[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมกับ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้เตรียมประเมินภายนอก ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมภูคี กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
จัดกิจกรรม โครงการสอนเสริม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
23 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมกับ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้จัดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET (Non-Formal National Education Test)ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ จัดทำโครงการพฒนาทักษะชีวิต ด้านการปกครองในระบอบประชาธิไตย ในวันที ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และสอนเสริม อาเซียน
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้ต้อนรับ ท่าน ผอ.สุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์ ผอ.กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ในการออกนิเทศโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลบ้านเดื่อ และตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ พร้อมให้คำชี้แนะแนวทางต่างๆในการพัฒนา กศน.ตำบลบ้า
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตาเนิน จัดการเรียนการสอน
กศน.ตำบลตาเนิน จัดการเรียนการสอน หมู่ 2 บ้านหนองขาม หมู่ 3 บ้านโนนไร่ และ หมู่ 4 บ้านหนองโพธิ์ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองขาม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตาเนิน จัดการเรียนการสอน
กศน.ตำบลตาเนิน จัดการเรียนการสอน
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศจาก สำนักงาน กศน. ที่ กศน.ตำบลโนนทอง เพื่่อนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของ สำนักงาน กศน.
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้มอบหนังสือให้กับ มุมหนังสือประจำสถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ ในวันที่ 13 ก.พ.2557 ณ สถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม ร่วมต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์ ผอ.นิตยา เจริญสุข พร้อมคณะ ที่ กศน.ตำบลโนนทอง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
12 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้ทำ MOU กับ โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยา ให้ห้องสมุดประชาชน เป็นเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเดื่อ ในวันที่ 4 ก.พ. 2557
11 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการต่อต้านยาเสพติด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กศน.ตำบลหนองโพนงาม
5 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมประชุมบุคลากรศูนย์ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ครั้งที่ 3 /2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
5 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ธกส.เกษตรสมบูรณ์ จ่ายกองทุนเงินล้านให้กับชาวบ้านหนองบัวเหลือง ม.10 ณ กศน.ตำบลหนองโพนงาม
5 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์
ให้บริการร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.แจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน ก.พ.57
4 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อได้เข้าร่วมอบรมแกนนำและวิทยากรแหล่งเรียนรู้โครงการวิธีชุมชนเกื้อกูลร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลน่าอยู่ วันที่ 4 ก.พ. 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
4 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้ออกเยี่ยมกลุ่มทำดอกกล้วยไม้จากยางพาสติก
4 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กศน.ตำบลหนองโพนงาม
4 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
กศน.ตำบลหนองโพนงาม เข้าร่วมโครงการ \"ค่ายลูกเสือเชิงวิชาการต้านยาเสพติด\" ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านยาง
นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือวิชาการต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05