[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

บทความทั่วไป
การเขียนหนังสือราชการ

อังคาร ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554

คะแนน vote : 193  

การเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)

 

การเขียนหนังสือราชการ หรือการเขียนหนังสือโต้ตอบในการทำงาน จะเขียนอย่างไรให้ดูดี ให้เกิดความเข้าใจ และสามารถสื่อสารถึงความต้องการของผู้ส่ง และผู้รับได้ ส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาของผู้ที่เริ่มเข้ามาทำงาน และต้องถูกมอบหมายให้ร่างหนังสือจากผู้บังคับบัญชาบางครั้งอาจทำให้เกิดความเครียด หรือเขียนไปแล้วไม่ถูกใจเจ้านาย เช่นเดียวกันกับข้าราชการที่เข้ามารับราชการใหม่ ๆ หรือโอนย้ายมาจากกรมอื่น และไม่เคยร่างหนังสือประเภทที่ไม่เคยทำมาก่อน ต้องคิดตามหนังสือสั่งการ หรือจากคำบอกเล่าของผู้บังคับบัญชาก็มักจะประสบปัญหาต่อการร่างหนังสือราชการ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนกว่าจะสามารถทำความเข้าใจต่อการร่างหนังสือของหน่วยงาน ประเด็นเหล่านี้ทำให้เห็นว่าการเขียนหนังสือราชการค่อนข้างยาก และสามารถนำไปสู่ความเครียด แต่ที่จริงแล้วการร่างหนังสือไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้าหากเรามีหลักในการเขียนหนังสือที่ดี แต่ก่อนที่จะทราบถึงหลักในการเขียนหนังสือราชการ ก่อนอื่นต้องทราบถึงความหมาย และประเภทของหนังสือราชการก่อนว่า มีอะไรบ้าง

หนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ..๒๕๒๖ และระเบียบสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) ..๒๕๔๘ หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานใน ราชการ  ซึ่งได้แก่

. หนังสือราชการที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ เช่น หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ มีถึงกระทรวงการต่างประเทศ

. หนังสือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่น ซึ่งมิใช่สำนักงานราชการ หรือไปถึงบุคคลภายนอก เช่น หนังสือจากหน่วยงานหรือสถานศึกษามีไปถึงบุคคลภายนอก เป็นต้น

. หนังสือหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอก มีมาถึงส่วนราชการ เช่นสมาคม โรงพยาบาลเอกชน มีหนังสือถึงหน่วยงานราชการ

. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน

. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ

ชนิดของหนังสือราชการ มี ๖ ชนิด คือ

. หนังสือภายนอก

. หนังสือภายใน

. หนังสือประทับตรา

. หนังสือสั่งการ

. หนังสือประชาสัมพันธ์

. หนังสือเจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

หนังสือราชการแต่ละชนิดแตกต่างกัน 

. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เช่น หนังสือติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการที่มีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก

. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ

. หนังสือประทับตรา คือหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น ไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อกำกับตรา โดยมีความมุ่งหมายว่าเป็นการแบ่งเบาภาระในเรื่องการลงชื่อใน หนังสือราชการ เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี เป็นต้น สมควรจะให้ข้าราชการชั้นหัวหน้ากองเป็นผู้รับผิดชอบในหนังสือธรรมดาได้บ้าง จึงได้กำหนดให้มีหนังสือที่มิต้องลงชื่อขึ้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วการใช้หนังสือประทับตราจะใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องไม่สำคัญมากนัก เช่น การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของหรือเอกสาร การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการสำคัญหรือการเงิน การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบการเตือนเรื่องที่ค้างหรือ เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งว่าให้ใช้หนังสือประทับตรา

. หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ

.. คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตรา  

       ครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่กำหนดไว้

.. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมาหรือไม่

       ก็ได้ เพื่อถือปฏิบัติเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้

.. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่

       บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่กำหนดไว้

. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว

.. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศ หรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ  

       ให้ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่กำหนดให้

.. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อความเข้าใจในกิจการของทางราชการ  

       หรือเหตุการณ์ หรือกรณีอื่น ๆ ให้ทราบชัดเจนทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดทำตามแบบ 

       ที่กำหนดไว้

.. ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการ เห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบให้จัดทำตามแบบที่กำหนด

. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทำขึ้น นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการับไว้เป็นหลักฐานของราชการมี ๔ ชนิด คือ

.๑ หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคลนิติบุคคล หรือหน่วยงาน

เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่กำหนดไว้

.๒ รายงานการประชุม คือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็น

      หลักฐานให้จัดทำตามแบบที่กำหนดไว้

.๓ บันทึก คือข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่   

      ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรม  

      ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ

.๔ หนังสืออื่น คือหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็น

      หลักฐานในทางราชการ ซึ่งหมายรวมถึง ภาพถ่าย ฟิลม์แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพ 

      ด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับทะเบียนรับหนังสือ

      ของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกำหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม  

      เว้นแต่มีแบบกฏหมายเฉพาะเรื่องให้ทำตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผังหลักฐานการ

      สืบสวน และสอบสวน และคำร้อง เป็นต้น

ฉะนั้น ก่อนจะร่างหนังสือผู้ร่างคงจะต้องถามตนเองก่อนว่า หนังสือฉบับนั้น ใครเป็นผู้ลงนาม  และเมื่อทราบแล้วจะต้องตั้งตนให้เสมือนกับเป็นผู้ลงนามแล้วจึงร่าง เพราะผู้ลงนามจะเป็นผู้รับผิดชอบหนังสือฉบับนั้น ถ้าหนังสืออ่านแล้วเข้าใจดี ถูกต้องก็ดีไป แต่ถ้าหนังสือฉบับนั้น เขียนสั่งการ หรือแจ้งให้ทราบไม่รู้เรื่อง ขาดความเข้าใจในเนื้อ หาก็ก่อให้เกิดผลเสียหายได้ ผู้ลงนามก็ต้องรับผิดชอบ ผู้ร่างก็จะถูกตำหนิ ส่วนข้อความจะยาวหรือสั้น นั่นก็ต้องอยู่ที่ผู้ร่างที่จะใช้การสังเกตว่าผู้บังคับบัญชาของท่านชอบข้อความแบบใด ไม่ชอบแบบใด ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว เพียงแต่ใช้ดุลยพินิจของตัวท่านเอง ทั้งนี้ข้อความจะต้องกะทัดรัด รัดกุม และชัดเจนการร่างหนังสือให้ถูกต้องนั้นจะมีหลักการเขียนซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการเขียนในถูกต้อง

มีดังนี้

. ถูกแบบ

. ถูกเนื้อหา

. ถูกหลักภาษา

. ถูกความนิยม

. การเขียนถูกแบบ คือจะต้องทราบว่าหนังสือที่จะร่างเป็นหนังสือภายใน  หนังสือภายนอกหรือหนังสือประทับตราฯลฯ เมื่อเลือกหนังสือได้แล้ว ก็จัดโครงสร้างหนังสือให้ถูกแบบ จัดวางข้อความให้

ถูกที่และใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องตามที่กำหนด เช่น

.๑ เรื่อง ต้องเขียนในหนังสือภายใน และหนังสือภายนอก ไม่ต้องเขียนในหนังสือประทับตรา

.๒ คำขึ้นต้น ใช้คำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ

.๓ คำลงท้าย เขียนเฉพาะหนังสือภายนอก ซึ่งต้องใช้คำลงท้ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

      ว่าด้วยงานสารบรรณ ส่วนหนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ไม่มีคำลงท้าย

. การเขียนให้ถูกเนื้อหา เนื้อ หาต้องประกอบด้วย

.๑ เหตุที่มีหนังสือไป ซึ่งอาจเป็นเหตุมาจากผู้มีหนังสือไป หรือเหตุจากบุคคลภายนอก หรือเหตุจาก

      เหตุการณ์ปรากฏขึ้น หรือเหตุจากผู้รับหนังสือ และอาจเป็นเหตุที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเหตุที่มีเรื่อง

      เดิมที่เคยติดต่อกันมา และอาจจะมีเรื่องสืบเนื่อง หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้

.๒ จุดประสงค์ของการเขียนหนังสือไป คือจะให้ผู้รับหนังสือทำอะไร หรือทำอย่างไร

.๓ ส่วนสรุปความ

ดังนั้น การจะเขียนให้ถูกต้องในเนื้อ หานั้น ถ้าเป็นเรื่องง่าย ๆ ก็อาจไม่ต้องเตรียมอะไรมากเพียงแต่คิดวิเคราะห์เล็กน้อยว่าเป็นเรื่องอะไร มีจุดประสงค์อย่างไร แต่ถ้าเป็นเรื่องยาก ก็จำเป็นจะต้องเตรียมการก่อนลงมือเขียน โดย

- ศึกษาเรื่อง

- จับประเด็นเรื่อง

- ย่อเรื่อง

.๑ การศึกษาเรื่อง

..๑ จุดมุ่งหมายในการศึกษาเรื่อง ผู้ร่างจะต้องศึกษาเรื่องให้ละเอียด และเข้าใจเนื้อ หาสาระสำคัญ ความเป็นมาและเป็นไปของเรื่องว่า ใครขออะไร ขอมาตามบทกฎหมายหรือระเบียบข้อใด หรือตามแนวทางปฏิบัติใด โดยมีเหตุผลประกอบคำขออย่างไร คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติอย่างไร การมีหนังสือตอบไปนั้น มีจุดประสงค์อย่างไร ดังนี้ เป็นต้น

..๒ เทคนิคในการศึกษาเรื่อง ต้องใช้ทั้ง ตา ปาก หู หัวใจ และมือในการศึกษา คือ

) ตา ต้องใช้อ่านเรื่องให้รู้ว่าเรื่องมีความหมายเป็นมาอย่างไร มีเรื่องต่อเนื่องอย่างไร เพื่อจะได้นำมาสรุป เขียนเหตุที่มีหนังสือไปได้อย่างถูกต้อง และต้องอ่านให้รู้เรื่องว่ามีผลสืบเนื่องของเรื่องนั้น อย่างไร เพื่อจะได้เขียนแจ้งเนื้อ ความไปยังผู้รับหนังสือได้ถูกต้องด้วย

) ปาก ต้องใช้ปากถามผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้อื่นเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของเรื่อง หรือผู้ที่เคยทำเรื่องเช่นนั้น หรือทำนองเดียวกันนี้เคยทำอย่างไร

) หู ใช้ฟังว่าเรื่องนั้นมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเกี่ยวกับใคร หรือกับอะไรอย่างไรบ้าง

) หัว ต้องใช้คิดวิเคราะห์หาเนื้อ หาสาระที่เป็นแก่นแท้ของเรื่องนั้นรวมทั้ง จุดประสงค์ที่จะมีหนังสือไป ตลอดจนแนวทางที่จะเขียน

) ใจ ต้องตั้ง ใจศึกษาเรื่องให้เข้าใจ ไม่ใจลอย หรืออคติจนทำให้เรื่องเบี่ยงเบนไป ไม่ทึกทักสรุปความเอาเองง่าย ๆ

) มือ ต้องค้นคว้าหาเรื่องที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และตัวอย่างเรื่องที่เคยทำมาแล้ว รวมทั้ง หาตัวอย่างร่างหนังสือดี ๆ มาประกอบการเขียนด้วย

.๒ การจับประเด็นของเรื่อง ซึ่งเป็นจุดสำคัญอันเป็นแก่นแท้ของเรื่องนั้น ที่จะต้องเขียนไปถึงผู้รับ หนังสือประกอบด้วยเหตุที่มีหนังสือไป และจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป ซึ่งอาจทำโดยการตั้ง คำถามตัวเองเป็นคำถามแรกว่า เหตุใดจึงต้องมีหนังสือนี้ออกไป

คำตอบก็คือเพราะมีผู้รับหนังสือได้...........ขอมา และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติว่า...........”เป็นต้น

.๓ การย่อเรื่อง เป็นการสรุปความที่เป็นเนื้อ หาสาระ และที่เกี่ยวกับประเด็นซึ่งอ้างเป็นเหตุให้มีหนังสือไป เพื่อจะได้นำไปเขียนในส่วนเนื้อ เรื่องของหนังสือให้ถูกต้อง ในเนื้อหาโดยกะทัดรัด อาจทำได้โดยการตั้งคำถามตัวเองว่า ใคร ทำอะไร ทำต่อใคร ทำอย่างไร ทำไปเพื่ออะไร(เพราะอะไร) ทำที่ไหน เมื่อใด ฯลฯ

. ถูกหลักภาษา ต้องคำนึงถึง เรื่องหลัก ๒ เรื่อง คือ

.๑ รูปประโยค แบบไม่มีกรรม แบบมีกรรม แบบประโยคซ้อนและแบบกรรมร่วม

.๒ ความสัมพันธ์ของข้อความ ระหว่างประโยคกับประโยค ระหว่างคำ ประธาน-กิริยา-กรรม-คำประกอบ ระหว่างคำที่แยกคร่อมข้อความ ระหว่างคำรวมกับคำแยก และระหว่างคำหลักกับคำขยาย

. การเขียนให้ถูกความนิยม

ลักษณะสำนวนภาษาและการเขียนข้อความในหนังสือราชการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ได้วางหลักการเขียนข้อความในหนังสือราชการ ดังนี้

() ส่วนที่เป็นเหตุผล ให้เขียนเฉพาะที่จำเป็น และถ้าเป็นเรื่องที่เคยติดต่อกันมาแล้วก็อ้าง หรือเท้าความเรื่องเดิมอย่างย่อที่สุด

() ส่วนที่เป็นความประสงค์ ระบุว่าจะทำอะไร เพื่อสะดวกแก่ผู้รับหนังสือ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถ้ามีความประสงค์หลายข้อ ก็ให้แยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน

หนังสือฉบับแรก มักขึ้น ต้นด้วยด้วย.............” “เนื่องด้วย.............” “เพื่อ...........”และขึ้นต้นข้อความที่ประสงค์ว่าจึง....”

หนังสือตอบรับ มักขึ้น ต้นด้วยตาม............” “ตามที่..............นั้นและขึ้น ต้นข้อความที่เป็นความประสงค์ว่าบัดนี้..............”

ข้อความทิ้งทาย ในตอนจบของหนังสือราชการ มักใช้สำนวนดังนี้จึงเรียนมาเพื่อ

ทราบ” “จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ” “จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ” (ขึ้น อยู่กับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เขียน)

ลักษณะสำนวนภาษาของหนังสือราชการที่บกพร่อง ได้แก่

. ไม่ชัดเจน ได้แก่ การใช้คำหรือประโยคที่คลุมเครือ ซึ่งตีความหมายได้หลายอย่างทำให้ผู้อ่านเข้าใจยาก หรือไม่เข้าใจความประสงค์ เช่นหากมีข้อขัดข้องประการใด โปรดแจ้งให้ทราบด้วยควรเป็นหากมีข้อขัดข้องประการใด โปรดแจ้งให้ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้ง แต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ด้วย

. ไม่สุภาพแนบเนียน ได้แก่ การใช้คำหรือความที่ห้วน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าได้รับการขู่บังคับ

จึงไม่เกิดผลดีในด้านความสัมพันธ์ต่อกัน เช่นดังนั้น ทาง..............ขอให้ท่านนำเงินค่า.............ไปชำระที่............ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวมิฉะนั้น จะจัดการตามระเบียบต่อไป ควรเป็นดังนั้น ทาง............ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านให้นำเงินค่า............ไปชำระที่.........ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

