[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

9 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลท่ากูบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
คณะครู กศน.ตำบลท่ากูบ เข้าร่วมการประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
8 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลตะโกทอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง เข้าร่วมการประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บ้านเขื่อนลั่น หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลซับใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
คณะครู กศน.ตำบลซับใหญ่ เข้าร่วมการประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๑๒ ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
5 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ
5 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลท่ากูบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลท่ากูบ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
4 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลตะโกทอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ นิเทศติดตามกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
2 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ออกนิเทศติดตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ \"วิชาการปลูกผักในภาชนะยางรถยนต์\" และ \"วิชาผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก\" ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่๑๑ ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๘ พฤษภา
2 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ณ วัดบ้านซับน้ำใส หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
26 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวานที่ 25 พฤษภาคม 2558 กศน. จังหวัดชัยภูมิได้จะประชุม การประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การอบรมครู หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอภูเขียว เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อETV
คณะครู กศน.อำเภอภูเขียว เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อETV ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอภูเขียว 23 พ.ค.2558
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ผู้บริหาร กศน. จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมงาน\"มิติใหม่การศึกษา\" เดินหน้าประเทศไทย
ผู้บริหาร กศน. จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมงาน\"มิติใหม่การศึกษา\" เดินหน้าประเทศไทย ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ณ กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอและบุคคลา
21 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากศน. พิธีไหวครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
21 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ออกนิเทศก์ กศน.ตำบลท่ากูบ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
กศน.ตำบลท่ากูบ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น โครงการฝึกทักษะอาชีพด้วยการถักพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า และโครงการปลูกผักสวนครัวในภาชนะยางรถยนต์ ณ บ้านซับสมบรูณ์ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๘
21 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการสรรค์สร้างคนดีคืนถิ่นสร้างสรรค์ซับใหญ่
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการสรรค์สร้างคนดี คืนถิ่นสร้างสรรค์ซับใหญ่(ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
20 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่าการกุศล หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโมเพื่อจัดสร้างห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดชัยภูมิ
ทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่าการกุศล หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโมเพื่อจัดสร้างห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดชัยภูมิ
19 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.จังหวัดชัยภูมิและกศน.อำเภอบ้านเขว้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าการกุศลหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม
กศน.จังหวัดชัยภูมิและกศน.อำเภอบ้านเขว้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าการกุศลหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เพื่อสร้างห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตา
16 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.จังหวัดชัยภูมิและกศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่าการกุศล หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เพื่อจัดสร้างห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดชัยภูมิ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
14 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมชี้แจ้งแนวทางการพัฒนาครู กศน. ตำบลและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปี 2558 สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 กศน.จังหวัดชัยภูมิได้จัดประชุม โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาครู กศน. ตำบลและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน โดยมีนายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานและชี้แจงแนวทางการพัฒนาครู พร้อมด้วยผ
29 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมหัวหน้า กศน.ตำบล ทุกแห่ง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
ประชุม หัวหน้า กศน.ตำบล จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมใหญ่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนาย ธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งผู้อำนวยการ กศน. ทุกอำเภอ ได้มากล่าวการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05