[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

16 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมในวันเข้าพรรษา\" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ และนักศึกษา กศน.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ณ วัดบ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๑ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมวิทยากร ครู ค ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนอำเภอแก้งคร้อ
การอบรมวิทยากร ครู ค ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนอำเภอแก้งคร้อ โครงการร่วมืือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภvแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
14 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เดินรณรงค์การประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ตลาดหนองฉิม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เดินรณรงค์การประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ตลาดหนองฉิม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
14 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับ
คณะกรรมการ สศ.ปชต ครู ข ครู ค และกองกำลังรักษาความสงบ ร่วมเผยแพร่ในการออกเสียงประชามติ. ณ บ้านดอนกลาง ม.2 โดยมีท่านคมสัน รองเมือง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นผู้ให้ความรู้ร่างรัฐธรมนูญ
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ที่ ว่าการอำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
บุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ที่ ว่าการอำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมวิทยากร ครู ค ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนอำเภอเนินสง่า หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน โครงการร่วมืือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังห
การอบรมวิทยากร ครู ค ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนอำเภอเนินสง่า หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน โครงการร่วมืือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังห
24 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอซับใหญ่ รับการนิเทศติดตามงานจาก ศึกษานิเทศ สำนักงาน กศน.
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ รับการนิเทศติดตามงานจาก ดร.จรรยา สิงห์ทอง ศึกษานิเทศ สำนักงาน กศน. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
20 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอซับใหญ่(ศป.ปส.อ.ซับใหญ่) ประจำปี ๒๕๕๙
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการโครงการ ณ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอซับใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน อำเภอซับใหญ่
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ณ ป่าชุมชน บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
15 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ตะโกทอง
กศน.ตำบลตะโกทอง จัดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
9 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอซับใหญ่(ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
6 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
2 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ คณะครู กศน. เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
2 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจังหวัดเคลื่ื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๙
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณวัดบ้านซับห่าง ม.๙ ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙
21 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกับหน่วยงานต้นสังกัดและภาคีเครือข่าย
21 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกับหน่วยงานต้นสังกัดและภาคีเครือข่าย
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมรับชมรายการพัฒนาครู ทางETV
บุคลากร กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมรับชมรายการพัฒนาครู เรื่องแนวทางการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ทางETV ในวันที่ 7 เมษายน 2559
6 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมนา สรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยถูมิ ปีพ.ศ. ๒๕๕๙
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ณ เดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๙
2 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี ๒๕๕๙
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ คณะครู และบรรณรักษ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05