[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเพชร(เฉลิมพระเกียรติ) ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  เดิมศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเพชร(เฉลิมพระเกียรติ)  ชื่อศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกสว่าง(เฉลิมพระเกียรติ) เพราะอาศัยอยู่ที่วัดบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนถึงปี 2546  และปี พ.ศ.2547 ได้ย้ายมาอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีเนื้อที่ 180.50 ตารางเมตร  โดยได้รับการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่  จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  และต่อมาเมื่อ ปี 2551  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเพชร(เฉลิมพระเกียรติ) และปี 2553 ยกระดับเป็น กศน.ตำบล จนถึงปัจจุบัน

   

                    กิจกรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน                   การศึกษาต่อเนื่อง                      การศึกษาตามอัธยาศัย                       
      ²²
²  แหล่งเรียนรู้²²²

1.       ข้าวซ้อมมือ

         2.  ศิลปประดิษฐ์(ลวดดัด)

                   3.  การทำเส้นหมี่โคราช

                   4.  การสานตะกร้าเส้นพลาสติก

                   5.  การเลี้ยงกบ

                   6. หมอดิน

                   7.  ศิลปประดิษฐ์จากใบตอง

                   8.  การทอเสื่อ

                   9.  เกษตรผสมผสาน

                   10. นวดแผนไทย
                   11. ช่างตัดผม (ชาย)

  ปรัชญาการศึกษา

มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
 น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

  งานประชาสัมพันธ์/แนะแนว

จัดการศึกษาแบบพบกลุ่ม  3 ระดับ

     ระดับประถมศึกษา

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บุคลากร

 ๑.  นางพนิดา  เทียวประสงค์
 ๒.  นางสาวเอื้ออารี  แนวสุข
 ๓.  นางสาวสายฝน  มะเรืองศูนย์
  
 สถานที่ประสานงาน             

๑.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์  โทร  0-44842-987
๒.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  โทร 0-44842986
๓.  กศน.ตำบลบ้านเพชร  โทร 084-4714813
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ วันศุกร์
เวลา 08.00 น. -17.00  น.
สถานที่รับสมัคร

1.  กศน.ตำบลบ้านเพชร

2.  กศน. อำเภอบำเหน็จณรงค์

 

การสมัครเรียน
ภาคเรียนที่ 1 วันที่  1 30  เมษายน ของทุกปี  
ภาคเรียนที่ 2  วันที่  1 31  ตุลาคม ของทุกปี

   เข้าชม : 3426
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05