[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

วิสัยทัศน์
     ห้องประชาชนอำเภอภักดีชุมพล  เป็นองค์กรหลักในการสร้างสังคมอุดมปัญญาด้วยการจัดการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

พันธกิจ 
๑. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในรูปแบบการศึกษาระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. จัดและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดในการให้ความรู้่ฝึกอบรมทักษะเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความยากจนของประชาชนในด้านอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๓. จัดให้มีการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
๔. จัดสส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าชม : 939