[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
ห้องสมุดเครือข่าย หนึ่งตำบลหนึ่งแห่ง

 โครงการ ห้องสมุดเครือข่าย 1 ตำบล 1 แห่ง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัวระเหว
...........................................................
 
๑. โครงการ ห้องสมุดเครือข่าย 1 ตำบล 1 แห่ง
นโยบาย/จุดเน้นของห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหว
สอดคล้องมาตรฐานการส่งเสริมการอ่าน แผนงาน: สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ของงานห้องสมุด
 
2. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับประชาชน ที่มีบทบาทแลความสำคัญต่อการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการอ่านซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการหนังสือสู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนสื่อ ได้มีโอกาสรับบริการการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยระหว่าง เยวชน และอยู่ในวัยแรงงาน   หลากหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน เห็นช่องทางในการแสวงหาความรู้ นำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว ชุมชนส่วนรวมต่อไป
ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ารับบริการห้องสมุด ให้เป็นไปตามวิธีการ และเห็นโอกาสและช่องทางในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนองตอบความต้องการของประชาชน ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย และนักเรยนนักศึกษา ประชาชนได้สร้างนิสัยการอ่าน จากความสำคัญดังกล่าว ห้องสมุดประชาชน จึงได้จัดโครงการห้องสมุดเครือข่ายประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
          ๓.๑ เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษามีความรู้ รักการอ่าน
๓.๒ เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการอ่าน หนังสือ แต่อยู่หากไกลจากห้องงสมุด          
๓.๓ เพื่อเป็นการพัฒนาการบริการห้องสมุดให้ตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
.๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านของประชาชน ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
๓.๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลความรู้ ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์
๓.๖ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากสื่อที่มีอยู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓.๗ เพื่อเป็นการเพิ่มจุดการให้บริการห้องสมุดประชาชน "อำเภอหนองบัวระเหว"
๓.๘ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการห้องสมุดประชาชน "อำเภอหนองบัวระเหว"
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
หมู่บ้านใน 5 ตำบล ของอำเภอหนองบัวระเหว จำนวน 58 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
                   -ตำบลหนองบัวระเหว ๙ หมู่บ้าน
                  - ตำบลโคกสะอาด      ๙ หมู่บ้าน
                   -ตำบลโสกปลาดุก      ๘ หมู่บ้าน
                   -ตำบลวังตะเฆ่           ๑๘ หมู่บ้าน
                  - ตำบลห้วยแย้           ๑๔ หมู่บ้าน
เชิงคุณภาพ
1. ประชาชนได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยยิ่งขึ้น และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. สถานศึกษามีสื่อที่หลากหลาย ทันสมัย เพียงพอต่อการให้บริการ
3. ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับบริการการอ่านอย่างทั่วถึง
วิธีดำเนินการ
1. ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการ
2. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ/สำรวจความต้องการ/ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่าย
4. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
5. ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการ
6. เตรียมหนังสือและสื่อตามความต้องการ มอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปบริการโดยมีกำหนดระยะเวลาการ เปลี่ยนหนังสือทุก 30 วัน พร้อมทั้ง เก็บสถิติผู้รับบริการ ตลอดจนข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
7. เตรียมใบสมัครสำหรับผู้ใช้บริการ ต้องสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหวทุกคน โดยไม่เสียค่าทำเนียมสมัครสมาชิกห้องสมุด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
8. ติดตามประเมินผลโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการ
 
 
๖. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
          - งบประมาณ   
งบประมาณประจำปี 2556 แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย งบรายจ่ายอื่น จำนวน 11,232 บาท/แห่ง รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
ที่
รายการ
จำนวน
ราคา
หมายเหตุ
1
ชั้นหนังสือ
2 ตัว     
2800 บาท
 
2
โต๊ะญี่ปุ่น
4 ตัว      
800    บาท
 
3
เบาะนั่ง คู่กับโต๊ะญี่ปุ่น
16 อัน   
944   บาท
 
4
ชั้นใส่หนังสือพิมพ์
1 ตัว  
590 บาท
 
5
พัดลมติดเพดาน 
2 เครื่อง
1,598 บาท
 
6
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
 
1,000 บาท
 
7
อาหาร สำหรับบริการแขก เช่น ขนมจีน น้ำยา ข้าวผัด ไอศครีม
 
2,500 บาท
 
 
เครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลตินน้ำดื่ม
 
1,000 บาท
 
                                         รวมเป็นเงิน
11,232 บาท
 
ค่าหมายเหตุ ค่าใช้จ่ายขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ๗.๑ บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดประชาชน อำเภอหนองบัวระเหว
          ๗.๒ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
๗.๓ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัวระเหว
 
๘. เครือข่าย
          กศน.ตำบล อำเภอหนองบัวระเหว
          คณะกรรมการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหว
          โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว
          ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ภายในตำบลหนองบัวระเหว
๙.ระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2556 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
สถานที่
หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตอำเภอหนองบัวระเหว
          -ตำบลหนองบัวระเหว ณ โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว
          -ตำบลโคกสะอาด    ณ ศูนย์ กศน.ตำบล
          -ตำบลวังตะเฆ่       ณ ศูนย์ กศน.ตำบล
          -ตำบลโสกปลาดุก   ณ ศูนย์ กศน.ตำบล
          -ตำบลห้วยแย้        ณ ศูนย์ กศน.ตำบล
เครือข่าย
1. โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว
2. ผู้นำหมู่บ้านในอำเภอหนองบัวระเหว
3. ครู กศน.ตำบล, ครู ศรช. ทั้ง 5 แห่ง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. ประชาชนได้รับข่าวสาร ความรู้ ที่ทัสมัยต่อเหตุการณ์
3. ประชาชนได้รับบริการและใช้ประโยชน์จากสื่อที่มีอยู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหว เกิดประโยชน์สูงสุดและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนฯ เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต
ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ……100……. คน
 
 
 
 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อำเภอหนองบัวระเหว ที่เข้าร่วมโครงการ มีนิสัยรักการอ่าน และใช้ประโยชน์จากสื่อที่มีอยู่ในห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหว และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดฯ เพิ่มมากขึ้น
 
                                    (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ
                                              (นางสาวณัฏยา อนันตะไพศาล)
           เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด
 
                         (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
                   (นายวิชา   จ่าทัน)
                                                     เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 
    (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
                (นายกิตติภพ โคมเดือน)
    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                                                 อำเภอหนองบัวระเหว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เข้าชม : 5966
 
 

                                                                      

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง