[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ยินดีต้อนรับสู่ กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา  
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิสมัครเรียน กศน.


สมัครเรียน...การเรียน กศน. (แบบพบกลุ่ม)
เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำสิ่งที่ได้ไปศึกษา ค้นคว้า แล้วนำมาเสนอ อภิปราย และสรุปร่วมกันในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระดับการจัดศึกษา
-ระดับประถมศึกษา
-ระดับมัธมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1 นิ้วคครึ่ง 1 รูป หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก
3. สำเนาทะเบียน
4. สำเนาหนังสือแสดงวุฒิ
5. สำเนาบัตรประชาชน

6.
เอกสารเปลี่ยนชื่อ  สกุล จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
สถานที่รับสมัคร
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
- กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา/ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกเพชร บ้านโคกคึม บ้านโคกตาเมา บ้านใหม่สถานี
- องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
วิธีเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบ ทวิศึกษา
- กศน. จะจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
- สอศ. จะจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

- วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย (ม. 6) จาก กศน.
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก สอศ.
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบหน้าเว็ป.....

เข้าชม : 134
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05