[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
 • บทบาทภารกิจ
 • โครงสร้าง
 • บุคลากร
 • เผยแพร่งานวิจัย
 • ทำเนียบ
 • ผู้รับผิดชอบงานเทียบระัดับสถานศึกษา
 • องค์กรนักศึกษา กศน.
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผลสถานศึกษา
 • ขั้นตอนการเทียบระดับการศึกษา
 • ปฏิทินปฏิบัติการ
 • ปฏิทินเทียบระดับการศึกษา ปีกศ.56
 • ปฏิทินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงปม.56
 • สถิติ
 • จำนวนผู้เทียบระดับ ปีกศ.55
 • จำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • จำนวนผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่อง
 • ถาม-ตอบ
 • การเทียบระดับการศึกษา
 • การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
 • การศึกษาต่อเนื่อง
 • กฎ ระเบียบ
 • การศึกษาพื้นฐาน
 • การศึกษาต่อเนื่อง
 • การเทียบโอน/เทียบระดับ
 • อื่นๆ
 • ฐานข้อมูล กศน.
 • โปรแกรม IT/เทียบระดับ
 • ฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายกศน.
 • ฐานข้อมูลต้องกศ.และกิจกรรมเรียนรู้
 • ฐานข้อมูลโปรแกรมเพื่อการบริหาร
 • ฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตร
 • ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด)
 • E-Office กศน.ชัยภูมิ
 • Link ที่เกี่ยวข้อง
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน.
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
 • -->
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การรายงานข้อมูลภาีคีเครือข่าย กศน.

  พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555


  สำนักงาน กศน.ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย กศน.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต(IT1) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2554 ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระบบ Web Application
  กรอกข้อมูลได้ที่ 
  http://www.nfe.go.th/nfe_partner/
  (ใด้ดำเนินการเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2555)


  คู่มือ Download ที่นี่

  รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

  สถานศึกษา
  รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
  สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ 1236010000
  กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ 1236010001
  กศน.อำเภอแก้งคร้อ 1236120000
  กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 1236040000
  กศน.อำเภอหนองบัวระเหว 1236080000
  กศน.อำเภอภูเขียว 1236100000
  กศน.อำเภอจัตุัรัส 1236060000
  กศน.อำเภอคอนสวรรค์ 1236030000
  กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ 1236070000
  กศน.อำเภอหนองบัวแดง 1236050000
  กศน.อำเภอบ้านเขว้า 1236020000
  กศน.อำเภอบ้านแท่น 1236110000
  กศน.อำเภอภักดีชุมพล 1236140000
  กศน.อำเภอเนินสง่า 1236150000
  กศน.อำเภอคอนสาร 1236130000
  กศน.อำเภอเทพสถิต 1236090000
  กศน.อำเภอซับใหญ่ 1236160000


   
   


  เข้าชม : 2873


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

        แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 30 / เม.ย. / 2558
        ปฏิทินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 26 / มี.ค. / 2556
        ปฏิทินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 22 / ต.ค. / 2555
        กำหนดการเทียบระดับมิติความรู้ ความคิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 20 / พ.ค. / 2555
        การรายงานข้อมูลภาีคีเครือข่าย กศน. 10 / พ.ค. / 2555


  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
  โทร 044 821330  E_mail : 
  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin