[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
 
 
กศน.ตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ   อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
นางสาวอดิศรา คำลอยฟ้า
หัวหน้า กศน.ตำบล
ศรีสำราญ

 นายเชิดพงษ์   บำรุงเชื้อ
ครู กศน.ตำบล
 
 

นางเพ็ญศิริ    ครองหมู่
ครูศูนย์การเรียนชุมชนข้อมูลทั่วไปของตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

1.              สภาพทั่วไป

1.              ที่ตั้ง  

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 12 ถนนบ้านจอ-สำราญ - 
บ้านนามนหมู่ที่ 3  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์ ประมาณ       12 กิโลเมตร 

 แผนที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

1.1       เนื้อที่ 

 มีพื้นที่ 48.539    ตารางกิโลเมตร   หรือ    30,336.875    ไร่

1.2       ภูมิประเทศ

 ทิศเหนือ              แนวเขตติดต่อ    กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย   จังหวัดขอนแก่น

 ทิศใต้                    แนวเขตติดต่อ    ตำบลคอนสวรรค์   และตำบลโคกมั่งงอย

               ทิศตะวันออก   แนวเขตติดต่อ    กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย    และอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

                ทิศตะวันตก     แนวเขตติดต่อ    ตำบลโคกมั่งงอย ตำบลช่องสามหมอ อำคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1.4 จำนวนหมู่บ้าน  10                 หมู่บ้าน   และผู้ใหญ่บ้านดังนี้

1. จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน   10   หมู่        ดังนี้

- หมู่ที่ 1   บ้านหนองปลาปึ่ง        นายถาวร               เงินเรียง              ผู้ใหญ่บ้าน

                                               นายประยูร           สว่างตา                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

               นายสำอางค์        กุลสุวรรณ์             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

               นายสุบิน               รองศักดิ์                 ผรส.

- หมู่ที่ 2   บ้านสำราญ                นายสมศักดิ์         ใจเกษม              กำนัน

                                              นายสงวน            ใจเกษิม                  สารวัตรกำนัน

                นายประกอบ        สวัสดิผล                สารวัตรกำนัน

               นางลัดดา             สมจิตร                   ผู้ช่วยผู้ใหญ๋บ้าน

               นายสุรพาง           ใจเกษิม                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

               นายสุวิทย์              ฉิมชัยภูมิ               ผรส.                      

- หมู่ที่ 3   บ้านนามน                 นายปรีชา            เฉลิมเหล่า             ผู้ใหญ่บ้าน

                                              นายบุญร่วม          โคตะ                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

               นายพรชัย             ใจเกษิม                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

- หมู่ที่ 4 บ้านนาฮี                      นายดำรงด์           จันทราเทพ           ผู้ใหญ่บ้าน

                                               นายเสวียน          ชาวนาฮี              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                นางศรัญญา        ชาวนาฮี              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                นายประสงค์        จันทาเทพ              ผรส.

- หมู่ที่ 5   บ้านหนองเบ็น            นายชัยณรงค์        ราวรัมย์               ผู้ใหญ่บ้าน

                                              นายธานี               คำทอง                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

               นายพันธ์เทพ       ชาตินาฮี             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

- หมู่ที่ 6   บ้านนาโจด                นายสุทัด             เพิ่มยินดี               ผู้ใหญ่บ้าน

                                              นายสังวาลย์        อ่อนทะ              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                นายอ่อนเย็น       สมามิ                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

- หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวบานเย็น     นายจำนง              หงษ์ทอง              ผู้ใหญ่บ้าน

                                               นายกฤษดา           ศรีทุมมา                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

- หมู่ที่ 8 บ้านสำราญ                  นายสมัย               ใจเกษิม                  ผู้ใหญ่บ้าน

                                              นายนพรัตน์        สวาสวงค์              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

               นายบรรจง            มงคลกุล                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

               - หมู่ที่ 9 บ้านนาฮี                       นายโชค               นาฉลอง                ผู้ใหญ่บ้าน

                                       นายเฉลิม             เจ็กมา                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                                                     นายวันชัย          คำมาบัวอ่อน       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้า

               - หมู่ที่ 10 บ้านามน                     นายบัวลัย              รังสี                     ผู้ใหญ่บ้าน

                                       นายมนัส               สารีเกิด              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                       นายประจักษ์        จำปา                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                       นายไพเราะ          จำปา                       ผรส.

