[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

  

  

13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สานต่อโครงการสานตะกร้า กศน.ตำบลโสกปลาดุก บ้านดอดตะโก ม.6 วันที่ 13 สิงหาคม 2557
สานต่อโครงการสานตะกร้า กศน.ตำบลโสกปลาดุก บ้านดอนตะโก ม.6 วันที่ 13 สิงหาคม 2557
13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโคกสะอาด ร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านกระจวนตำบลโคกสะอาด ในวันพุธ ที่ 13 สิงหาคม 2557
กศน.ตำบลโคกสะอาด ร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านกระจวน ม. 4 ตำบลโคกสะอาด ในวันพุธ ที่ 13 สิงหาคม 2557
1 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สานต่อโครงการสานตะกร้า กศน.ตำบลโศกปลาดุก
สานต่อโครงการสานตะกร้า กศน.ตำบลโศกปลาดุก
1 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สานต่อโครงการสานตะกร้า กศน.ตำบลวังตะเฆ่
สานต่อโครงการสานตะกร้า กศน.ตำบลวังตะเฆ่ ณ ศรช.บ้านวังอ้ายจืด ศรช.บ้านวังตะเฆ่ และ ศรช.บ้านใหม่เจริญผล
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) รุ่นที่ ๒ กศน.ตำบลวังตะเฆ่
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) รุ่นที่ ๒ กศน.ตำบลวังตะเฆ่ จัดสอนระหว่างวันที่ ๒-๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชุมชม จัดโดย กศน.อำเภอหนองบัวระเหว
โครงการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชุมชม จัดโดย กศน.อำเภอหนองบัวระเหว ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรม ปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน จัดโดยจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๒๖ มิถุนานยน ๒๕๕๗
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) รุ่นที่ ๒
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน ปรองดอง เสวนา ตำบลหัวยแย้
กิจกรรม คืนความสุขให้กับประชาชน ปรองดอง เสวนา ตำบลหัวยแย้ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.หนองบัวระเหว ได้ร่วมโครงการ \\\" ร่วมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน\\\"
กศน.หนองบัวระเหว ได้ร่วมโครงการ \\\" ร่วมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน\\\" ในวันอังคาร ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวังตะเฆ่ ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงอาคารและสถานที่ สื่อเพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
กศน.ตำบลวังตะเฆ่ ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงอาคารและสถานที่ สื่อเพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กศน.ขั้นพื้นฐานนอกระบบ ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
คณะครู กศน.หนองบัวระเหวได้นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กศน.ขั้นพื้นฐานนอกระบบ ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ในวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
24 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลหนองบัวระเหวจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมศึกษาอาเซียนให้กับนักศึกษาในเขตตำบลหนองบัวระเหว ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กศน.ตำบลหนองบัวระเหว
คณะครู กศน.ตำบลหนองบัวระเหวจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมศึกษาอาเซียนให้กับนักศึกษาในเขตตำบลหนองบัวระเหว ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กศน.ตำบลหนองบัวระเหว
28 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอหนองบัวระเหว ร่วมมือกันพัฒนาศูนย์การเรียนตำบล ในวันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กศน. ตำบลโสกปลาดุก
คณะครู กศน.อำเภอหนองบัวระเหว ร่วมมือกันพัฒนาศูนย์การเรียนตำบล ในวันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กศน. ตำบลโสกปลาดุก
28 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอหนองบัวระเหว ได้รับเชิญเป็นกรรมการการแข่งขันก๊ฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ณ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
คณะครู กศน.อำเภอหนองบัวระเหว ได้รับเชิญเป็นกรรมการการแข่งขันก๊ฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ณ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
20 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโสกปลาดุก พบกลุ่มนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กศน.ตำบลโสกปลาดุก
กศน.ตำบลโสกปลาดุก พบกลุ่มนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กศน.ตำบลโสกปลาดุก
17 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโสกปลาดุก พบกลุ่มนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ กศน.ตำบลโสกปลาดุก
กศน.ตำบลโสกปลาดุก พบกลุ่มนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ กศน.ตำบลโสกปลาดุก
23 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโสกปลาดุกเข้าร่วมประชุมสภาครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น.
กศน.ตำบลโสกปลาดุก เข้าร่วมประชุมสภาครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
23 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลห้วยแย้ ประชาคมชาวบ้าน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น.
กศน.ตำบลห้วยแย้ ประชาคมชาวบ้าน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น.บ้านแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
21 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลโสกปลาดุก ร่วมงานบุญกฐิน ทำโรงทานไอศครีม ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.ณ วัดป่าพุทธภวนา บ้านหนองตานา อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
คณะครู กศน.ตำบลโสกปลาดุก ร่วมงานบุญกฐิน ทำโรงทานไอศครีม ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.ณ วัดป่าพุทธภวนา บ้านหนองตานา อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองระเหว

         หมู่ ๙ ตำบลหนองระเหว  อำเภอหนองระเหว  จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๕๐

      โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๙๗-๐๙๒

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05