[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  หมู่ที่ ตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาต่อเนื่อง 

²² ²  แหล่งเรียนรู้

                         1.อ่างเก็บน้ำลำคันฉู

                         2.การตัดเย็บเสื้อผ้า

                         3.การแปรรูปอาหาร

                         4.ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกตาเมา
 
                         5.ฟาร์มนกกระจอกเทศ

                         6.ผลิตปุ๋ยชีวภาพ

 

ปรัชญาการศึกษา

มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
 น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

  งานประชาสัมพันธ์/แนะแนว

จัดการศึกษาแบบพบกลุ่ม  ระดับ

     ระดับประถมศึกษา

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

         ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


บุคลากร

 ๑.  นางสาวเอี่ยมศิลป์  เพชรนอก
 ๒.  นางสาวขวัญนภา  อินทร์ลุน
 ๓.  นางสาวธิรพรเพชร  ชุมพล
 ๔.  นางสาวสิทธิดา  ชาวนาฮี
 ๕.  นายสัญญา  บุญหล้า
  
 สถานที่ประสานงาน             

๑.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์  โทร.0-44842-987
๒.  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  โทร. 
๓.  กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา  โทร.
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์  วันศุกร์
เวลา 08.00 น. -17.00  น.
สถานที่รับสมัคร

1.  กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา

2.  กศน. อำเภอบำเหน็จณรงค์

 

การสมัครเรียน
ภาคเรียนที่ วันที่  1 30  เมษายน ของทุกปี   

ภาคเรียนที่ 2  วันที่  1  31  ตุลาคม ของทุกปี  
 


เข้าชม : 222
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05