ประชาคมตำบลศรีสำราญ    มีคณะกรรมการ               10 คน   ดังนี้

                                1. นายทองย้อม    แงมชัยภูมิ                          ประธานประชาคม

                                2.นายสมบูรณ์      วิลัยวงษ์                                 รองประธาน

                                3.นางสมใจ          ปากวิเศษ                               กรรมการ

                                4.นายดำริ              นาฉลอง                                กรรมการ

                                5.นายเกษม           ไสยาสน์                                กรรมการ

                                6.นายทองใบ        สว่างตา                                 กรรมการ

                                7.นายชัยณรงค์    ราวรัมย์                                 กรรมการ

                                8.นายอนันต์         สอนนำ                                 กรรมการ

                9.นางลัดดา           สมจิตร์                                   เลขานุการ

                                10.นายปิงไทย     ละลี                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

1.2.1                    ท้องถิ่นอื่นในตำบล

-                    

1.2.2                   ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น      5,410     คน      แยกเป็นชาย    2,737    คน     หญิง     2,673 คน   มีความหนาเฉลี่ย    113.13      คน / ตารางกิโลเมตร

 

2.              สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1.1                   อาชีพ 

                -    เกษตรกรรม     93.56 %

-    อื่นเช่น รับราชการ ,   ค้าขาย , รับจ้าง       6.44   %

                                พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่               -      ข้าว

พืชเศรษฐกิจรอง ได้แก่

-      อ้อย , งา , ถั่วเขียว ,   ถั่วเหลือง      

การเลี้ยงสัตว์

-     สัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่ โค   สุกร กระบือ   และ
      
 -     ฟาร์มไก่   มี 1   ฟาร์ม ในรูปของบริษัทเอกชน

2.1.2   หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

2.2.1 ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                   12           แห่ง

2.2.2 โรงสี                                                           18           แห่ง

2.2.3 ร้านค้า                                                         45           แห่ง

2.2.4 ร้านจำหน่ายเนื้อสด                                 2           แห่ง

2.2.5 ร้านซ่อม                                                    5           แห่ง

3.     สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา     6     แห่งได้แก่

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่ง - หนองเบ็น      ผู้บริหารสถานศึกษา คือ 

โรงเรียนบ้านสำราญ                            ผู้บริหารสถานศึกษา คือ  นายวานิช      การบรรจง

โรงเรียนบ้านนามน                            ผู้บริหารสถานศึกษา คือ นายประทีป   เอี่ยมสำอางค์

โรงเรียนบ้านนาฮี                               ผู้บริหารสถานศึกษา คือ นายไกรสิทธิ์     เนียงสา

โรงเรียนบ้านนาโจด                                       ผู้บริหารสถานศึกษา คือ  

โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา                      ผู้บริหารสถานศึกษา คือ                 

 โรงเรียนมัธยม     1          แห่ง ได้แก่

โรงเรียนสามหมอวิทยา                                     ผู้บริหารสถานศึกษาคือ    นายสว่างนราพงษ์

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน       3               แห่ง

-กศน.ตำบลศรีสำราญ

- ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาฮี
        -ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสำราญ

-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     10   แห่ง    อยู่ในแต่ละหมู่บ้าน

1.1       สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-                   วัด   8     แห่ง ได้แก่

วัดเวฬุวัน                                     บ้านหนองปลาปึ่ง               หมู่ที่              1

วัดโพธิ์ศรีสำราญ                       บ้านสำราญ                          หมู่ที่           2,8

วัดสว่างนามน                            บ้านนามน                          หมู่ที่           3,10

วัดสว่างนาฮี                                บ้านนาฮี                                หมู่ที่           4,9

วัดคงคาวนาราม                         บ้านหนองเบ็น                    หมู่ที่              5

วัดภูมิสวรรค์                               บ้านนาโจด                           หมู่ที่             6

วัดหนองบัวบานเย็น                 บ้านหนองบัวบานเย็น       หมู่ที่             7

สำนักสงฆ์                                   2              แห่ง   ได้แก่

วัดป่าสามัคคีธรรม                     บ้านนาฮี                                หมู่ที่        4,9

วัดป่า                                             บ้านหนองเบ็น                    หมู่ที่         5

1.1.1                   สาธารณสุข

-                   สถานีอนามัยประจำตำบล คือ       สถานีอนามัยนาฮี     

-                   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ   100

1.1.2                   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-                   สถานีตำรวจ                1              แห่ง   คือ  สภ..  ช่องสามหมอ

3.              การบริการพื้นฐาน

3.1.1                   การคมนาคม 

ถนนลาดยาง    

            ตำบลศรีสำราญ มีถนนลาดยางตัดผ่าน จำนวน 2   สาย 

1.  สาย บ้านจอก-สำราญ    โดยผ่านพื้นที่บ้าน นาโจด หมู่ที่ 6   บ้านนามน   หมู่ที่ 3      และ

บ้านสำราญ หมู่ที่ 2,8    ระยะทาง 13 กิโลเมตร สามารถใช้การได้เป็นอย่างดี

2. สาย รพช.(4027) บ้านหนองปลาปึ่ง – บ้านนาฮี –บ้านสำราญบ้านหนองแดง (ตอนที่ 3   และตอนที่ 4) ระยะทางประมาณ     4       กิโลเมตร   สามารถใช้การได้เป็นอย่างดี

ถนนคอนกรีต    

ถนนคอนกรีตในเขตตำบลศรีสำราญ ส่วนใหญ่เป็นถนนภายในหมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวน ระยะทาง และสภาพการใช้งานในปัจจุบัน แยกเป็นหมู่บ้านดังนี้

บ้านหนองปลาปึ่ง              หมู่ที่ 1     มี       5              สาย         ระยะทางรวม            733 เมตร       ใช้การได้ดี

บ้านสำราญ                          หมู่ที่ 2,8   มี    12           สาย         ระยะทางรวม        2,038   เมตร       ใช้การได้ดี

บ้านนามน                      หมู่ที่ 3,10 มี       10           สาย         ระยะทางรวม2,510   เมตร             ใช้การได้ดี

บ้านนาฮี                            หมู่ที่ 4,9   มี       12           สาย         ระยะทางรวม        2,145   เมตร       ใช้การได้ดี

บ้านหนองเบ็น                    หมู่ที่ 5      มี     12           สาย         ระยะทางรวม        2,038   เมตร       ใช้การได้ดี

บ้านนาโจด                            หมู่ที่ 6      มี     4           สาย         ระยะทางรวม        1,145   เมตร       ใช้การได้ดีบ้านหนองบัวบานเย็น       หมู่ที่ 7  มี             6           สาย         ระยะทางรวม        1,205   เมตร       ใช้การได้ดี

ถนนลูกรังในเขตตำบลศรีสำราญ ส่วนใหญ่เป็นถนนไปแปลงเกษตร ถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบล ซึ่งตำบลศรีสำราญ มีจำนวนถนนลูกรัง ระยะทาง(โดยประมาณ)รวม   และสภาพการใช้งานแยกเป็นหมู่บ้านดังนี้

บ้านหนองปลาปึ่ง หมู่ที่ 1                               มี             1              สาย         ระยะทางรวม          340     เมตร

บ้านสำราญ หมู่ที่ 2,8                      มี             5              สาย         ระยะทางรวม          785     เมตร

บ้านนามน หมู่ที่ 3,10                     มี             3              สาย         ระยะทางรวม       1,400     เมตร

บ้านนาฮี หมู่ที่ 4,9                                           มี             5              สาย         ระยะทางรวม       1,150     เมตร

บ้านหนองเบ็น หมู่ที่ 5                   มี             2              สาย         ระยะทางรวม          690     เมตร

