[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
 

 

การจัดการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

                        โดยจัด ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพ  เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคล เป็นการแก้ปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน 

 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  มี  4  ประเภท  คือ

                        2.1 การฝึกทักษะอาชีพ โดยจัดการศึกษาด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน  ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการอาชีพ

                        2.2  การเข้าสู่อาชีพ  เป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถคิด  วิเคราะห์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพ

                        2.3 กลุ่มพัฒนาอาชีพ  เป็นการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์แก่กลุ่มที่มีอาชีพประเภทเดียวกัน ให้สามารถพัฒนาปริมาณและคุณภาพผลผลิตเข้าสู่การจำหน่ายมีรายได้ยิ่งขึ้น  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม

                        2.4  การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี  เป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชีพและศักยภาพแก่ตนเองและกลุ่ม

                         การจัดการศึกษาอาชีพทั้ง  4 ประเภท  เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องทั้งการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ  มิได้แยกจากกันโดยเด็ดขาด  เช่น  เมื่อเรียนพัฒนาอาชีพ  อาจจะต้องการความรู้  ทักษะอาชีพบางอย่างที่มีเสริมให้อาชีพที่ดำเนินการอย่างมีคุณค่ามากขึ้น

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

 

                        โดยจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีสาระสอดคล้องกับบริบทของสังคมประเทศ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคลให้สามารถถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็น  4  ด้าน คือ 

                        1.  ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคภัย ฯลฯ

                        2.  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย  และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  การจราจร  ฯลฯ

                        3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์  ทำนุบำรุง  ฯลฯ

                        4.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

                        ในการจัดกิจกรรมใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิด วิเคราะห์  ปฏิบัติ  และการแก้ปัญหา  เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม โดยจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจ  เข้าค่าย  การอบรมประชาชน  การจัดกิจกรรมชุมชน  และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์  และทักษะอาชีพ  เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง  มีความเอื้ออาทรต่อกัน  และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

            กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี  5  ด้าน  คือ

            1.  ด้านเศรษฐกิจ          -   กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

            2.  ด้านการเมือง           -   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

            3.  ด้านสังคม                -   กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้            

            4.  ด้านสิ่งแวดล้อม        -   กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

            5.  ด้านศิลปวัฒนธรรม               -   กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน


ตารางสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารเงินงบประมาณ 2555

 กศน.อำเภอบ้านเขว้า

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

 

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 72,000 บาท

โดยใช้ไปทั้งสิ้น 72,000 บาท คงเหลือ 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

 

เป้าหมาย

(คน)

จัดได้          

คิดเป็นร้อยละ

-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

120

240

200

-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

120

325

271

-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

360

371

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การจัดกระบวนการเรียนร้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************* 


ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงานต่อไป

            การจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ทำให้เกิดคุณค่าต่อสังคมชุมชน เกิดความอื้ออาทรต่อกัน จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการคงอยู่และต่อเนื่องสืบไป   เพื่อพัฒนาให้สังคมและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของคำว่าส่วนรวม 

                                                                                              เข้าชม : 2811
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
480 ม.1 ถนนโคทองพัฒนา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทร 044-891341
อีเมล์ : Nfebankhwao@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05