[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

3 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบ้านเขว้า จัดโครงการ รักชาติ รักประชาธิปไตย
กศน.ตำบลตลาดแร้ง จัดโครงการ กศน.ตลาดแร้ง รักชาติ รักประชาธิปไตย กศน.อำเภอบ้านเขว้า จัดโครงการรักชาติ รักประชาธิปไตย เพื่อให้นักศึกษา ตระหนักถึงความเสียสละ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นส่วนรวม ณ อาคาร กศน.ตำบลตลาดแร้ง เทศบาลตำบลตลาดแร้ง
2 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ นำคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
2 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชั ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
กศน.อำเภอซับใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บัญชี เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
2 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ นำนักศึกษา กศน.เข้าค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ ณ วัดป่าสุวรรณ์ไพโรจน์ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวัดที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
2 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
บุคลากร กศน.อำเภอบ้านเขว้า ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
2 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2558 ...
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 57 นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเ
30 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบุรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูณ์ จัดโครงการ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดปาภูคีธรรมาราม ๒๕๕๗ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กศน.อำเภอบ้านเขว้า สนองตอบนโยบายของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เน้นถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา สามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน จึงได้จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีง
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครูตำบลบ้านกอก ร่วมงานกีฬาสีสัมพันธ์ อำเภอจัตุรัสเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลจัตุรัส โดย นายวรศิษฐ พุฒจีบ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอจัตุรัส เป็นประธาน...
คณะครูตำบลบ้านกอก ร่วมงานกีฬาสีสัมพันธ์ อำเภอจัตุรัสเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลจัตุรัส โดย นายวรศิษฐ พุฒจีบ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอจัตุรัส เป็นประธาน
28 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ทำเนียบภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ2558
กศน.อำเภอบ้านเขว้าจัดทำ ทำเนียบภาคีเครือข่ายในทุกระดับของหน่วยงานและสถานศึกษา กศน. เพื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือในกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
28 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นักศึกษากศน.อำเภอบ้านเขว้า รับชมสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
นักศึกษากศน.อำเภอบ้านเขว้า รับชมสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.ตำบลทั้ง 6 แห่งในพื้นที่รับผิดชอบ กศน.อำเภอบ้านเขวา้
28 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557
กศน.อำเภอบ้านเขว้า จัดทำเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อสะท้อนบทบาทภารกิจตามยฃนโยบาย ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ
กศน.อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ขึ้น ณ วัดหนองหิน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมพระเจ้าอยู่หัว สอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมพระเจ้าอยู่หัว สอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักศึษา กศน.ตำบลบ้านกอก และนำนักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสนองนโยบาย
26 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาเข้าเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ...
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาเข้าเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจัตุรัส
26 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ...
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านกอก ณ ศูนย์ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง กศน.อำเภอจัตุรัส (บ้านกอก) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
26 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำโดย นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔
25 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อถวายเป็นสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้เป็นพระราชทานกำเกิดลูกเสือไทย ประจำปี 2557 ....
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อถวายเป็นสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้เป็นพระราชทานกำเกิดลูกเสือไทย ประจำปี 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารศูนย
23 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ภูม่านแคมป์รีสอร์ท อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : ณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05