บ้านนาโจด หมู่ที่ 6                          มี             1              สาย         ระยะทางรวม          645     เมตร

บ้านหนองบัวบานเย็น หมูที่ 7      มี             3              สาย         ระยะทางรวม       1,005     เมตร

3.2       การโทรคมนาคม

-                   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 12           ตู้

                จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลศรีสำราญ โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT  Analysis   และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา  โดยใช้วิธี  Rating   Soles มีเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการจัดลำดับความสำคัญ    ปริมาณปัญหา ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์   ความจำเป็นและความเร่งด่วน ดังนี้

1.             ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.             ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

3.             สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4.             ปัญหาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

5.             ปัญหาสาธารณสุข

โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต้องการให้   สังคมน่าอยู่    รู้รักสามัคคี   เป็นแหล่งศูนย์กลางสินค้า

 

การเกษตร ประชาชนสุขภาพดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง”

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส    การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ โดยหลัก SWOT   Analysis   ดังนี้

1.              จุดแข็ง (S: Strength)

1. มีการนำรายได้ไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ตามความต้องการของประชาชน

2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ภูมิประเทศดี

3. มีความพร้อมทางด้านงบประมาณ บุคลากรที่มีความสามารถ

4. การประสานงานกับหน่วยงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว

5. การดำรงของชุมชน มีความขัดแย้งน้อย

6. มีความเป็นอิสระในการทำงาน

7. มีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในรูปกลุ่มได้ผลดี มีความสามัคคี

8. พื้นที่ไม่มาก ทำให้การบริหารจัดการได้สะดวก

9. มีความพร้อมทางด้านวัสดุอุปกรณ์

2.    จุดอ่อน (W: Weakness)

       1. งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดความคล่องตัวในการเบิกจ่าย

       2. ถูกแทรกแซงจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

       3. ขาดบุคลากร

       4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเน้นการปฏิบัติงานแบบเชิงรับแบบเชิงรุก

       5. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม

       6. พื้นที่ทำกินน้อย     ส่วนใหญ่เป็นป่า

       7. ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

       8. โครงสร้างพื้นฐาน (โทรศัพท์ ทางคมนาคม) ไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ

 

3.    โอกาส(O : Opportunity)

1. การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ

2. มีทรัพยากรที่สามารถนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์

3. สามารถพัฒนาตำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร

4. ผลิตภัณฑ์ OTOP   สามารถส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริม

5. ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมากเป็นรายได้หลักแก่ประชากร

6. มีการจัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น,ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

7. สังคมกึ่งชนบทมีความเอื้ออาทรต่อกัน

8. การสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ

9. มีการปรับด้านอุปกรณ์ไอที

10. มีโอกาสพัฒนาแหล่งน้ำใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

11. สังคมและวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้

12. การส่งเสริมการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชน

4.    ข้อจำกัด (T: Threat)

       1. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ และปัญหาราคาพืชผล

       2. ขาดความเข้าใจอันดี ระหว่างประชาชนและองค์กรในโครงการพัฒนาต่างๆ

       3. พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและมีปัญหาสิ่งแวดล้อม

       4. พื้นที่พัฒนาขัดกับกฎหมายอื่นเช่น พรบ.อุทยาน ,พรบ.ป่าไม้

       5. ปัญหายาเสพติด

       6. ผลกระทบทางวัฒนธรรมตะวันตก

 

                   ข้อมูลทั่วไป กศน.ตำบลศรีสำราญ

2.1 ชื่อและที่ตั้ง

ชื่อ           กศน.ตำบลศรีสำราญ

ที่ตั้ง        ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3   บ้านนามน   ตำบลศรีสำราญ   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ    

ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ประมาณ     12    กิโลเมตร

2.2 สังกัด                             

                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอนสวรรค์

2.3 ประวัติความเป็นมาของกศน.ตำบลศรีสำราญ

กศน.ตำบลศรีสำราญ เดิมชื่อศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนามน(เฉลิมพระเกียรติ) ได้ทำพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการและได้รับใบจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนนามนเฉลิม(พระเกียรติ) เมื่อวันที่26 เดือนพฤษภาคม.. 2542 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้อนุมัติในการทำพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการของศูนย์ฯได้มีแขกมาร่วมเป็นเกียรติคือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล, ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในตำบลศรีสำราญเข้าร่วมงานซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์

