นนกขุ้ม

๑ หมู่ ๖ บ้านคลองจันลา ตำบลบ้านเจียง

ผลิตภัณฑ์จากหนังวัวนม

นายณรงค์ บุญถือ

๑๐๔ หมู่ ๖ บ้านคลองจันลา ตำบลบ้านเจียง

การเลี้ยงจิ้งหรีด

 

หมู่ ๑๑ บ้านนาเจริญ ตำบลบ้านเจียง

ปราสาทดิน

นายบัญชา วิจารณ์วงค์

๑๘ หมู่ ๑๑ บ้านนาเจริญ ตำบลบ้านเจียง

การสานแห

นางวันทนา เพ็งธรรม

๖๓ หมู่ ๘ บ้านโนนคูณ ตำบลบ้านเจียง

ผลิตภัณฑ์จากหลอดกาแฟและกระเป๋า

 

ม.๒ บ้านถ้ำแก้ว ตำบลแหลมทอง

ถ้ำแก้ว-ถ้ำพระ

 

ม.๙ บ้านซับภูทอง  ตำบลแหลมทอง

พุทธอุทธยานหินเหิบ-ซับภูทอง

นางคำพุฒ  แสนสิบ

นายสุเทพ  ยุพิน

ม.๗ ตำบลแหลมทอง

การปลูกผักหวานป่า

๑๐

นางสาวอนงค์   วะชิระมาลี

หมู่ ๑ บ้านลาดชุมพล ตำบลเจาทอง

การนวดแผนไทย

๑๑

นางบังอร  บุผามาโล

หมู่ ๓ บ้านราษฎร์ภักดี  ตำบลเจาทอง

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม(ไหมพื้นเมือง

๑๒

นายสนิท  ทองคนทา

.  บ้านราษฎร์บูรณะ ตำบลเจาทอง

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

๑๓

นายเอลักษณ์   ศิริงาม

.  บ้านราษฎร์บูรณะ ตำบลเจาทอง

การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้

๑๔

นายหิ่ง  ศรนรา

หมู่ ๙ บ้านราษฎร์บูรณะ ตำบลเจาทอง

การสานแห

๑๕

นางสายรุ้ง   ศรีคำ

หมู่ ๑๒ บ้านป่าคา ตำบลเจาทอง

การถัก กระเป๋า

๑๖

นายกองมี  นามโท

หมู่ ๙ บ้านราษฎร์บูรณะ ตำบลเจาทอง

การจักรสาน ไม้ไผ่

๑๗

นางทองพูน  สุดหอม

หมู่    ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล

การนวดแผนไทย

๑๘

นางอนงค์  ทบวงษ์

หมู่    ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล

การทำลูกประคบสมุนไพร

๑๙

นายสวัสดิ์  นะมะราช

หมู่    ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

(ไหมพื้นเมือง)

๒๐

นายทนง  นนทะดี

หมู่    ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

(ไหมญี่ปุ่น)

๒๑

นางแพรวพรรณ  จันทร

หมู่    ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล

การถักไหมพรม

๒๒

นายแจว  เย็นสันเที้ยะ

หมู่    ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

๒๓

นายพิชัย  คำดี

หมู่    ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล

ปุ๋ยหมักชีวภาพ

๒๔

นายสุรงค์  นะมะราช

หมู่    ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล

การทำเฟอนิเจอร์จากไม้

๒๕

นางพิสมัย  สมกระบวน

หมู่    ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล

เตาประหยัดถ่าน-ฟืน

 

 


เข้าชม : 1163