[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอคอนสวรรค์ เข้ารับการประเมิน ครู กศน.ตำบล ครู อาสา เเละครู ศรช.
ในวันที่ 2ุ6 กันยายน 2557 คณะครู กศน.อำเภอคอนสวรรค์ เข้ารับการประเมิน ครู กศน.ตำบล ครู อาสา เเละครู ศรช. จากคณะกรรมการประเมิน นำโดย นายบัญญัติ พงษ์จำนงค์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะกรรมการประเมิน ณ กศน.อำเภอคอนสวรรค์เเละกศน.ตำบล ทั้งสิ้น 9
26 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ดำเนินการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ดำเนินการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
25 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ในวันที่ 24 กันยายน 2557 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้ารับการประเมิน ครู กศน....
ในวันที่ 24 กันยายน 2557 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้ารับการประเมิน ครู กศน. คณะกรรมการประเมิน นำโดย นายสานนท์ ด่านภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ กศน.ตำบล ทั้งสิ้น 9 ตำบล และ กศน.อำเภอจัตุรัส
22 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะกรรมการตรวจสนามสอบ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นิเทศสนามสอบปลายภาค เทอม 1/2557 กศน.ตำบลบ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557
คณะกรรมการตรวจสนามสอบ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นิเทศสนามสอบปลายภาค เทอม 1/2557 กศน.ตำบลบ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557........
20 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
นำโดย นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดย นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ รองผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน........
17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนา อำเภอซับใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๗
คณะครู กศน.ตำบลซับใหญ่ นำโดยท่านผอ.กุหลาบ ชัยประสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ณ วัดบ้านบุฉนวน ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส คณะครู กศน. ตำบลบ้านกอก ติวเข้มก่อนสอบให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านกอก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2557………………………….
กศน.อำเภอจัตุรัส คณะครู กศน. ตำบลบ้านกอก ติวเข้มก่อนสอบให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านกอก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2557………………………….
17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่...
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ วัดบ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติจาก นายสรกฤช ชื่นจิตต์ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธาน โดย คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนัก
14 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คสช. ในการขับเคลื่อนเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านโคกสง่า หมู่ที่
12 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง การประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลตะโกทอง
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง เข้าร่วมการประชุม ณ บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่ ๔ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
12 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ นำโดยท่านผอ.กุหลาบ ชัยประสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ บ้านตะโกทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส จัดการเรียนการสอน เรื่อง การทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์
กศน.อำเภอจัตุรัส จัดการเรียนการสอน เรื่อง การทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ณ ศูนย์ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.อำเภอจัตุรัส ในวันที่ 10 กันยายน 2557
10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ปี ๕๗
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ปี ๕๗ ทำดอกไม้จากใบลานและเปลือกข้าวโพด ณ อาคารกศน.ตำบลบ้านเพชร ในวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๕๗ ที่ผ่านมา
10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมงานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔
ผู้บริหาร และคณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธิเปิด งานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔ ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๖-๘ ก.ย. ๕๗ นำทีมโดย ผอ.บรรจง พิมพ์ภูมี
8 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมเป็นตัวแทนเชียร์กีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ ๔
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่นำทีมโดยท่านผอ.กุหลาบ ชัยประสิทธิ์ เข้าร่วมเป็นตัวแทน กศน.จังหวัดชัยภูมิเชียร์กีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ ๔ จังหวัดชลบุรี วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗
5 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้ารับการอบรมโครงการ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๗
5 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านกอก
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านกอก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ตำบลบ้านกอก จากชุดวิทยากรที่ ๖ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ชัยภูมิ........
4 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้จัดทำโครงการอบรมอาชีพการผูกผ้าประดับให้กับาวตำบลบ้านเดื่อ วันที่ 2-3 กันยายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอ
4 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการอบรมโครงงานทางวิชาการ
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการอบรมโครงงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชับภูมิ จัดโดย โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
4 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชับภูมิ จัดโดย โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชถัฏชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/43 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : ณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05