เพื่อการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพในปีงบประมาณ2553 จึงได้จัดตั้งเป็นเป็นกศน.ตำบลศรีสำราญจนถึงปัจจุบัน

2.4 บุคลากร

นายสุเมธแซวจันทึก                          ตำแหน่ง                หัวหน้ากศน.ตำบลศรีสำราญ

นายโกเมทครองพงษ์                        ตำแหน่ง                ครูกศน.ตำบลศรีสำราญ

นางสาวนนทิยาดวงวิญญาณ              ตำแหน่ง                 ครูศรช.บ้านสำราญ

 

 

 

1.ด้านการบริหารจัดการ กศน.ตำบลศรีสำราญ

                1.1 การบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ ของกศน.ตำบลศรีสำราญสภาพในปัจจุบันของกศน.ตำบลศรีสำราญ มีสภาพอาคารอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสถานที่มีความเป็นสัดส่วนเป็นเอกเทศตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดถนนสายหลัก ผู้มาใช้บริการจึงสะดวกสภาพแวดล้อมภายในสะอาดร่มรื่นสวยงามมีพื้นที่การใช้สอยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอมีการเปิดให้บริการ 5 วัน/สัปดาห์โดยมีนักศึกษาเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่ มีระบบสาธารณูปโภคมี ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ
                1.2
มีสื่ออุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ มีแบบเรียนคู่มือ ชุดการเรียนรู้อุปกรณ์กีฬามีโต๊ะเก้าอี้หรือที่นั่งสำหรับอ่านหนังสืออย่างเพียงพอทั้งภายในภายนอกหนังสือพิมพ์มีตู้ชั้นใส่เอกสารอย่างเพียงพอมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นCD VCD มีโทรทัศน์เครื่องเล่นCD VCD มีชุดรับสัญญาณดาวเทียม(ETV)มีอุปกรณ์สำนักงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์และมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการ

                1.3 การบริหารงบประมาณมีการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจัดของบประมาณจากต้นสังกัดและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอบต.ศรีสำราญในการปรับปรุง กศน.ตำบล

                1.4. มีบุคลากรปฏิบัติงานใน กศน.ตำบลจำนวน 3 คน หัวหน้า กศน.ตำบล ,ครู กศน.ตำบลและครูศรช. มีคณะกรรมการ กศน.ตำบล สาสมัครต่างๆ วิทยากร ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย
                1.5 เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน
(Information Center) มีการสำรวจรวบรวมจัดเก็บข้อมูลชุมชนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

                1.6 เป็นศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity Center) มีการประสานงานตามแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่และหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

                1.7 เป็นศูนย์การเรียนชุมชน (Learning Center) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยใช้ตู้เย็นที่ไม่ใช้แล้วนำมาใส่หนังสือและหมุนเวียนให้อ่านทุกสัปดาห์
                1.8เป็นศูนย์ชุมชน (Community Center) มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมในวันเข้าพรรษาให้กับนักศึกษา

                1.9 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกศน. ตำบล การวางแผน การนิเทศและการนำผลการนิเทศมาปรับปรุงเพาะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมกศน.

                2.0 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในตำบลและต่างตำบลมีการสำรวจและรวบรวมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไว้เป็นปัจจุบัน

              2.1การติดตามผล และประเมินผล มีการวางแผนเพื่อการประเมินผลและติดตามด้วย

                2.2 การสรุปผลและการรายงานผลมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด มีการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี มีรายงานผลต่อคณะกรรมการกศน.ตำบลมีรายงานผลต่อ กศน.อำเภอด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เข้าชม : 3936
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอนสวรรค์ 
133 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 
โทร.044-848035 โทรสาร  044-848035 Website : http://chaiyaphum.nfe.go.th/1003
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05