[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

15 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กศน.อำเภอซับใหญ่รับการนิเทศติดตามสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาตม ๒๕๕๙
9 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของครู กศน. และแผนการปฏิบัติการ กศน.
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมประชุมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
6 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตะโกทอง จัดอบรมนักศึกษา โครงการ \"ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT \" ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
กศน.ตำบลตะโกทอง จัดอบรมโครงการ \" ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT\" ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ \" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๙
4 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตะโกทอง จัดอบรมนักศึกษา โครงการ \"ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘\"
กศน.ตำบลตะโกทอง จัดอบรมโครงการ \" ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ \" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๙
4 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลท่ากูบ จัดอบรมนักศึกษา โครงการ \"ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘\"
กศน.ตำบลท่ากูบ จัดอบรมโครงการ \" ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ \" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๙
4 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลซับใหญ่ จัดอบรมนักศึกษา โครงการ \"ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘\"
กศน.ตำบลซับใหญ่ จัดอบรมโครงการ \" ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ \" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๙
26 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจการทำงานบุคลากร กศน.ตำบลซับใหญ่ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ และนายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่เยี่ยมชมให้กำลังการทำงานบุคลากร กศน.ตำบลซับใหญ่ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
24 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฎิบัติการการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนท่ี่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันทีี่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
20 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์จัดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์เกมส์ ปี ๕๙ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เสมอภาค เป็นหนึ่งเดียว” วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
นายกิตติภพ โคมเดือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์เกมส์ ปี ๕๙ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เสมอภาค เป็นหนึ่งเดียว” ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังห
19 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้สอบ N-net วันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดบูรณ์ (ปะโค)
นายกิตติภพ โคมเดือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ร่วมกับคณะครู จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้สอบ N-net ในวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดบูรณ์ (ปะโค) อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้เพ
18 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการ \"กศน.ซับใหญ่ ร้อยดวงใจ ต้านภัยยาเสพติด\"
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการ ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง เป็นเจ้าภาพ สภากาแฟ อำเภอหนองบัวแดง
กศน.อำเภอหนองบัวแดง เป็นเจ้าภาพ สภากาแฟ ร่วมสนทนาประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคีเครือข่ายผู้นำส่วนราชการอำเภอหนองบัวแดง
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง จัดกิจกรรม กีฬากศน.หนองบัวแดงเกมส์ ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอหนองบัวแดง จัดจัดกิจกรรม กีฬากศน.หนองบัวแดงเกมส์ ครั้งที่ 10 โดยมีนายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอหนองบัวแดง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบัวแดง กล่าวรายงาน
14 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET ) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะกรรมการสนามสอบ รับการนิเทศติดตามสนามสอบ จากคณะกรรมการกลุ่มภูสวย สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
8 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตทการผลิตของเกษตกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ณ บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
4 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่๒/๒๕๕๘
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และนายทะเบียนอำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการประชม ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๓ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร\"
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการ \"รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร\" ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ \"ค่ายลูกเสือเชิงวิชาการต่อต้านยาเสพติด\" ณ ค่ายลูกเสือภูกระแต ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมประชาคมหบมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนสามปี ประจำปี ๒๕๕๙
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทองเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ณ บ้านเขื่อนลั่น หมู่ที่ ๑ ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05