[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 asean_564ประเทศไทยประเทศฟิลิปินประเทศบรูไนประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซียประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศเมียนม่า

 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวเด่น
หัวข้อเรื่อง : เปิดตัวบ้านหนังสืออัจฉริยะ

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


สรุปการเข้าร่วมโครงการ:เปิดตัวโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  1

สรุปการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปีงบประมาณ 2556

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :เปิดตัวโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ       

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย    

3. ระยะเวลา    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556                 

4. สถานที่        ณ ฮอลล์ ๙ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี    

5.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม        

          ผู้บริหาร จำนวน  1 คน

          บุคลากร กศน จำนวน 9 คน               

          รวมทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้

          1.นายธนภาค  รอดพร้อม

          2.นางสาวกฤตยา  กำลังทวี

          3.นายนัทพงษ์  วรรณกูล

          4.นางสาวจรัสศรี  สนิทไทย

          5.นางสาวเมยวดี  จ่าทัน

          6.นางสาวนายมนต์ชัย  ปราบคะเชนทร์

          7.นางสาวพรพิมล  พงษ์จำนง

          8.นางสาวขนิษฐา  พิมาลัย

          9.นางสาวขนิษฐา  ฉายชัยภูมิ

          10.นางสาวอรุณทิพย์ สอนชัยภูมิ

 

6. ที่มาของโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ ศธ. ดำเนินการ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ    เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558        ซึ่งกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือแจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว มีพระราชกระแส ขอเปลี่ยนจากการจัดโครงการดังกล่าว เป็น การจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุดต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดอบรมให้กับผู้ที่จะมาใช้ห้องสมุดได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัย และข้อพึงปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด การเคารพสิทธิ์ผู้อื่น ตลอดจนการช่วยดูแลรักษาห้องสมุดร่วมกัน เห็นว่า จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและประชาชนจะดีกว่า     

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศธ. จึงได้จัดทำ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ   เพื่อจัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษ์ หนังสือ สำหรับห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีตลอดจนบ้านหนังสือ : ห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทั่วไป และสร้างโอกาสในการอ่านให้เกิดขึ้นกับประชาชนในระดับรากหญ้าที่อยู่ในหมู่บ้าน ที่ด้อยโอกาสในการอ่านที่มีสาเหตุมาจากปัญหาหลายประการ อาทิ ห้องสมุดอยู่ห่างไกลบ้านพัก เดินทางไม่สะดวก หนังสือราคาสูง ไม่มีเงินเหลือพอที่จะซื้อหนังสืออ่าน การจัดหาหนังสือให้กับบ้านหนังสือ : ห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน ที่อยู่ในหมู่บ้าน และห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีจึงจะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นกับทุกคนได้อย่างแท้จริง ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2558

2. เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล

3. เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบบ้านหนังสืออัจฉริยะหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีและองค์ความรู้ที่สนใจได้อย่างต่อเนื่อง

8. เป้าหมาย

1 บ้านหนังสืออัจฉริยะหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ปกติทั่วประเทศ จำนวน 40,000 แห่ง

2 บ้านหนังสืออัจฉริยะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 1,800 แห่ง

3 ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีจำนวน 87 แห่ง

9. แนวทางการดำเนินงาน

1 สำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลความสนใจ ความต้องการด้านการอ่านของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนศึกษาสภาพการเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการในแต่ละหมู่บ้าน

2 สำรวจข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนจัดทำเกณฑ์การคัดสรรสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

3 จัดตั้งบ้านหนังสือในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน และจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ นิตยสารรายปักษ์ หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะและห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีที่เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่

4 ดำเนินการจัดกิจกรรม และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งการช่วยกันดูแลรักษาห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีและพัฒนาบ้านหนังสือหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นบ้านหนังสือเสริมสร้างอัจฉริยภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน

5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านในฐานะที่เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการเสริมสร้างอัจฉริยภาพส่วนบุคคล และความเข้มแข็งของชุมชนและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมบ้านหนังสือหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน และห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี

6 นิเทศ ติดตาม สรุป และรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

 

10. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  ตุลาคม 2555-กันยายน 2556

 

11. ประโยชน์/ สาระ  ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

โครงการเปิดตัวบ้านหนังสืออัจฉริยะ จัดขึ้น ณ ฮอลล์ ๙ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายวรกร คำสิงห์นอก ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) รวมทั้งผู้บริหาร กศน.อำเภอและอาสาสมัคร กศน. จากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานกว่า ๑๐,๐๐๐ คน

โดย รมว.ศธ.กล่าวว่า โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะในช่วงแรก มีเป้าหมายจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะรวม ๔๑,๘๐๐ แห่งจาก ๘๐,๐๐๐ หมู่บ้านทั่วประเทศ แบ่งเป็น พื้นที่ปกติ ๔๐,๐๐๐ แห่ง และพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลาอีก ๑,๘๐๐ แห่ง รวมทั้งห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี๘๗ แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน เปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีหนังสืออ่านมากขึ้น

สำหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ จัดขึ้นตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยเห็นชอบให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน และกำหนดให้ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน ซึ่ง ศธ.โดย กศน.ในฐานะเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อน ๓ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในการอ่าน การพัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน และการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการอ่านให้ยั่งยืน ซึ่งโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะให้เป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้าน และมีข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยง่าย


9. ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม(ถ้ามี)

          1. การจัดที่นั่งไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

         

10. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)

          ควรสำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน เพียงพอต่อการเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรม เนื่องจากอาสาสมัครบางพื้นที่ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรมม กศนเป็นครั้งแรก ควรจะได้รับคววามประทับใจ

 

                                                      ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน

                                                           ( นางสาวกฤตยา  กำลังทวี  )

                                                              บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

  
 เข้าชม : 1007


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประชาสัมพันธ์ 21 / ม.ค. / 2557
      อบรมพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการด้วยระบบICT 2 / ส.ค. / 2556
      2 เมษา รักการอ่าน 27 / มี.ค. / 2556
      เอกสารประชาสัมพันธ์รายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 4 / มี.ค. / 2556
      เปิดตัวบ้านหนังสืออัจฉริยะ 21 / ก.พ. / 2556


 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
480 ถนนโคทองพัฒนา ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4483-9035

โทรสาร  0-4483-9035 pa_pa00@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง