[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

3 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
บุคลากร กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๗ “ส้มป่อยเกมส์”.............
บุคลากร กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๗ “ส้มป่อยเกมส์”.............
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบลบ้านชวน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๗ ณ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป หากท่านมีความประ
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จะดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ทุกระดับชั้น ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย ในวันเสาร์ที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๑๒๗-๑๑๔ ,๐๘๑-๐๖๕-๖๙๔
26 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอกและคณะท่านคณะผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคม………….
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอกและคณะท่านคณะผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคม………….
26 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
23 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัสเข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศสนามสอบ N – NET………….
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัสเข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศสนามสอบ N – NET………….
23 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายประพันธ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้านิเทศสนามสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอจัตุรัส...
นายประพันธ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้านิเทศสนามสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอจัตุรัส...
21 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อสอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อสอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดบูรณ์ (บ้านปะโค) ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๑๙๕ ค
21 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนกศน.อำเภอคอนสวรรค์ ปี 2557
สำนักงาน กศน.นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนกศน.อำเภอคอนสวรรค์ ปี 2557 โดย ผอ.นิตยา เจริญสุข ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตและคณะ วันที่ 19 ก.พ. 2557
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายนำนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง.............
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายนำนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง.............
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายนำนักศึกษาเข้าร่วมชมงานร่วมพลังแม่บ้านเกษตรกรอำเภอจัตุรัส ครั้งที่ ๒.........
กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายนำนักศึกษาเข้าร่วมชมงานร่วมพลังแม่บ้านเกษตรกรอำเภอจัตุรัส ครั้งที่ ๒.........
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม อบต.สัมพันธ์ อำเภอเนินสง่า
บุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม อบต.สัมพันธ์ อำเภอเนินสง่า ณ โรงเรียนรังงามวิทยา ตำบลรังงาม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
17 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ รับการนิเทศจากท่าน นิตยา เจริญ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ได้มานิเทศลงพื้นที่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ติดตามงานที่รับมอบหมายและนโยบายในการปฎิบัติงานของกศน.
12 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.อำเภอซับใหญ่
กศน.อำเภอซับใหญ่และ กศน.อำเภอบ้านแท่น เข้าค่ายอบรมลูกเสือคุณธรรมต้านยาเสพติด
11 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแท่น
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแท่น
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต นำโดยผอ.สำราญ วงศ์สุรศิลป์ ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ขึ้นเป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืนระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดหนองหิน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมประจำสัปดาห์
จันทร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง...
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง...
30 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ผอ เกษม ทาขามป้อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิและคณะออกนิเทศการเรียนการสอน
ผอ เกษม ทาขามป้อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิและคณะออกนิเทศการเรียนการสอนตำบลต่างๆ ในวันที่ 17 และในวันที่ 20-24 มกราคม 255
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมจัดเตรียมสิ่งของพระราชทาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว...
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมจัดเตรียมสิ่งของพระราชทาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : ณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05