[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
  
 
 


บุคลากร กศน.ตำบลบ้านโสก   มีจำนวน 5 คน
 
 
 
 
 
 


 

ข้อมูลพื้นฐานของตำบลบ้านโสก
1.  สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง  ตำบลบ้านโสก ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  ประมาณ  2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 400 กิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

 

                    ทิศเหนือ   

                                  
ติดต่อกับตำบลห้วยไร่    อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  และตำบลโคกมั่งงอย    อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ      

                     ทิศใต้              

                      ติดต่อกับตำบลหนองขาม   อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ     

         ทิศตะวันออก               

                                   ติดต่อกับตำบลยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

                     ทิศตะวันตก  

                                    ติดต่อกับตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

            เนื้อที่   ตำบลบ้านโสก มีเนื้อที่ทั้งหมด 32,772 ไร่  มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 30,375.473 ไร่                           

          ภูมิประเทศ  โดยทั่วไปตำบลบ้านโสกตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร พื้นที่เป็นที่ราบสูง ทุ่งนา ไม่มีภูเขา 
 ลักษณะดินจะเป็นดินร่วนปนทราย น้ำซึมผ่านได้ง่าย ดินมีกรวดทราย ดินขาดน้ำ และเป็นดินเค็ม

           
จำนวนหมู่บ้าน ตำบลบ้านโสก มี  14 หมู่บ้าน  โดยแยกพื้นที่ปกครองออกเป็น  14  หมู่บ้าน   ดังนี้

 

 หมู่ที่

บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านโสก

นายสมชาย  ทองประภา

2

บ้านโสก

นายสุพัน   แสงคำ

3

บ้านโสก

นายสมาน  นวลสาย

4

หนองบัวเพวัง

นายเชิดศักดิ์  มาโนนทอง

5

หัวหนอง

นายกฤษณพงษ์  หิรัญวรรณ

6

หนองโดก

นางพิมพ์พา  หาชัยภูมิ

7

โปร่งคลอง

นายกองร้อย  ผดุงโชค

8 โปร่งโก
นายสมพร  หิรัญคำ
9
ดอนหัน
นางสีไพร  รอนยุทธ
10
บ้านโสก
นายทองแสง  หาชัยภูมิ
11
บ้านโสก
-
12
บ้านโสก
นายวิรัตน์  กุลจันทร์
13
โนนสำราญ
นายธีระพล  โคนชัยภูมิ
14 โคกมน นายอ่อนสา  ใฝ่ใจ

 

 

 

 

 

 

 

  

   ตารางที่ 1: ตารางจำนวนหมู่บ้าน

จำนวนประชากร แยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1.

บ้านโสก

190

271

294

565

2.

บ้านโสก

198

272

305

577

3.

บ้านโสก

190

251

254

505

4.

บ้านหนองบัวเพวัง

215

321

335

656

5.

บ้านหัวหนอง

140

222

229

451

6.

บ้านหนองโดก

43

78

76

154

7.

บ้านโปร่งคลอง

246

455

407

862

8.

บ้านโปร่งโก

178

309

325

634

9.

บ้านดอนหัน

204

309

321

630

10

บ้านโสก

181

256

280

536

11.

บ้านโสก

169

235

257

492

12.

บ้านโสก

347

397

403

800

13.

บ้านโนนสำราญ

52

75

62

137

14.

บ้านโคกมน

80

112

109

221

รวม

2,433

3,563

3,657

7,220

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ตารางที่ 2 : ตารางจำนวนประชากร

 

 

 รวมภาพกิจกรรม


 

 

 

เข้าชม : 2291
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอนสวรรค์ 
133 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 
โทร.044-848035 โทรสาร  044-848035 Website : http://chaiyaphum.nfe.go.th/1003
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05