[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กศน.บำเหน็จณรงค์กับการศึกษาตามอัธยาศัย

ศุกร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554


 
กศน.บำเหน็จณรงค์  โดยงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้จัดกิจกรรมให้กับเยาวชน  บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่  6  ตำบลโคกเริงรมย์
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อส่งเสริมความต้องการมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจะสั่งสมความรู้
ทักษะ เจตคติ การรู้แจ้งและประสบการณ์การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลาดังนั้น กิจกรรมของห้องสมุดประชาชน
จึงเป็นส่วนในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งแนวคิดและหลักการในการพัฒนากิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชน  ดังต่อไปนี้ 
ให้บริการหนังสือ สื่อประเภทต่างๆ หมายถึง กิจกรรมการให้บริการหนังสือและสื่อของห้องสมุด โดยมุ่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการ
ซึ่งจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะสามารถนำความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นการเสริมความรู้เพิ่มเติม
สำหรับหลักสูตรการศึกษาประเภทต่างๆ ซึ่งกิจกรรมที่ให้บริการมีดังนี้
- ให้บริการหนังสือ เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์
- การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน วิทยุการศึกษา และโทรทัศน์การศึกษา เป็นต้น
- การให้บริการเชิงรุก ได้แก่ โทรทัศน์ โทรสาร และการทำสำเนาเอกสารเป็นต้น
- การจัดนิทรรศการ เป็นกิจกรรมการให้การศึกษารูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นกระบวนการของเรื่องนั้นๆ ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย
- จัดให้ความรู้เรื่องวันสำคัญต่างๆ วันนักขัตฤกษ์ หรือเทศกาลของชุมชน
- จัดเผยแพร่วิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
- จัดตามความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ
 
 


เข้าชม : 1522


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      กศน.บำเหน็จณรงค์กับการศึกษาตามอัธยาศัย 22 / ก.ค. / 2554


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05