[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

6 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมนา สรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยถูมิ ปีพ.ศ. ๒๕๕๙
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ณ เดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๙
2 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี ๒๕๕๙
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ คณะครู และบรรณรักษ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
2 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมประชุมโครงการ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอรท์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
2 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี ๒๕๕๙
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ ลงพื้นที่รับบริจาคหนังสือจากผู้สนับสนุนในอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการบรรณสัญจร วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.จังหวัดชัยภูมิ
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๔ มีนาคตม ๒๕๕
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนาสรุปผลการดำเนินการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๕๑
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
22 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาหลวงพลเกมส์
คณะครู กศน. อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหลวงพลเกมส์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
21 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังงานแผ่นดิน ๒๕ ตาสับปะรด
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิธีไทยสามัคคี\"
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ \"ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ตามแนวคิด ประชารัฐ\" ณ บ้านซับใหม่ หมู่ที่ ๖ ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
15 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์