. ไม่ถูกต้อง ได้แก่ การเขียนไม่ถูกต้องแบบหนังสือราชการที่ระเบียบกำหนดไว้ เขียนไม่ถูกหลักภาษา ใช้ภาษาพูด หรือใช้ภาษาผิดระดับ เช่นขอเรียนว่าไม่รับข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลย

ควรเป็นขอเรียนว่าไม่ได้รับข้อมูลอันใดที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

. ไม่ได้ความสมบูรณ์ ได้แก่ การเขียนโดยขาดสาระสำคัญบางตอน เช่นตามที่ท่านได้..........โดยค้างชำระค่า...........ประเภท...........นัน้ .......ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านให้นำเงินไปชำระภายในกำหนดเวลาด้วย

ควรเป็นตามที่ท่านได้............โดยค้างชำระค่า...........ประเภท.........นัน้ ตามระเบียบของ................เมื่อท่านได้รับใบแจ้งหนี้ค่า............แล้ว ท่านจะต้องนำเงินไปชำระที่..................ภายใน ๑๕วัน โดยจะไม่มีเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บเงินจากท่าน ดังนั้น ..............ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านให้นำเงินค่า...............ไปชำระที่................ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

. ไม่กะทัดรัด ได้แก่ การใช้คำหรือประโยคฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น เช่นรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ท่านจะต้องคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลว่ามีนโยบายสำคัญ และนโยบายรีบด่วนอะไรบ้างนโยบายไหนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านเองก็จะนำนโยบายนั้น ไปกำหนดแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลควรเป็นรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ท่านจะต้องติดตามว่ามีนโยบายใดสำคัญและรีบด่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ซึ่งจะต้องนำไปกำหนดแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องด้วย

. ขาดความสละสลวย ได้แก่ การเรียงลำดับความไม่เป็นไปตามความสำคัญหรือไม่ ลำดับตามหัวข้อที่เหมาะสม การเขียนขาดเอกภาพ ข้อความไม่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ฯลฯ เช่นกรม........ขอเรียนว่าได้ดำเนินการตามที่ท่านได้ขอให้กรม........ดำเนินการเรื่อง.........ตามที่ท่านประสงค์แล้ว ปรากฏว่า......”ควรเป็นตามที่ท่านขอให้กรม...........ดำเนินการเรื่อง...........นั้น กรม..........ได้ดำเนินการตามที่ท่านประสงค์แล้ว ปรากฏว่า..............

การร่างหนังสือนั้น ถ้าผู้ร่างมีหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับมีการวิเคราะห์ และใช้ดุลยพินิจ ก็สามารถที่จะร่างหนังสือได้ดีโดยไม่ยากอย่างที่คิด แต่ต้องมีการฝึกการร่างหนังสือบ่อย ๆ พร้อมทั้งศึกษาเรื่องต่าง ๆ โดยใช้ทั้งตา ปาก หู หัวใจ และมือ ทุกท่านก็สามารถที่จะร่างหนังสือได้เสร็จอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังบ่งบอกถึงศักยภาพของผู้ร่างหนังสืออีกด้วยเข้าชม : 29953


บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      บทความ กศน. 16 / ส.ค. / 2554
      การเขียนหนังสือราชการ 9 / ส.ค. / 2554
      ประวัติอำเภอบำเหน็จณรงค์ 9 / ส.ค. / 2554


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:59:28
ชอบมากๆ เพราะเป็นความรู้ที่มีประโยชน์
โดย : ครูผู้น้อย    ไอพี : 113.53.221.233

ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13:47:24
20160118 junda
cheap uggs
true religion outlet
nike air max
cheap oakley sunglasses
adidas shoes uk
ray ban sunglasses
toms outlet
ralph lauren outlet
mizuno running shoes
true religion jeans
gucci
coach outlet
michael kors outlet uk
michael kors uk
nike free runs
ray ban sunglasses
moncler jackets
mont blanc pens
ed hardy uk
toms outlet
moncler jackets
kate spade handbags
adidas originals
michael kors handbags
louis vuitton outlet
kate spade outlet
nike trainers
gucci outlet
christian louboutin outlet
ralph lauren uk
cheap ugg boots
cheap ugg boots
sac longchamp pliage
nike huarache trainers
hermes uk
toms outlet
caoch outlet
air jordan pas cher
michael kors outlet online
nike air jordan
nike free run
michael kors outlet
adidas superstars
cheap ray bans
coach outlet
nike air max
hollister clothing
ralph lauren uk
longchamp bags
true religion
ghd hair straighteners
louis vuitton handbags
coach canada outlet
air force 1
cheap jordans
coach factory outlet
oakley vault
louis vuitton borse
nike tn
gucci borse
adidas trainers
louis vuitton handbags
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
michael kors
fitflops
burberry outlet
cheap uggs boots
mcm outlet
michael kors outlet online
true religion outlet
tory burch outlet
michael kors
moncler outlet
nike sb shoes
michael kors bags
polo outlet
ralph lauren outlet
michael kors handbags
marc jacobs outlet
louis vuitton outlet
coach factory outlet
ugg sale
jordan 8
jordan shoes
air jordan 13
nike roshe runs
louis vuitton outlet
basketball shoes
michael kors outlet online
tiffany jewelry
coach factory outlet
michael kors outlet
jordan 4
uggs outlet
canada goose outlet
burberry outlet
cheap ugg boots
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg boots
air jordans
ugg outlet
chi flat iron
coach factory outlet
nike roshe run women
michael kors outlet
canada goose outlet
ugg boots
louis vuitton pas cher
longchamp outlet
christian louboutin uk
coach factory outlet
canada goose outlet
michael kors
michael kors uk
coach factory outlet
michael kors outlet
jordan pas cher
louboutin
nike blazer
coach outlet
canada goose jackets
christian louboutin outlet
cheap uggs
louis vuitton outlet
ugg boots
fitflops
adidas gazelle
christian louboutin
coach factory outlet
burberry outlet
ghd straighteners
michael kors outlet
timberland outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
michael kors
canada gooses outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
toms outlet
ture religion outlet
fitflops
christian louboutin shoes
cheap toms
kate spade outlet
fitflop uk
cheap jordan shoes
ugg boots
air jordan uk
mcm outlet
nike cortez
oakley sunglasses
coach outlet
ugg outlet
louis vuitton
pandora charms
north face jackets
nike blazers
rolex replica watches
ray ban
coach factory outlet
michael kors
cheap jordans
burberry outlet online
michael kors handbags
louis vuitton outlet
coach outlet
nike outlet
mulberry bags
coach outlet
louis vuitton bags
juicy couture
nike shoes
sac longchamp
ugg australia
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
nike sb
louboutin pas cher
michael kors outlet
michael kors outlet online
timberland boots
jordan 13
adidas uk
canada goose uk
louis vuitton handbags
soccer jerseys
nike uk
coach outlet
burberry outlet online
nike uk
nike air max shoes
pandora jewelry
louboutin outlet
coach factory outlet
abercrombie and fitch
coach outlet
toms outlet
ugg outlet store
michael kors handbags
louis vuitton
ray bans
toms shoes
running shoes
coach outlet
michael kors handbags
louis vuitton outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
nike outlet
adidas shoes
michael kors handbags
kate spade uk
christian louboutin outlet
louis vuitton
nike outlet store
jordan 4 toro
michael kors outlet
jordan 6
nike store
michael kors handbags
air max 95
jordan 3
jordan 3 infrared
tommy hilfiger outlet
louis vuitton
christian louboutin outlet
chaussure louboutin
jordan 8s
nike trainers
michael kors outlet
toms wedges
nike air max uk
christian louboutin outlet
coach factorty outlet
coach outlet
louboutin
polo outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
instyler max
gucci outlet
fitflops clearance
cheap oakley sunglasses
sac longchamp pas cher
adidas outlet store
fake oakley sunglasses
north face outlet
toms shoes
cheap uggs on sale
louis vuitton handbags
kate spade
michael kors outlet online
canada goose jacket
oakley sunglasses
michael kors outlet
ralph lauren pas cher
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet
true religion outlet
coach outlet
ed hardy outlet
true religion jeans
michael kors
kate spade outlet
sac longchamp
cheap jordan shoes
michael kors uk
true religion outlet
michael kors uk
michael kors handbags
snapbacks wholesale
tiffany and co
coach factory outlet
hermes belt
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
burberry outlet
coach factory outlet
toms outlet store
burberry outlet
ugg outlet
ray ban
new balance outlet
coach outlet store online
jordan retro 3
ugg boots
ghd
โดย : xiaojun    ไอพี : 112.111.185.205

ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 11:29:02
20160426 junda
COACH, born in 1941.polo outlet Headquarteredhollister in New York.michael kors outlet COACH is the nike air maxUS high-end lifestyle fashion brand, reebok classic saleoffers fine accessories ralph lauren outletand gifts for men, women, hollister clothingproduct line includes handbags, toms outletmen's package, men and women bottega veneta handbagsof small leather goods,ray-ban sunglasses footwear, apparel, watches, ray banstravel goods, scarves, oakley sunglassessunglasses, perfumes, fashionburberry outlet jewelry and pandora charmsso on. COACH brand products fitflopsthrough boutiques,michael kors bags designated departmentchaussure louboutin stores, specialty michael kors outletstores and the official website cheap ray-ban sunglassesof the Globalinstyler max Offering.
American classicadidas superstars leather goods brand COACH,louis vuitton outlet online has always been simple,ferragamo shoes durable and unique style to winadidas stan smith consumers. bottega veneta outletAnd have the good old word of mouth designer bagsCOACH bag, the original ghd hair straightenersdesign was actually valentino shoesinspired from a lacoste outletsoftball glove brand founder Miles christian louboutin outletCahn in a softball game fitflop ukwatching the scene, ray banshe was surprised to find that michael kors pursessoftball gloves havecheap omega watches more you use the more converse sneakerssmooth, more soft featuresversace shoes, so he tried to go back levis jeansafter the special prada sunglassestreatment of leather to makefitflops sale clearance it more flexible, with easy bleaching,armani exchange wear characteristics, and simply use a damp cloth, coach factory outletleather can retain perfect as new, yeezy boost 350of course, this durable andgucci borse convenient the design immediately by therolex watches majority of consumers love!
COACH (COACH), founded louis vuitton borsein New York in 1941, lululemon outletthe main male and female fine nike huarache trainersaccessories and gifts, includingcoach outlet handbags, wallets, accessories,cartier watches fashion jewelry, shoes, clothing, gucci outletwatches and so on. Each true religion outletCOACH products are the perfect vans shoesbalance of designmichael kors outlet and function.
COACH representativeoakley sunglasses of the most acclaimed adidas supercolorAmerican fashion innovativecoach outlet style and traditional practices,
hollister salewith simple, url=http://www.pandorajewelryoutlet.name]pandora jewelry[/url]durable and unique style to win consumers, toms wedgesand its products have ralph lauren pas chermaintained high quality babyliss prostandards of materials and workmanship,true religion jeans and this throughout the brand purpose, nike free runsCOACH is the cornerstone louis vuitton outletof success.
COACH was first establishedjordan shoes in 1941, is run by a adidas superstarfamily of six from nike storethe leather master cobbler, and ismichael kors outlet clearance America's oldest and mostmichael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors outlet store,michael kors handbags,michael kors bags,michael kors watches,michael kors purses successful leather products omega watchescompanies. Since thendesigner handbags, COACH (COACH) unique adidas trainerscraftsmanship and high-qualityreebok shoes production is quite particular ray ban outletabout the quality ed hardy ukof customer favor.adidas nmd It is said, COACH (COACH), foundernike air max uk of Miles Cahn was originallycheap ferragamo shoes produced inspiration from oakley sunglassesa pair of conventional fitflopsbaseball glove. michael kors outletHe found theadidas nmd runner baseball glove morecoach outlet you use the more smooth, coach outlet onlineso he learn his techniques, yeezy boost 350and after careful processing,kate spade outlet the durable baseball glove nike tnleather becomes soft and durable. coach outletThis presents a charming cheap jordan shoesnatural leather lines, stephen curry shoesand does not requirenike roshe run women complicated maintenancelongchamp handbag skills, christian louboutinbut also to maintainmichael kors handbags the original appearance.
But today, rolex replica watchesafter half a century,canada goose outlet COACH leather factorymizuno running shoes is still the responsibility skechers shoesof the exquisite arttoms outlet of leather master, kate spade outletmost of them adidas pure boosthave more than ralph lauren outlet20 years of experiencemichael kors outlet clearance in leather, leatherjordan pas cher craft full of lovenike air max and professional, michael kors watchestherefore, for every COACHcheap ugg boots terms of the master cobbler, michael kors outlet onlineCOACH is not justreebok classic shoes a brand name, nike cortezit is their painstaking louis vuitton outletefforts and heritage.
1990s, COACH companyyeezy boost 350 balck and quite a lot ofburberry uk history of the old businesses,dior sunglasses met the developmentkate spade outlet "bottleneck." michael kors handbagsCOACH product at thecheap jordans time, mostly with hermes ukstrong functionality,converse all star durability, etc., ecco shoesbut in the adadidas nmd information rapidlydiscount nike shoes expanding in the 1990s, under armour shoesbut was unable tonike blazer build up theirjimmy choo outlet own unique brandnew balance outlet image. At the same time, louboutinLouis Vuitton, puma shoesPRADA and so began air jordansto impressionistic product design competitionoakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount for the market, these fitflopscompanies tookburberry outlet a lot originally belonged COACH fitflops outletmarket share. COACH mont blanc penssales not only stagnant andcheap jordans has regressed.
By 1995, oakley sunglassesthe company usheredair jordan uk in a turning point,air max 95 because they ushered michael kors outlet onlinein the "Redeemer" a history cheap nhl jerseysof the company - Road
" · Flange Kefu.adidas uk He becamecheap nike shoes chairman and CEO, true religionCOACH basketball shoesbrand began michael kors outletto re-energize.ghd flat iron Frank eph lacoste shoesphilosophy is: adidas nmd whiterich in substance,christian louboutin uk information ed hardy outletdeveloped modern michael kors outletsociety, rely onnike air max shoes the qualitycheap oakley sunglasses and functionalityreebok pump can not meet supra for salethe needs of polo outletmodern consumerscalvin klein underwear, and consumerslouis vuitton handbags are in asics gel nimbusfact moresupra shoes concerned fake oakleys outletabout whether burberry outlet onlinethe pursuitoakley sunglasses of product cheap mlb jerseyscarry pleasureadidas shoes uk, is beautiful cartier love braceletand so ray ban sunglasses""emotional cheap oakley sunglasses""of demand.under armour outlet So aftercoach outlet store he took nike cortez red  office, the work chi flat irondone is not ralph lauren ukto let the versace sunglassesquality and functionalitymichael kors bags become the only ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray banscompetitive COACHcoach factory outlet products,running shoes he wants to prada outletimprove thepolo ralph lauren ""emotional needs""valentino shoes on sale of thenfl jerseys wholesale product."
Soon afteradidas nmd taking michael kors outlet clearanceoffice, ralph lauren outletfrank eph invitedlouboutin pas cher a new designerair force 1 Reed Krakow. christian louboutin outletKrakow made famous adidas gazelle3F new sac longchamp pliageproductnike trainers ideas --Funcanada goose outlet, Femininekate spade handbags, Fashionable, polo ralph laurendirectly let COACHmichael kors outlet online this brand rolex submarinersee the hopechristian louboutin outlet. Changelongchamp outlet the product sac longchampfrom raw nike air max salematerials burberry handbagsto start, coach outlet storeKrakow coach outlet store onlinedesign begins conversewith leather,converse trainers nylon cheap oakley sunglassesand cloth, cheap oakley sunglassesto market true religion outletlight, bright ray ban sunglassescolors bagscoach purses. Of course,asics shoes the beginning calvin klein outletof the ralph lauren outletrevolution michael kors outletis not complete,coach outlet but jimmy choo shoesgradual. Becausecoach outlet the flange Kefucheap oakley sunglasses believes cheap jerseys wholesalethat if desperate toms shoesto implementgucci handbags new armani watchesdesign, cheap nba jerseyswill only polo ralph lauren outletcause COACHnike huarache white inherent consumerpolo outlet antipathy.coach outlet "We need abercrombie and fitchto do michael kors outlet onlineis to do cheap ray bansno harm lululemon salein the original premiselouis vuitton pas cher of the brand, vans sk8 hito do incrementalmichael kors outlet innovation.
Slowly, michael kors outletinnovation has played coach factory outletan effect, COACH company'smichael kors outlet online sales began ralph lauren outletto pick up. michael kors outlet onlineReliable qualityray ban outlet and well-designed COACHhermes belt back tonike air max people's attention,michael kors outlet and quicklyray ban sunglasses outlet regain market share.yeezy boost 750 After experiencing ugg bootsmore than ten years of yeezy boost 350development by the end of 2006, the market capitalizationburberry outlet of the company has nearly $ 18 billion, a fashion brand leader.
โดย : xiaojun    ไอพี : 104.148.124.134

ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 11:29:40
20160426 junda
COACH, born in 1941.polo outlet Headquarteredhollister in New York.michael kors outlet COACH is the nike air maxUS high-end lifestyle fashion brand, reebok classic saleoffers fine accessories ralph lauren outletand gifts for men, women, hollister clothingproduct line includes handbags, toms outletmen's package, men and women bottega veneta handbagsof small leather goods,ray-ban sunglasses footwear, apparel, watches, ray banstravel goods, scarves, oakley sunglassessunglasses, perfumes, fashionburberry outlet jewelry and pandora charmsso on. COACH brand products fitflopsthrough boutiques,michael kors bags designated departmentchaussure louboutin stores, specialty michael kors outletstores and the official website cheap ray-ban sunglassesof the Globalinstyler max Offering.
American classicadidas superstars leather goods brand COACH,louis vuitton outlet online has always been simple,ferragamo shoes durable and unique style to winadidas stan smith consumers. bottega veneta outletAnd have the good old word of mouth designer bagsCOACH bag, the original ghd hair straightenersdesign was actually valentino shoesinspired from a lacoste outletsoftball glove brand founder Miles christian louboutin outletCahn in a softball game fitflop ukwatching the scene, ray banshe was surprised to find that michael kors pursessoftball gloves havecheap omega watches more you use the more converse sneakerssmooth, more soft featuresversace shoes, so he tried to go back levis jeansafter the special prada sunglassestreatment of leather to makefitflops sale clearance it more flexible, with easy bleaching,armani exchange wear characteristics, and simply use a damp cloth, coach factory outletleather can retain perfect as new, yeezy boost 350of course, this durable andgucci borse convenient the design immediately by therolex watches majority of consumers love!
COACH (COACH), founded louis vuitton borsein New York in 1941, lululemon outletthe main male and female fine nike huarache trainersaccessories and gifts, includingcoach outlet handbags, wallets, accessories,cartier watches fashion jewelry, shoes, clothing, gucci outletwatches and so on. Each true religion outletCOACH products are the perfect vans shoesbalance of designmichael kors outlet and function.
COACH representativeoakley sunglasses of the most acclaimed adidas supercolorAmerican fashion innovativecoach outlet style and traditional practices,
hollister salewith simple, url=http://www.pandorajewelryoutlet.name]pandora jewelry[/url]durable and unique style to win consumers, toms wedgesand its products have ralph lauren pas chermaintained high quality babyliss prostandards of materials and workmanship,true religion jeans and this throughout the brand purpose, nike free runsCOACH is the cornerstone louis vuitton outletof success.
COACH was first establishedjordan shoes in 1941, is run by a adidas superstarfamily of six from nike storethe leather master cobbler, and ismichael kors outlet clearance America's oldest and mostmichael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors outlet store,michael kors handbags,michael kors bags,michael kors watches,michael kors purses successful leather products omega watchescompanies. Since thendesigner handbags, COACH (COACH) unique adidas trainerscraftsmanship and high-qualityreebok shoes production is quite particular ray ban outletabout the quality ed hardy ukof customer favor.adidas nmd It is said, COACH (COACH), foundernike air max uk of Miles Cahn was originallycheap ferragamo shoes produced inspiration from oakley sunglassesa pair of conventional fitflopsbaseball glove. michael kors outletHe found theadidas nmd runner baseball glove morecoach outlet you use the more smooth, coach outlet onlineso he learn his techniques, yeezy boost 350and after careful processing,kate spade outlet the durable baseball glove nike tnleather becomes soft and durable. coach outletThis presents a charming cheap jordan shoesnatural leather lines, stephen curry shoesand does not requirenike roshe run women complicated maintenancelongchamp handbag skills, christian louboutinbut also to maintainmichael kors handbags the original appearance.
But today, rolex replica watchesafter half a century,canada goose outlet COACH leather factorymizuno running shoes is still the responsibility skechers shoesof the exquisite arttoms outlet of leather master, kate spade outletmost of them adidas pure boosthave more than ralph lauren outlet20 years of experiencemichael kors outlet clearance in leather, leatherjordan pas cher craft full of lovenike air max and professional, michael kors watchestherefore, for every COACHcheap ugg boots terms of the master cobbler, michael kors outlet onlineCOACH is not justreebok classic shoes a brand name, nike cortezit is their painstaking louis vuitton outletefforts and heritage.
1990s, COACH companyyeezy boost 350 balck and quite a lot ofburberry uk history of the old businesses,dior sunglasses met the developmentkate spade outlet "bottleneck." michael kors handbagsCOACH product at thecheap jordans time, mostly with hermes ukstrong functionality,converse all star durability, etc., ecco shoesbut in the adadidas nmd information rapidlydiscount nike shoes expanding in the 1990s, under armour shoesbut was unable tonike blazer build up theirjimmy choo outlet own unique brandnew balance outlet image. At the same time, louboutinLouis Vuitton, puma shoesPRADA and so began air jordansto impressionistic product design competitionoakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount for the market, these fitflopscompanies tookburberry outlet a lot originally belonged COACH fitflops outletmarket share. COACH mont blanc penssales not only stagnant andcheap jordans has regressed.
By 1995, oakley sunglassesthe company usheredair jordan uk in a turning point,air max 95 because they ushered michael kors outlet onlinein the "Redeemer" a history cheap nhl jerseysof the company - Road
" · Flange Kefu.adidas uk He becamecheap nike shoes chairman and CEO, true religionCOACH basketball shoesbrand began michael kors outletto re-energize.ghd flat iron Frank eph lacoste shoesphilosophy is: adidas nmd whiterich in substance,christian louboutin uk information ed hardy outletdeveloped modern michael kors outletsociety, rely onnike air max shoes the qualitycheap oakley sunglasses and functionalityreebok pump can not meet supra for salethe needs of polo outletmodern consumerscalvin klein underwear, and consumerslouis vuitton handbags are in asics gel nimbusfact moresupra shoes concerned fake oakleys outletabout whether burberry outlet onlinethe pursuitoakley sunglasses of product cheap mlb jerseyscarry pleasureadidas shoes uk, is beautiful cartier love braceletand so ray ban sunglasses""emotional cheap oakley sunglasses""of demand.under armour outlet So aftercoach outlet store he took nike cortez red  office, the work chi flat irondone is not ralph lauren ukto let the versace sunglassesquality and functionalitymichael kors bags become the only ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray banscompetitive COACHcoach factory outlet products,running shoes he wants to prada outletimprove thepolo ralph lauren ""emotional needs""valentino shoes on sale of thenfl jerseys wholesale product."
Soon afteradidas nmd taking michael kors outlet clearanceoffice, ralph lauren outletfrank eph invitedlouboutin pas cher a new designerair force 1 Reed Krakow. christian louboutin outletKrakow made famous adidas gazelle3F new sac longchamp pliageproductnike trainers ideas --Funcanada goose outlet, Femininekate spade handbags, Fashionable, polo ralph laurendirectly let COACHmichael kors outlet online this brand rolex submarinersee the hopechristian louboutin outlet. Changelongchamp outlet the product sac longchampfrom raw nike air max salematerials burberry handbagsto start, coach outlet storeKrakow coach outlet store onlinedesign begins conversewith leather,converse trainers nylon cheap oakley sunglassesand cloth, cheap oakley sunglassesto market true religion outletlight, bright ray ban sunglassescolors bagscoach purses. Of course,asics shoes the beginning calvin klein outletof the ralph lauren outletrevolution michael kors outletis not complete,coach outlet but jimmy choo shoesgradual. Becausecoach outlet the flange Kefucheap oakley sunglasses believes cheap jerseys wholesalethat if desperate toms shoesto implementgucci handbags new armani watchesdesign, cheap nba jerseyswill only polo ralph lauren outletcause COACHnike huarache white inherent consumerpolo outlet antipathy.coach outlet "We need abercrombie and fitchto do michael kors outlet onlineis to do cheap ray bansno harm lululemon salein the original premiselouis vuitton pas cher of the brand, vans sk8 hito do incrementalmichael kors outlet innovation.
Slowly, michael kors outletinnovation has played coach factory outletan effect, COACH company'smichael kors outlet online sales began ralph lauren outletto pick up. michael kors outlet onlineReliable qualityray ban outlet and well-designed COACHhermes belt back tonike air max people's attention,michael kors outlet and quicklyray ban sunglasses outlet regain market share.yeezy boost 750 After experiencing ugg bootsmore than ten years of yeezy boost 350development by the end of 2006, the market capitalizationburberry outlet of the company has nearly $ 18 billion, a fashion brand leader.
โดย : xiaojun    ไอพี : 104.148.124.134ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้ [กด F5 ถ้ารหัสไม่ชัดเจน]
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ mocyc@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05