[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
 • บทบาทภารกิจ
 • โครงสร้าง
 • บุคลากร
 • เผยแพร่งานวิจัย
 • ทำเนียบ
 • ผู้รับผิดชอบงานเทียบระัดับสถานศึกษา
 • องค์กรนักศึกษา กศน.
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผลสถานศึกษา
 • ขั้นตอนการเทียบระดับการศึกษา
 • ปฏิทินปฏิบัติการ
 • ปฏิทินเทียบระดับการศึกษา ปีกศ.56
 • ปฏิทินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงปม.56
 • สถิติ
 • จำนวนผู้เทียบระดับ ปีกศ.55
 • จำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • จำนวนผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่อง
 • ถาม-ตอบ
 • การเทียบระดับการศึกษา
 • การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
 • การศึกษาต่อเนื่อง
 • กฎ ระเบียบ
 • การศึกษาพื้นฐาน
 • การศึกษาต่อเนื่อง
 • การเทียบโอน/เทียบระดับ
 • อื่นๆ
 • ฐานข้อมูล กศน.
 • โปรแกรม IT/เทียบระดับ
 • ฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายกศน.
 • ฐานข้อมูลต้องกศ.และกิจกรรมเรียนรู้
 • ฐานข้อมูลโปรแกรมเพื่อการบริหาร
 • ฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตร
 • ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด)
 • E-Office กศน.ชัยภูมิ
 • Link ที่เกี่ยวข้อง
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน.
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
 • -->
  ข่าวสาร
  ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา(แนวใหม่)

  อาทิตย์ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555


       กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จัดประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) Version 3.03  ให้กับ กศน.อำเภอที่เป็นสถานศึกษาทำหน้าที่เทียบระดับ 
  ในวันที่ 28 มิุถุนายน 2555  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวประกอบ   ผู้ที่รับผิดชอบงานเทียบระดับ  นายทะเบียนของสถานศึกษา  และผู้ที่มีความสนใจ จากกศน.อำเภอที่ไม่ได้เป็นสถานศึกษาทำหน้าที่เทียบระดับในจังหวัดชัยภูมิ    รวมจำนวน 27 คน  ผลการประเมินจากการสังเกตและสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้
        ผลจากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประชุม  พบว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามขั้นตอนการใช้โปรแกรม ใช้สะดวกกว่าโปรแกรม ITw   จึงใช้เวลาเพียงแค่ 1 วัน เดิมกำหนดไว้ 2 วัน  และผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอแนะว่า โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ITw ไม่ควรมีเมนูเยอะเกินความจำเป็น
  และควรมีแบบฟอร์มต่างๆ เหมือนโปรแกรมเทียบระดับจะดีมาก  
       จากการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมเทียบระดับทำให้มีความเข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามขั้นตอน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้เ้ข้าร่วมประชุมดังกล่าวเป็นนายทะเบียนสถานศึกษา และเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานเทียบระดับการศึกษา  ซึ่งมีพื้นฐานเกี่ยวกับการเทียบระดับและการใช้โปรแกรมทะบียนนักศึกษาเดิมอยู่แล้ว จึงทำให้เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานนั้นๆ  ได้มีส่วนร่วมและได้เรียน
  รู้โดยตรง

  วิทยากรโดย  นายบุญรอด แสงสว่าง
  เข้าชม : 1003


  ข่าวสาร 5 อันดับล่าสุด

        ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา(แนวใหม่) 1 / ก.ค. / 2555


  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
  โทร 044 821330  E_mail : 
  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin