[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

กศน.ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรม กศน.ตำบล

๑.  การศึกษาต่อเนื่อง                                                        ๒.  โครงการอบรมประชาธิปไตย

                                

๓.  กิจกรรมพบกลุ่ม                                                         ๔.  ทักษะชิวีต

                                  
 


บุคลากร กศน.ตำบลหัวทะเล

๑.นางสาวคำเพียร   คณะสุข          ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
๒.นางสาวพิชชาพร เพชรขุนทด        หัวหน้า กศน.ตำบล
๓.นางสาวสายฝน    สีจันเหนือ        ครู กศน.ตำบล

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักศึกษาการศึกษาขั้นฐาน
                    ระดับประถมศึกษา                ๑๒    คน
                    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        ๑๐๕  คน
                    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     ๑๑๘  คน

 การสมัครเรียน  แบ่งออกเป็น  ๒  ช่วง

                ๑ . ตั้งแต่วันที่ ๑  ๓๐ เมษายน ของทุกปี

                ๒ . ตั้งแต่วันที่ ๑  ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี

สถานที่รับสมัคร

                ๑ . กศน. ตำบลหัวทะเลและศรช.บ้านโนนสังข์ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

                ๒ . ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์

                ๓ . องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

หลักฐานการสมัครเรียน

                ๑ . รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

                ๒ . สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑ ฉบับ

                ๓ . วุฒิการศึกษาเดิม  จำนวน ๑ ฉบับ

                ๔. เอกสารเปลี่ยนชื่อ สกุล จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

                ๕ . เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี
สถานที่ประสานงาน

๑.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ บำเหน็จณรงค์  โทร  ๐-๔๔๘๔๒-๙๘๗
๒.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
๓.  กศน.ตำบลหัวทะเล โทร  ๐๘๑-๙๕๕๘๕๒๓,๐๘๔ - ๔๗๔๘๐๔๒ 

เข้าชม : 2820
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05