[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 งานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

  พัฒนากศน.ตำบลให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน

๑.๑  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย กศน.ตำบลโดยเน้น    การประสาน เชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน กระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
  ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
           ๒.๑ เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้และลดอัตราผู้ไม่รู้หนังสือ
           ๒.๒ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปรับวิธีเรียน พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
           ๒.๓ มุ่งเน้นการฝึกหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้นในวิชาช่างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
   สร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์
           ๓.๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและรูปแบบอื่นๆ
           ๓.๒ ส่งเสริมให้นักศึกษา ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
    จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
           
๔.๑ จัดให้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันด้วยวิธีที่หลากหลาย
            ๔.๒ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการเข้าชม : 149
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05