[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

16 / ส.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรศิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
10 / ส.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
คณะครูู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
9 / ส.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
น.ส.บุตรศิริน. มีจัตุรัส พบกลุ่มนักศึกษากลุ่ม ๑๘๖๘-๒ , ๑๘๖๘-๕ ระดับ ม.ต้น ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
น.ส.บุตรศิริน. มีจัตุรัส พบกลุ่มนักศึกษากลุ่ม ๑๘๖๘-๒ , ๑๘๖๘-๕ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องภาษาท่าทาง ศรช.บ้านเขื่อนลั่น ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ระดับ ม.ต้น
9 / ส.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย รหัสกลุ่ม ๑๘๖๘-๓ , ๑๘๖๘-๓ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
น.ส.บุตรศิริน. มีจัตุรัส พบกลุ่มนักศึกษากลุ่ม ๑๘๖๘-๓ , ๑๘๖๘-๓ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องหน้าที่พลเมือง ศรช.บ้านเขื่อนลั่น ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ระดับ ม.ปลาย ค่ะ
29 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กลุ่มครู กศน.ตำบลตะโกทอง๒ รหัสกลุ่ม๑๘๑๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
นางชีวรักษ์ กอประเสริฐสุด ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
29 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มครู กศน.ตำบลตะโกทอง๒ รหัสกลุ่ม๑๘๑๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
นางชีวรักษ์ กอประเสริฐสุด ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
23 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ครู ศรช. รหัสกลุ่ม๑๘๖๘ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
นางสาวบุตรศิริน มีจัตุรัส ครู ศรช. จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ระดับม.ปลาย รหัสกลุ่ม ๑๘๖๘ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
21 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครู ศรช. จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ระดับม.ปลาย กลุ่มครู กศน.ตำบลตะโกทอง รหัสกลุ่ม ๑๘๖๘ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
นางสาวบุตรศิริน มีจัตุรัส ครู ศรช. จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ระดับม.ปลาย กลุ่มครู กศน.ตำบลตะโกทอง รหัสกลุ่ม ๑๘๖๘ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
18 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กลุ่มครู กศน.ตำบลตะโกทอง๒ รหัสกลุ่ม๑๘๑๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
นางชีวรักษ์ กอประเสริฐสุด ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ณ บ้านนักศึกษากศน.ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
17 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กลุ่มครู กศน.ตำบลตะโกทอง๒ รหัสกลุ่ม๑๘๑๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
นางชีวรักษ์ กอประเสริฐสุด ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ต้น กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ณ บ้านนักศึกษากศน.ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
17 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กลุ่มครู กศน.ตำบลตะโกทอง๒ รหัสกลุ่ม๑๘๑๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
นางชีวรักษ์ กอประเสริฐสุด ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
14 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ตำบลตะโกทอง ประจำภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙
นางสาวบุตรศิริน มีจัตุรัส การจัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาสังคมศึกษา เรื่อง การเมืองการปกครอง ศรช.บ้านเขื่อนลั่น ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙
14 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลตะโกทอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางชีวรักษ์ กอประเสริฐสุด ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
14 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) กศน.ตำบลท่ากูบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
กศน.ตำบลท่ากูบ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
13 / ก.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT ) ) ประจำภาคเรียนที่ี ๑/๒๕๕๙
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง จัดกิจกรรมโครงการ ณ กศน.ตำบลตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
8 / ก.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชุมสัญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลซับใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
คณะครู กศน.ตำบลซับใหญ่ ร่วมประชุมสัญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ บ้านหนองบัว หมู่ ๑๐ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
8 / ก.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมจัดอบรมกรรมการ ศส.ปชต. รุ่นที่ ๑๑
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมอบรมกรรมการ ศส.ปชต. ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
27 / ม.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลตะโกทอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางชีวรักษ์ กอประเสริฐสุด ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
14 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่นำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
10 / ต.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การนิเทศสนามสอบจากศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
การสอบปลายเรียน กศน.อำเภอซับใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ สนามสอบโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมรับการนิเทศติดตามจากศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๗

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซับใหญ่
ตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์  ๓๖๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๔๔  -  ๗๓๑๐๘๐  โทรสาร ๐๔๔ - ๗๓๑๐๘๐

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05