[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

10 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่านระบบ ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการบ้านหนังสือชุมชนผ่าน DMIS เว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่านระบบ ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการบ้านหนังสือชุมชนผ่าน DMIS เว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
10 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2565
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2565
10 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ต้อนรับนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับการตรวจราชการ ตามนโยบานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต้อนรับนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับการตรวจราชการ ตามนโยบานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
พิธีเปิดโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
10 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2565
เปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2565
31 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565
26 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เปิดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
เปิดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
21 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กศน. อำเภอมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กศน. อำเภอมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
20 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
20 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ด้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2564
ด้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2564
20 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า / บริการ กศน. ดีเด่น และ กศน. พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564
การประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า / บริการ กศน. ดีเด่น และ กศน. พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564
5 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
5 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2564 จังหวัดชัยภูมิ
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2564 จังหวัดชัยภูมิ
5 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
มอบโลห์รางวัลโครงการภาพวาดส่งเสริมวัฒธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
มอบโลห์รางวัลโครงการภาพวาดส่งเสริมวัฒธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
5 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
22 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
จัดประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2564
จัดประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2564
8 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาของ กศน. อำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมร่วมเสวนา Coffee Talk การจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต กับผู้นำชุมชน อำเภอเมืองชัยภูมิ 4 ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาของ กศน. อำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมร่วมเสวนา Coffee Talk การจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต กับผู้นำชุมชน อำเภอเมืองชัยภูมิ 4 ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู
8 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาของ กศน. ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน.
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาของ กศน. ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/67 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05